Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Včasnostredoveké hromadné nálezy na Slovensku
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa
PhDr. Karol Pieta, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Téma spracuje a vyhodnotí závažný prameň materiálnej kultúry z počiatkov národných dejín, ktorá zahŕňa viaceré dôležité aspekty z oblasti materiálnej kultúry a dejín techniky. Súčasťou výskumu bude aj analýza sociálnych, politických i religióznych dôvodov ich ukladania a priestorové i časové aspekty tohto fenoménu.