Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Funkcia inzulínom-regulovanej aminopeptidázy vo vývoji metabolického syndrómu
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
Ing. Katarína Kršková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Inzulínom-regulovaná aminopeptidáza (oxytocináza), IRAP, zabezpečuje v tukovom tkanive a kostrovom svale transport glukózy do buniek. Na druhej strane však svojou extracelulárnou aminopeptidázovou aktivitou degraduje oxytocín, ktorý popri svojich klasických účinkoch môže mať aj pozitívne metabolické (antiobézne a antidiabetické) účinky.
Cieľom práce je preskúmať úlohu IRAP v rôznych subtypoch tukového tkaniva a kostrovom svale in vivo u obéznych potkanov ako aj objasniť mechanizmy účinku oxytocínu in vitro v kultúre primárnych potkaních adipocytov so zameraním sa na inzulínovú dráhu a moduláciu diferenciácie adipocytov. Pre tento účel sa bude sledovať aj vplyv inhibície aktivity IRAP na metabolizmus glukózy, a tiež účinok aplikácie selektívnych analógov oxytocínu na antiobézne a antidiabetické pôsobenie in vitro aj in vivo.