Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Štúdium univerzálnych vlastností turbulentných systémov metódami kvantovej teórie poľa
Program DŠ
Všeobecná fyzika a matematická fyzika
Meno školiteľa
RNDr. Marián Jurčišin, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Metódami kvantovej teórie poľa bude študovaný vplyv rôznych narušení symetrie turbulentných prostredí na univerzálne vlastnosti difúznych procesov v takýchto prostrediach ako aj na anomálne škálovanie korelačných funkcií pasívnych skalárnych (napríklad teplotné pole v atmosfére) a vektorových (napríklad magnetické pole v elektricky vodivom turbulentnom prostredí) prímesových polí.