Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Názov témy
Schéma sukcesie vegetácie v arktických a alpínskych regiónoch na recentne nezaľadnených plochách: prípadová štúdia monitorovania biotopov
Program DŠ
botanika
Meno školiteľa
RNDr. Jozef Šibík, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Klimatické zmeny majú výrazný vplyv na arktické a vysokohorské prostredie a všetky ich súčasti. Monitorovanie rozsiahlych, odľahlých, ťažko prístupných oblastí, bolo vždy výzvou. Dizertačná práca sa zameriava na vývoj užitočných nástrojov na analýzu, monitorovanie a mapovanie vegetácie a jej dynamiky v rozsiahlych a ťažko prístupných oblastiach. Hlavným cieľom je zistiť výhody relevantných metodík a ich porovnávania na dosiahnutie podobných výsledkov aké sú získané odborníkmi, ako napr. botanici, ochrancovia prírody a ekológovia. Ako primárny nástroj na implementáciu nových prístupov bude slúžiť nedávno vyvinutý softvér v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV – NaturaSAT. Pokúsime sa odpovedať na otázky, či existuje možnosť nahradiť prácu terénnych odborných pracovníkov špičkovými technológiami, a upozorníme na prekážky a prínosy takéhoto prístupu. Témarozšíri poznatky o iniciálnych štádiách vegetácie na rôznych starých ľadovcových povrchoch a recentne nezaľadnených plochách ako v arktíde, tak aj alpínskych zónach.

Navrhované metodické postupy: Pomocou najmodernejších matematických metód, veľkých databáz, údajov z terénneho výskumu a expetných znalostí otestujeme presnosť a možnosti analýzy vegetačných a ekologických údajov v rôznych mierkach. Všetky mierky budú overené použitím obrazov získaných pomocou dronov (UAV), lietadiel či satelitov. PhD študent bude skúmať, mapovať a analyzovať vegetáciu v arktickej časti Aljašky a vo vybraných alpských regiónoch Európy. Tieto údaje využije pri otázkach dôsledkov zmeny biodiverzity, manažmentu a klímy.