Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Stredoveká keramika na severovýchodnom Slovensku (11.-15. storočie)
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. ()
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Za posledných cca 20 rokov pribudlo v regióne SV Slovenska (od Spiša na východ) množstvo keramiky prevažne z areálov feudálnych sídiel (hrady, hrádky) a tiež z historických jadier miest(Spišská Nová Ves, Bardejov, Prešov a iné). Dosiaľ nebol urobený vývoj typológie a ornamentálneho štýlu
keramiky od 11. storočia až do konca stredoveku, ktorá má mnohé odlišnosti a špecifiká v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska. Vzhľadom k
situovaniu vybranej oblasti na severe Slovenska sa ukazujú nepochybné kontakty s územím na sever od hrebeňa Karpát, čím sa v práci môžu riešiť
aj vzájomné vzťahy a porovnania lokalít a ich nálezov na Slovensku a v Poľsku. Hlavným problémom bude spomedzi nálezov pokúsiť sa vyčleniť najmä
poveľkomoravský horizont.