Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Rotačné mlyny na Slovensku od doby železnej do včasného stredoveku. Suroviny, výroba, distribúcia, použitie
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa
PhDr. Karol Pieta, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Doteraz nedostatočne spracovaná téma s bohatým materiálovým fondom na Slovensku i v okolitých krajinách má pre hospodársky rozvoj a dejiny techniky mimoriadny význam. Naše územie poskytovalo v minulosti bohatú surovinovú základňu pre mlecie zariadenia domácností i pre spracovanie rúd. Vyhodnotenie vývoja a distribúcie rotačných žarnovov má interdisciplinárny charakter.