Aktuálne dokumenty SAV

Dátum Dokument
20.05.19 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIEST RIADITEĽOV VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
16.05.19 Oceňovanie špičkových publikácií SAV - aktualizovaná metodika
16.05.19 Predseda Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácií: Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava
07.05.19 Štatút mobilitného a reintegračného programu SAV (MoRePro) - úplné znenie
24.04.19 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
24.04.19 Štatút Komisie SAV pre rovnosť príležitostí (EQUAL)
14.04.19 Predseda Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácií: Ústav štátu a práva SAV, Bratislava
27.03.19 Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie
27.03.19 Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2019
26.03.19 Štatút Etickej komisie SAV – DOPLNOK č. 2.
22.03.19 Predseda Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácií: Ústav informatiky SAV, Matematický ústav SAV, Centrum biovied SAV, Ústav zoológie SAV
22.03.19 Komisia pre hodnotenie grantov doktorandov
14.03.19 Žiadosť o predĺženie príspevku z Fondu Štefana Schwarza o jeden rok.
04.03.19 Dodatok č. 4 k Štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
04.03.19 ŠTATÚT Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
Úplné znenie ako vyplýva z Dodatku č. 1 zo dňa 9.2.2017, Dodatku č. 2 zo dňa 16.10.2017, Dodatku č. 3 zo dňa 21.3.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 14.2.2019
04.03.19 Štatút Rady SAV pre program Otvorená akadémia
11.01.19 Z á s a d y návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2019
09.01.19 Štatút programu grantov pre doktorandov SAV
30.11.18 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
26.11.18 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2017
19.10.18 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
Úplné znenie v zmysle novelizácie, ktorú schválilo Predsedníctvo SAV dňa 11.10.2018
13.10.18 Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v Sneme SAV
vedený výborom Snemu SAV v zmysle článku XII, bodu (5) Štatútu SAV platného od 12. októbra 2018
11.10.18 Dodatok č.1 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
11.10.18 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1
11.10.18 Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na obdobie od spätnej zmeny právnej formy organizácií Slovenskej akadémie vied na rozpočtové a príspevkové organizácie do 31. 12
28.09.18 ŠTATÚT Učenej spoločnosti Slovenska
27.09.18 Z Á K O N
o Slovenskej akadémii vied (z 19.02.2002 - Časová verzia predpisu účinná od:26.09.2018)
27.09.18 Š T A T Ú T a rokovací poriadok Komisie SAV pre informačné a komunikačné technológie
20.09.18 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Slovenskej akadémie vied (18.09.2018)
01.08.18 Rozhodnutie o pridelení majetku v správe SAV financovaného zo ŠF EÚ do výpožičky dotknutým verejným výskumným inštitúciám SAV v zmysle § 21a ods. 6 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v platnom znení.
02.07.18 Kompenzačný príspevok pre udržanie si a získavanie kvalitných mladých vedcov na SAV
28.06.18 Etický kódex SAV
28.06.18 Etický kódex SAV, DOPLNOK č.1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 14. júna 2018
27.06.18 VÍNO SAV, Štatút súťaže
26.06.18 PÔSOBNOSŤ, PRÁVOMOCI, OPRÁVNENIA A ÚLOHY členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied a vedúceho Úradu Slovenskej akadémie vied
22.06.18 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
06.06.18 Štatút Slovenskej akadémie vied
05.06.18 Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied
01.06.18 Štatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
Úplné znenie ako vyplýva z Dodatku č. 1 zo dňa 9. 2. 2017, Dodatku č. 2 zo dňa 16. 10. 2017 a Dodatku č. 3 zo dňa 21. 3. 2018
23.04.18 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
06.04.18 Dodatok č. 3 k štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
20.03.18 Harmonogram doplňovacích volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2017 – 2021 (apríl 2018)
27.02.18 Š t a t ú t Medzinárodnej ceny SAV
27.02.18 Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2018
26.02.18 ŠTATÚT súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
08.02.18 Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie
07.02.18 Z Á K O N
o Slovenskej akadémii vied (z 19.02.2002 - Časová verzia predpisu účinná od:01.07.2018)
