Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV

Názov témy
Vplyv nehomogenít na funkčné vlastnosti supravodivých pások
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo
Meno školiteľa
Ing. Ján Šouc, CSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
V návrhu supravodivých zariadení, ako i v teoretických výpočtoch, sa štandarde predpokladá, že supravodivý materiál je homogénny. Napríklad v modelovaní elektromagnetických vlastností káblov alebo cievok z páskových vodičov na báze vysokoteplotných supravodičov sa používa kritický prúd, ktorého hodnota v referenčných podmienkach (napríklad nulové naložené magnetické pole a teplota varu kvapalného dusíka) je v každom úseku vodiča rovnaká. Je ale známe, že v skutočnosti táto hodnota fluktuuje, a výrobcovia sú schopní dodať údaje o rozložení kritického prúdu pozdĺž pásky. Práca je zameraná na vývoj metodiky, ktorou by sa dal rozptyl kritického prúdu popísať zavedením metód štatistickej analýzy. Súčasťou práce bude skúmanie dopadov veľkosti fluktuácie na vlastnosti supravodivého zariadenia a porovnanie teoretických predpovedí s experimentom.