Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Sledovanie vplyvu látok navodzujúcich celkovú anestéziu na excitabilitu buniek
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
Mgr. Bohumila Jurkovičová Tarabová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Látky so sedačným a analgetickým účinkom sú využívané v klinickej praxi pre navodenie celkovej anestézie, avšak ich aplikácia môže mať negatívne účinky ako sú neuroapoptóza a iné neurodegeneratívne zmeny hlavne vo vyvíjajúcom sa mozgu. Novo používané typy anestetík ako napr. dexmedetomidín účinkujú cez α2 -adrenergné receptory v centrálnom nervovom systéme. V našich experimentoch by sme sa zamerali na získanie nových poznatkov o vplyve anestetík na funkčné vlastnosti napäťovo závislých neuronálnych vápnikových kanálov a celkovú excitabilitu neuronálnych buniek využitím metódy merania iónových prúdov a akčných potenciálov, patch clamp.