03.01.18 Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2018 (platné do 30.06.2018)
03.01.18 Z Á K O N
o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo 7. septembra 2017)
22.12.17 ŠTATÚT a ROKOVACÍPORIADOK Komisie SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy
01.12.17 ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
14.11.17 Štatút a rokovací poriadok Medzinárodného poradného výboru SAV
02.11.17 Dodatok č. 2 k Štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
10.10.17 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
Úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnkov schválených Snemom Slovenskej akadémie vied
09.10.17 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
Zmeny schválené Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 28. septembra 2017
18.09.17 Štatút a rokovací poriadok Škodovej komisie SAV,
Doplnok č.3 schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 07.09.2017
18.09.17 ŠTATÚT Bytovej komisie SAV
11.09.17 Memorandum of Understanding Between Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
25.08.17 Kompetencie členov Predsedníctva SAV
(16.08.2017)
14.08.17 ROKOVACÍ PORIADOK PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
18.07.17 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2016
29.06.17 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
Zmeny schválené Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 27. júna 2017
24.05.17 Štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
17.05.17 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
20.04.17 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV
úplné znenie v zmysle novelizácií, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV dňa 9.1.2014 a 12.4.2017
19.04.17 Štatút a rokovací poriadok Komisie pre transformáciu SAV
DOPLNOK č. 1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
19.04.17 Zásady pravidelného hodnotenia špecializovaných a servisných organizácií SAV
19.04.17 Štatút Etickej komisie SAV
DOPLNOK č. 1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
19.04.17 Štatút Komisie SAV pre zahraničné styky
DOPLNOK č. 1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
19.04.17 Štatút a rokovací poriadok Škodovej komisie SAV
DOPLNOK č. 2
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
17.03.17 Štatútu Snemu Slovenskej akadémie vied
Dodatok č. 2
15.03.17 Usmernenie pre vedecké rady organizácii SAV vo veci doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied pre funkčné obdobie 2017-2021
17.02.17 Dodatok č.1 Štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
06.02.17 Usmernenie pre vedecké rady organizácii SAV vo veci volieb do Snemu SAV pre funkčné obdobie 2017-2021
17.01.17 Systémové opatrenie zohľadňujúce získanie vedeckej hodnosti DrSc.
29.12.16 Z Á S A D Y
tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2017
29.11.16 Registratúrny poriadok Slovenskej akadémie vied
na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Slovenskej akadémie vied
26.10.16 ROKOVACÍ PORIADOK PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED - DOPLNOK č.1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 20. októbra 2016
07.10.16 Usmernenie pre vedecké rady organizácii SAV vo veci volieb do Predsedníctva SAV pre funkčné obdobie 2017-2021
06.10.16 Š T A T Ú T Slovenskej akadémie vied
Zmeny schválené Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 22. septembra 2016
10.06.16 VÝROČNÁ SPRÁVA SAV 2015
01.06.16 Štatút súťaže Víno Slovenskej akadémie vied
11.05.16 Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied
21.04.16 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
04.04.16 Štatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
13.01.16 Zásady finančnej podpory edičnej činnosti SAV
(úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnkov č.1 schválených Predsedníctvom SAV 10.12.2015)
12.01.16 Zásady finančnej podpory edičnej činnosti SAV
Zmeny a doplnky č.1 schválené uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č.847.C 10.decembra 2015
04.01.16 Smernica predsedu Slovenskej akadémie vied o vnútornom systéme prijímania a vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
18.12.15 Z á s a d y
tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2016
16.11.15 Štatút Slovenskej akadémie vied (11.11.2015)
29.10.15 Š T A T Ú T Slovenskej akadémie vied Zmeny a doplnky schválené Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 29.09.2015
