Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Štúdium EMT-asociovaných epigenetických zmien v progresii onkologických ochorení
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa
RNDr. Soňa Čierniková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Epigenetická regulácia je obzvlášť dôležitá v procesoch reverzibility zmien asociovaných s epiteliálno-mezenchymálnym prechodom (EMT) a schopnosti nádorových buniek reagovať na rôzne vonkajšie a vnútorné podnety. Vedecké ciele zahŕňajú identifikáciu zmien v metylácii DNA, expresii vybraných miRNA, ktoré súvisia s indukciou EMT a sledovanie ich podielu na zvýšení metastatického potenciálu nádorových buniek.