Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Vývoj reverzibilných hydrogélov pre biomedicínske účely a pre ochranu kultúrnych pamiatok.
Program DŠ
Makromolekulová chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Hydrogély svojou trojdimenzionálnou štruktúrou a schopnosťou absorbovať veľké množstvo vody predstavujú unikátny typ materiálov využiteľných v rôznych technologických, biotechnologických a biomedicínskych aplikáciách. Cieľom podávanej témy je príprava stimuli-senzitívnych hydrogélov, ktoré budú obsahovať permanentné sieťovacie miesta a reverzibilné spojenia, čím vznikne materiál schopný vplyvom vonkajších podmienok reverzibilne meniť svoje mechanické a reologické vlastnosti. Permanentné zosietenie sa dosiahne UV alebo radiačným žiarením, kým reverzibilné spojenie sa získa koordinačnou väzbou s prechodnými kovmi. Uvedený typ materiálov sa využije pri ochrane predmetov kultúrneho dedičstva, ale poskytuje možnosť využitia v tkanivovom inžinierstve, kontrolovanom uvoľňovaní liečiv, vo vývoji umelých tkanív a pod.