Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Ľudský rozvoj na Slovensku v kontexte vývoja nerovností, podmieneností a vzťahov na regionálnej úrovni
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa
RNDr. Anton Michálek, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Ľudský rozvoj v súčasnosti mnohokrát skloňovaný v rôznych súvislostiach, je najčastejšie chápaný ako možnosť žiť dlhý, zdravý a plnohodnotný život. Z tejto definície je zrejmé, že ľudský rozvoj má mnoho podôb a foriem a je podmienený nespočetným množstvom faktorov. Vysokú kvalitu ľudského rozvoja môžeme stotožniť so spokojnosťou ľudí s ich životom, najmä v ekonomickej a sociálnej sfére. Výrazné sociálne a majetkové rozdiely medzi jednotlivými skupinami obyvateľstva významne ovplyvňujú aj diferencovanú mieru/stupeň ľudského rozvoja v regiónoch. Index ľudského rozvoja (HDI) bol pôvodne konštruovaný na porovnanie stavu ľudského rozvoja v rozličných krajinách sveta a je určitým kompromisom výberu ukazovateľov s ohľadom na rôznorodosť hodnôt a chápania ľudského rozvoja v širokom spektre krajín sveta. Z tohto vyplýva i skutočnosť, že nie je možné ho automaticky aplikovať na sledovanie ľudského rozvoja v regiónoch. Naviac problémom je aj absencia potrebných údajov, ktoré by nám umožnili vypočítať HDI pre jednotlivé regióny. Aj preto jedným z parciálnych cieľov práce je vyvinúť/navrhnúť ukazovatele, ktoré sú schopné merať vzorce a trendy v ľudskom rozvoji v regiónoch Slovenska. Na ich základe sa pokúsime o komplexné zhodnotenie regiónov Slovenska z aspektu úrovne a vývoja ľudského rozvoja. Na základe hodnôt dosiahnutej úrovne/miery regionálneho indexu ľudského rozvoja (R-HDI) vo viacerých časových rezoch bude vykonaná typizácia regiónov Slovenska. Súčasťou evalvácie jednotlivých regionálnych typov bude určenie miery regionálnych rozdielov v úrovni ľudského rozvoja, jeho vývoja a zmien v regiónoch.