Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Nové typy katiónových poly(2-oxazolínov) pre medicínske aplikácie.
Program DŠ
Makromolekulová chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Juraj Kronek, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Polyméry nesúce vo svojej štruktúre permanentný kladný alebo záporný náboj predstavujú základné stavebné bloky pre biomateriály využívajúce sa v rôznych biomedicínskych aplikáciách. Príkladom využitia polykyselín alebo polybáz je enkapsulácia buniek, transport liečiv, antimikrobiálna ochrana alebo transfekcia génov. V našom prípade bude výskum zameraný na prípravu katiónových polymérov na báze poly(2-oxazolínov). Výhodou tohto typu polymérov je ich excelentná biokompatibilita a nízka úroveň cytotoxicity v spojení s možnosťou ich transformácie na katiónové polyméry využitím kontrolovanej hydrolýzy. V priebehu štúdia sa tiež pripravia 4-substituované analógy 2-oxazolínov, ktorých hydrolýzou by sa mali pripraviť chirálne homológy. Kombináciou substituovaných a nesubstituovaných 2-oxazolínov by sa mali pripraviť biomedicínske polyméry s presne definovanými vlastnosťami. V spolupráci s Institute of polymers BAS budú uvedené materiály testované pre transfekciu génov. Súčasťou riešenej témy bude tiež využite katiónových poly(2-oxazolínov) na prípravu biokompatibilných a netoxických organoplnív.