Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Syntéza a funkcionalizácia polyesterov.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa
Mgr. Martin Danko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Téma je zameraná na polymérnu organickú syntézu. Predovšetkým sa bude jednať o kontrolované polymerizácie katalyzované organo-kovovými alebo organickými katalyzátormi vyžadujúce striktne inertnú atmosféru. Iniciátormi môžu byť nízkomolekulové alebo polymérne (multi)hydroxidy a amíny. Produktom budú biodegradovateľné polyestery vhodné na post-funkcionalizáciu organickými reakciami na hlavnom reťazci alebo na koncových skupinách podľa výberu monoméru. Na analýzu priebehu reakcií a polymerizácií, na účinnosť iniciácie ako aj na štruktúrnu charakteristiku produktov bude využívaná najmä NMR, FTIR a MALDI spektroskopia, Príkladom syntézy polyesterov môže byť polymerizácia s otvorením kruhu metylén-butyrolaktónov (monoméry z obnoviteľných zdrojov) a kaprolaktónu a následná funkcionalizácia dvojitej väzby s cieľom produkcie epoxy skupín alebo tiolénová foto-reakcia pozdĺž polyesterového reťazca. Reakcia s multikarboxylovou kyselinou (t.j. n>2, napr. citrónovou, jablčnou, jantárovou) vedie k tvorbe beta-hydroxyesterových sietí, ktoré v prítomnosti katalyzátora majú topológiu asociačno-reverzibilnej siete.