Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Farmakologická regulácia neuronálnej excitability – opioidy a antidepresanty.
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Neuronálna excitabilita je regulovaná prostredníctvom množstva receptorov. V klinickej praxi sú často využívané resp. zneužívané opioidy a antidepresanty. Tieto látky modulujú neuronálnu excitabilitu prostredníctvom modulácie iónových kanálov. Zmenená excitabilita má za následok tlmenie vnemu bolesti a/alebo zmeny nálady. V práci sa zameriame na jednak na zmenu celkovej excitability, teda generovania akčných potenciálov, jednak na moduláciu jednotlivých iónových kanálov. Merať budeme metódou patch clamp. Experimentálnym modelom budú buďto neuróny izolované z mozgu potkana alebo rekombinantné systémy (imortalizované bunkové línie) exprimujúce konkrétne iónové kanály a receptory.