Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Regulácia diferenciácie preadipocytov a metabolizmu adipocytov oxidačným stresom v potkanej a ľudskej bunkovej kultúre
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
Ing. Štefan Zorad, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Základné molekulárne mechanizmy adipogenézy sú preskúmané takmer výlučne na myšacej línii preadipocytov 3T3-L1. Zaviedli sme vlastnú metodiku diferenciácie podkožných potkaních preadipocytov, ktorých diferenciáciu porovnáme s diferenciáciou komerčných ľudských podkožných preadipocytov a budeme sledovať vplyv prooxidantov a antioxidantov na proces adipogenézy. Preskúmame tiež primárne kultúry pripravené z podkožného tukového tkaniva obéznych a diabetických potkanov ako aj inzulínom stimulovaný transport glukózy v dospelých potkaních i ľudských adipocytoch. Budeme sledovať aj vybrané inzulínové post-receptorové dráhy súvisiace s diferenciáciou ako aj s účinkom reaktívnych foriem kyslíka. Veríme, že získané výsledky budú aplikovateľné aj v ľudskej populácii hlavne z pohľadu použitia antioxidantov pre zlepšenie zdravia.