Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Syntéza amfifilných termoplastických elastomérov.
Program DŠ
Makromolekulová chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce je zameraná na syntézu blokových kopolymérov obsahujúcich okrem hydrofilného a hydrofóbneho bloku aj elastický blok za účelom zlepšenia elasticity finálnych materiálov. Kopolyméry sa použijú i na prípravu kompozitných materiálov s vratnou odozvou na svetlo, magnetické alebo elektrické pole. Za týmto účelom sa budú povrchy rôznych (nano)častíc modifikované polymérmi. Syntéza amfifilných blokových kopolymérov ako i modifikácia (nano)častíc sa uskutočná pomocou kontrolovaných polymerizačných techník. Bude sa študovať aj vplyv zloženia kopolymérov na morfológiu, mechanické vlastnosti a schopnosť odozvy na rôzne stimuly. Výsledné materiály môžu byť využité ako nosiče liečiv, umelé svaly, senzory, nanoreaktory alebo v rôznych inžinierskych aplikáciách.