Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Názov témy
Podpora vedeckého myslenia ako spôsob redukovania kognitívnych zlyhaní
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
V súčasnej dobe rastie dopyt po vedeckých informáciách, ale zároveň aj po vyššom porozumení týmto informáciám. Orientácia vo vedeckých informáciách je náročnejšia, pretože vedecké poznatky sa stávajú abstraktnejšie, nedajú sa pozorovať priamo z prvej ruky a potrebujeme k nim špecializovanú technológiu a expertnosť. Narastá ich počet aj dostupnosť, no bez schopnosti im rozumieť sa v záplave protichodných informácií môžeme stratiť. Notoricky nízka úroveň kritického myslenia potrebného na spracovanie takýchto informácií nielen u študentov, ale aj u pedagógov na Slovensku je známa (Kosturková 2013, 2014). Vedecká gramotnosť – schopnosť chápať komplexné vedecké informácie a spôsob ich získavania – patrí medzi nevyhnutné zručnosti človeka v 21. storočí, ktorý chce robiť informované rozhodnutia o svojom živote. Cieľom dizertačnej práce je preto preskúmať úroveň vedeckého myslenia u rôznych typov populácie (deti, študenti, dospelí) a experimentálne overiť rôzne možnosti zvyšovania vedeckého myslenia a jeho vplyv na zníženie rôznych typov kognitívnych zlyhaní (cez kognitívne omyly po epistemicky nepodložené presvedčenia).