Témy doktorandského štúdia

Ústav merania SAV

Názov témy
Analýza vplyvu hluku a vibrácií na ľudskú fyziológiu a psychiku počas skenovania v NMR tomografe pracujúcom so slabým magnetickým poľom
Program DŠ
Meracia technika
Meno školiteľa
Dr. Ing. Jiří Přibil, (PhD.) ()
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Analýza energetických pomerov hluku a vibrácií v otvorenom a celotelovom NMR tomografe (otvorený E-Scan Esaote Opera a celotelový TMR96) z hľadiska ich možného fyziologického ako aj psychického účinku na vyšetrované osoby v závislosti od intenzity a doby expozície. Ide o faktory zahrňujúce zmenu krvného tlaku a tepovej frekvencie určované metódou transmisnej fotopletysmografie (snímanie PPG signálu), a/alebo vyhodnocovanie zmeny šírky cievneho riečiska detegovanej z MR obrazov ľudskej dlane, resp. nárast stresového faktora v paralelne zaznamenávanom rečovom signáli.
U uchádzača sa predpokladajú znalosti z teórie vibrácií a akustického hluku, základnej fyziológie, číslicových metód spracovania signálov a obrazov ako aj schopnosť programovania v prostredí Matlab. V rámci doktorandského štúdia si doktorand rozšíri znalosti v oblasti merania a snímania biomedicínskych signálov, medicínskych zobrazovacích metód, matematickej štatistiky, akustiky, atď.