Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Štúdium bunkových mechanizmov zapojených do procesov endogénnej ochrany myokardu voči ischémii iniciovaných neischemickými adaptačnými zásahmi za normálnych a patologických podmienok
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
MUDr. Táňa Ravingerová, DrSc., FIACS ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Napriek pokroku vo farmakoterapii, intervenčnej kardiológii a chirurgii, očakáva sa, že výskyt kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým ischemickej choroby srdca (ICHS) ako hlavnej príčiny srdcového zlyhávania (SZ) a úmrtnosti celosvetovo bude aj naďalej narastať. Príčinou je starnutie populácie, dlhšie prežívanie pacientov po infarkte myokardu (IM) s postupným vývojom SZ a prítomnosť komorbidít ako diabetes, hypertenzia, dyslipidémia. Výskum odhalil možnosť zmiernenia IM a SZ prostredníctvom rôznych foriem “conditioningu“ myokardu, čo však nie vždy bolo úspešne v klinických podmienkach. V súlade s medzinárodným translačným výskumom cieľe projektu sú nasledovné: 1. identifikácia mechanizmov spúšťania protekcie aktivovanej stimulmi ako motorická aktivita, hypoxia a ischemický “conditioning“ vo vzdialenom orgáne so zameraním na bunkové signalizačné dráhy RISK a SAFE a na cieľové štruktúry zapojené do redukcie postischemického poškodenia srdca (mitochondriálný permeabilitný pór MPTP, nukleárne receptory PPAR); 2. výskum vplyvu komorbidít, veku a pohlavia na adaptačné procesy z hľadiska funkčného, štrukturálneho a subcelulárneho poškodenia srdca. Zvláštny dôraz bude kladený na reguláciu bunkových dráh prežitia, procesov apoptózy a nekrózy v súvislosti s oxidačným stavom a homeostázou Ca2+; 3. odhalenie benefitov kombinovanej liečby: pleiotropných účinkov agonistov PPAR, inhibície MPTP, antioxidačnej terapie, v kombinácii s neinvazívnymi adaptačnými intervenciami. Na animálnych modeloch in vivo a ex vivo (ischémia srdca, hypertenzia, d. mellitus, hyperglykémia, dyslipidémia), kombinácia fyziologických, biochemických, vybraných molekulovo-biologických metód pomôže objasniť procesy zlyhávania/regenerácie srdca, čo môže vyústiť do vývoja nových/modifikovaných stratégií manažmentu ICHS a prevencie ZS.