Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Neurobiologický podklad psychických porúch: hormonálne dysregulácie
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude zamerané na štúdium regulačných mechanizmov uplatňujúcich sa v rozvoji psychických porúch, predovšetkým depresie a schizofrénie. Výskum sa bude vykonávať v sledovaniach u ľudí aj zvierat s cieľom nájsť nové poznatky pre lepšiu prevenciu a liečbu psychických porúch. Dôraz sa bude klásť na odhaľovanie atypických účinkov hormónov, ako aldosterónu, oxytocínu, kopeptínu, testosterónu. Popri neuroendokrinných mechanizmoch a netradičných účinkoch hormónov na psychické funkcie sa budú sledovať ukazovatele mozgovej plasticity a neurogenézy, ktorých zmeny sa podieľajú na rozvoji psychických porúch.