Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Názov témy
Funkčná diverzita rastlín pozdĺž stresového gradientu v lyžiarskych strediskách
Program DŠ
botanika
Meno školiteľa
RNDr. Jozef Šibík, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Globálne zmeny klímy spôsobujú anomálie počasia, vrátane dlhých období sucha, intenzívnych búrok a zmien v zrážkovom režime. Tieto faktory, spolu so zmenami vo využívaní krajiny, akými je aj manažment lyžiarskych stredísk, sa prejavujú na ekosystémoch a spôsobujú rôznorodosť a zmeny v krajine. Rastliny reagujú na meniace sa prostredie rôznymi adaptáciama, nie je však známe, ktoré druhy sú pozitívne ovplyvnené aj pri pôsobení silného stresového faktora. Neustále rastie potreba porozumieť reakciám jednotlivých druhov rastlín pre potreby predpovedania ekosystémovej a ekologickej odpovede prostredia. Navrhujeme skúmať zmeny funkčných charakteristík rastlín pozdĺž stresového gradientu na úrovni spoločenstiev, populácií (intrašpecifické) a druhov (interšpecifické); v rámci Karpát na krajinnej aj na lokálnej úrovni. Výskum je zameraný na lyžiarske strediská na Slovensku, od nižších nadmorských výšok až po alpínsky stupeň, pričom budú porovnávané prirodzené biotopy a manažmentom výrazne ovplyvnené svahy.

Navrhované metodické postupy: Hlavným cieľom predkladanej témy je získať nové poznatky o rôznosti adaptácii vrámci druhov, populácii a ich funkčných charakteristík (celkové charakteristiky: rastová forma, životná forma, výška rastliny, klonalita; charakteristiky listu: veľkosť listu, špecifická listová plocha; charakteristiky rozmnožovania: spôsob rozširovania semien) pozdĺž stresového gradientu v Karpatoch. Sledovať budeme teplotný gradient, od nižších nadmorských výšok po najvyššie vrcholy, gradient poškodenia, od neovplyvnených po silne poškodené biotopy (ovplyvnené úpravou snehu ratrakmi, umelým zasnežovaním) a gradient dĺžky trvania snehovej pokrývky, od plôch na ktorých sa sneh topí skoro až po plochy so spoločenstvami snehových výležísk. Navrhovaný výskum preverí pozitívne alebo negatívne vplyvy zjazdoviek, rozdielnosti v snehovej pokrývke a stúpajúcich teplotách. Výskumom na lokálnej aj krajinnej úrovni, môžeme porovnať priestorovú distribúciu plôch vzniknutú z týchto zložiek a porovnať ich vplyv na funkčnú diverzitu a morfológiu rastlín. Morfológia listu závisí od klímy a je rozdielna medzi druhmi pozdĺž teplotného gradient. Predpokladáme, že v spoločenstvách ovplyvnených stresovým faktorom budú viac dominovať a budú mať väčšiu diverzitu klonálne druhy. Naša hypotéza je, že rôznosť funkčných charakteristík pozdĺž teplotného gradientu vychádza primárne zo zmien v relatívnej druhovej abundancii, zatiaľ čo rôznosť charakteristík na úrovni populácii a druhov bude ovplyvnená inými environmentálnymi faktormi. Hlavným cieľom nášho výskumu je poskytnúť podklady na lepšie informovanie zainteresovaných strán v sfére ochrany prírody zodpovedaním otázok, ako rastliny reagujú pod vplyvom stresu, čo umožní lepšie predpovede vplyvov zmien klímy a využitia krajiny.