Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Úloha nekódujúcich RNA v kardioprotektívnych účinkoch vybraných antioxidantov
Program DŠ
Normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa
doc. RNDr. Monika Barteková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú hlavnú príčinu úmrtnosti na celom svete. Preto skúmanie patologických mechanizmov vedúcich k rozvoju kardiovaskulárnych ochorení má značný význam z hľadiska vývoja budúcich kardioprotektívnych terapií. V posledných rokoch sa významná časť kardiovaskulárneho výskumu sústreďuje na úlohu nekódujúcich RNA v rozvoji kardiovaskulárnych ochorení a predpokladá sa o nich, že by mohli byť terčom budúcich terapeutických intervencií. V súlade s týmto trendom bude zámerom PhD. práce preskúmať úlohu vybraných miRNA a lncRNA v patofyziológii ischemicko-reperfúzneho (I/R) poškodenia srdca a tiež preskúmať, ako sú ich hladiny/expresie ovplyvnené podaním kardioprotektívnych antioxidantov, napríklad flavonoidu kvercetínu, s cieľom objasniť úlohu nekódujúcich RNA v I/R poškodení a kardioprotekcii zameranej na oxidačné poškodenie srdcových myocytov.