Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Názov témy
Potenciál hydrolytických enzýmov mäsožravých rastlín pre biotechnológie
Program DŠ
biotechnológie
Meno školiteľa
Ing. Jana Libantová, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Chitín je druhým najrozšírenejším biopolymérom v biosfére. Je hlavným kompenetom exoskeletonu článkonožcov a bunkových stien húb. Rastlinné chitinázy (EC 3.2.1.14) získali značnú pozornosť vďaka ich účasti v obanných mechanizmoch voči chitín-obsahujúcim patogénom a produkcii chitooligosacharidov s potenciálnymi farmaceutickými vlastnosťami. Cieľom doktorandskej práce bude charakterizácia hydrolytických vlastností produktu génu chitinázy triedy I izolovaného z mäsožravej rastliny, druhu Drosera binata. Po klonovaní cDNA skúmanej chitinázy do bakteriálneho expresného systému, purifikácii čistého proteínu budeme testovať schopnosť hydrolyzovať rôzne typy substrátov (chitín, koloidný chitín, chitínové oligoméry, chitosan,carboxymetylcelulóza, rozpustný škrob) ako aj vplyv rôznych iónov kovov na aktivitu enzýmu. Súčasťou štúdie budú aj analýzy produktov štiepenia a možnosti ich purifikácie pre testovanie ich farmaceutických vlastností.

Navrhované metodické postupy:

Štruktúrna charakteristka chitinázy Drosera binata
Klonovanie cDNA chitinázy binata do bakteriálneho expresného systému
Purifikácia rekombinantného proteínu
3 Určenie enzýmových a kinetických vlastností purifikovaného proteínu
Testovanie schopnosti hydrolýzy rôznych typov substrátov (chitín, koloidný chitín, chitínové oligoméry, chitozan, karboxymetylcelulóza, rozpustný škrob) a určenie percenta ich konverzie
Analýzy produktov štiepenia hmotnostnou spektrometriou, resp. kvapalinovou chromatografiou
Testovanie možností izolácie produktov štiepenia za účelom testovnia ich farmaceutických vlastností