Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Blokové a gradientové polyméry na báze 2-oxazolínov ako terapeutické a transportné systémy.
Program DŠ
Makromolekulová chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Blokové a gradientové amfifilné kopolyméry predstavujú polymérne materiály s hierarchickou štruktúrou schopné samovoľného usporiadania vo vodných roztokoch, resp. na rozhraní rôznych fáz. Gradientové kopolyméry tvoria usporiadaním vo vode na rozdiel od blokových kopolymérov nanočastice s amorfnou fázou hydrofóbneho jadra, čím sa dosiahne vyššia stabilita pripravených častíc, lepšia enkapsulácia hydrofóbnych liečiv ako aj perspektívne využitie pri inhibícii amyloidnej agregácie. Na prípravu gradientových kopolymérov sa využijú nové typy 2-oxazolínových monomérov obsahujúcich substituované aromatické jadro, kde sa bude sledovať vplyv typu aromatického jadra a prítomných substituentov na neväzbové interakcie s liečivami a samotný vplyv na roztokovú stabilitu, enkapsulačnú kapacitu a in vitro internalizáciu. V súčasťou štúdia by mala byť tiež príprava blokových kopolymérov na báze hydrofilých a hydrofóbnych 2-oxazolínov, ako aj kombinácia hydrofilných a biokompatibilných 2-oxazolínov s hydrofóbnymi a biodegradovateľnými alifatickými polyestermi a následné porovnanie vlastností s gradientovými kopolymérmi.