Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Enviromentálne faktory a metabolické markery v etiológii diabetu a diabetických komplikácií
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa
Ing. Milan Štefek, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Znečistenie životného prostredia a kontaminácia potravinového reťazca ovplyvňujú zdravotný stav populácie. Mimoriadne citlivá na tieto vplyvy je črevná mikrobiota. Nežiaduce zmeny mikrobioty v kombinácii s diabetom môžu viesť k urýchleniu vzniku chronických diabetických komplikácii, vrátane periférnej neuropatie ako i patofyziologických zmien CNS.

Ciele:
1/ Vyhodnotenie zmien vybraných mikrobiálnych markerov črevnej mikrobioty v potkaních modeloch diabetu typu I a II v porovnaní s kontrolnou zdravou skupinou zvierat;
2/ Vplyv zmenenej mikrobioty na metabolické produkty polyolovej dráhy odbúravania glukózy (sorbitol, fruktóza) v periférnych nervoch a mozgu potkanov a ich dôsledky na vývoj diabetickej periférnej neuropatie;
3/ Vplyv cemtirestatu na vyššie uvedené zmeny črevnej mikrobioty a na rozvoj diabetickej periférnej neuropatie u diabetických potkanov.