Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Stredoveká keramika na strednom Slovensku (11.-15. storočie)
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa
PhDr. Ján Beljak, PhD. ()
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Zámerom práce je spracovanie vrcholnostredovekých keramických nálezov z priestoru stredného Slovenska a ich porovnanie a vyhodnotenie v intenciách relatívnej chronológie. Primárnu bázu budú tvoriť nálezy z uzavretých nálezových celkov z Pustého hradu vo Zvolene (12. – 15. storočie) a porovnateľné nálezové celky z analogických lokalít zo skúmaného územia. Cieľom je riešenie kontinuity a diskontinuity vývoja keramiky (primárne z vrcholnostredovekých opevnení) a sledovanie vzťahov hrnčiarskej výroby k susedným regiónom v období vrcholného stredoveku.