Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Analýza biomarkerov aktivujúcich neuroprotektívny mechanizmus aplikovaný v procese cievnej mozgovej príhody
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
RNDr. Rastislav Mucha, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Je známe, že u mozgových bunkiek je možné navodiť toleranciu voči ischemickému inzultu formou kondiciovania (pred- alebo post-ischemického) počas určitého časového okna po ischémii. Krvná plazma špecificky reflektuje proteínové zloženie samotnej krvi a preto je vhodným objektom proteomických analýz, nakoľko sa následky ischémie rýchlo prejavia v jej zložení, resp. expresii génov.
Cieľmi sú:
Identifikácia zmien expresie proteínov a ich lokalizácia v reakčných dráhach mechanizmov neuroprotektivity po navodení ischémie pomocou molekulárno-biologických a in silico metód.