Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Biomarkery individuálnej rádiosenzitivity v odpovedi na ionizačné žiarenie v liečbe nádorov a diagnostike
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa
RNDr. Eva Marková, CSc. ()
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Mnoho pacientov sa podrobuje rádioterapii a diagnostike na základe aplikácie ionizujúceho žiarenia. Vážne vedľajšie účinky rádioterapie však môžu byť prekážkou optimálnej individuálnej liečby pacientov s rakovinou a absorbovaná dávka počas diagnostiky môže byť spojená s rizikami rakoviny. V súčasnosti predstavuje vývoj vhodných biomarkerov na stanovenie individuálnej rádiosenzitivity významný podiel vo výskume a úspešnej liečbe rakoviny prsníka. Predpokladá sa, že kombinácia niekoľkých testov odozvy na žiarenie môže zahŕňať mnoho procesov spojených s vedľajšími účinkami. Vo vzorkách krvi sa budú študovať biomarkery DNA opravy, apoptózy a chromozomálnej rádiosenzitivity pomocou relevantných metód vrátane apoptózovej analýzy (analýza RILA), analýzy fokusov opravy DNA a chromozomálnych aberácií na sofistikovaných prístrojoch Metafer a Image Stream. Nežiaduce účinky a klinické údaje budú korelované s biomarkermi radiačnej odpovede. Biomarkery, ktoré počas liečby a diagnostiky budú korelovať s vedľajšími účinkami a absorbovanou dávkou, sa môžu odporučiť na posúdenie individuálnej rádiosenzitivity a optimalizáciu rádioterapie.