24.08.15 SAS ANNUAL REPORT 2014
18.07.15 Etický kódex SAV
16.06.15 VÝROČNÁ SPRÁVA SAV 2014
26.05.15 SAV 2020: Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied
20.05.15 Kompetencie členov Predsedníctva SAV.
15.05.15 Smernica SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov (účinná od 15. mája 2015)
11.05.15 Interná smernica o používaní finančných prostriedkov projektu SASPRO
30.04.15 Stanovisko Predsedníctva SAV k súčasnému stavu legislatívneho procesu prijímania zákona o verejných výskumných inštitúciách
27.04.15 Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied (14.04.2015)
20.04.15 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
08.04.15 Pravidlá pre tlačové konferencie SAV (07.04.2015)
13.03.15 Oznam o možnosti získania náhrad za reprografické rozmnožovanie
28.02.15 MF SR -Register ponúkaného majetku štátu
23.02.15 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2015
17.02.15 Zásady udeľovania vyznamenaní SAV (10.02.2015)
14.01.15 Zásady finančnej podpory edičnej činnosti SAV (nové)
14.01.15 Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied
(v znení Dodatku č.1 schváleného na zasadnutí Snemu SAV dňa 15. decembra 2010 a zmien v Prílohe 2 schválených na zasadnutiach Snemu SAV dňa 15. decembra 2010, 18. septembra 2012 a 7. januára 2015)
01.07.14 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2013
19.05.14 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
14.04.14 ORGANIZAČNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
(znenie v zmysle zmien a doplnkov schválených Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 3. apríla 2014)
21.02.14 Informácie k prijímaniu cudzincov na účel výskumu a vývoja
19.02.14 ORGANIZACNY PORIADOK SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Zmeny a doplnky schválené Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 6. februára 2014
28.01.14 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2014
20.01.14 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV úplné znenie v zmysle novelizácie, ktorú schválilo Predsedníctvo SAV dňa 09.01.2014
03.01.14 Štatút a rokovací poriadok vedeckých kolégií
03.01.14 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV úplné znenie v zmysle novelizácie, ktorú schválilo Predsedníctvo SAV dňa 07.11.2013
30.12.13 Zásady financovania edičnej činnosti SAV
14.11.13 INFORMAČNÁ PRÍRUČKA SAV 2013
19.10.13 Š T A T Ú T Slovenskej akadémie vied
Zmeny a doplnky schválené Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 17.09.2013
18.10.13 Š T A T Ú T Slovenskej akadémie vied
Úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnkov schválených Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 26.05.2009, 15.12.2010 a 17.09.2013.
16.10.13 Metodické usmernenie č. 1/2013 Predsedníctva SAV k niektorým spôsobom nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve štátu, v správe organizácií SAV, v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
16.10.13 Dodatok k Štatútu a rokovaciemu poriadku Škodovej komisie SAV.
Zmeny a doplnky
15.10.13 ŠTATÚT a rokovací poriadok Komisie SAV pre ekonomické otázky
15.10.13 ŠTATÚT a rokovací poriadok Škodovej komisie Slovenskej akadémie vied
26.09.13 Programové vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied
na obdobie 2013 – 2017
26.09.13 Priority vedy a výskumu SAV
29.07.13 KOMPETENCIE ČLENOV PREDSEDNÍCTVA SAV 2013-2017
01.07.13 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2012
17.06.13 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov (rok 2013)
13.06.13 Rokovací poriadok PSAV (2013) [pdf]
26.04.13 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2013
26.04.13 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2012
12.04.13 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
25.01.13 Program Štipendium SAV - Výzva na predkladanie žiadostí
09.01.13 Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2013
23.12.12 ŠTATÚT Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
07.08.12 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2011
12.04.12 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
15.02.12 Dlhodobá vízia rozvoja Slovenskej akadémie vied
16.12.11 Rokovací poriadok VEDECKEJ RADY SAV - zmena a doplnok účinný od 13.12.2011
11.11.11 Etický kódex SAV
08.11.11 OSNOVA - Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2011 (schválené PSAV č.31 dňa 03.11.2011)
12.10.11 Zásady pravidelného hodnotenia organizácií SAV. (10.10.2011)
05.10.11 Medzi Dokumenty SAV bol vložený zoznam projektov 7. rámcového programu EÚ (7RP EÚ) s účasťou organizácií SAV za roky 2007-2011.
15.07.11 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2010
01.07.11 Zásady pravidelného hodnotenia organizácií SAV
zmeny a doplnky
01.07.11 Štatút a rokovací poriadok Knižničnej rady SAV
03.05.11 Š T A T Ú T
Komisie SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami
11.04.11 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
08.04.11 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV, úplné znenie(2011).
07.04.11 Informácia o poskytovaní stravného a vreckového pre zahraničných zamestnancov prijatých na základe MAD
16.03.11 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2011
11.02.11 Štatút Slovenskej akadémie vied.
Zmeny a doplnky schválené Snemom Slovenskej akadémie dňa 15.12.2010
02.02.11 Štatút Komisie SAV pre duševné vlastníctvo.
24.01.11 Štatút a rokovací poriadok - Legislatívma komiisa SAV
19.01.11 Formulár návrhu na Centrum excelentnosti SAV
03.01.11 Program Centier excelentnosti SAV
21.12.10 Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2011 (intranet)
17.12.10 Štatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie posdoktorandských miest v SAV
24.06.10 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2009
20.05.10 Štatút podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV.
20.05.10 Štatút Kontrolnej rady areálu SAV na Dúbravskej ceste
15.05.10 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
21.04.10 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2010
31.03.10 Štatút a rokovací poriadok vedeckých kolégií. (2010)
18.02.10 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov v roku 2010
04.02.10 Zásady pravideľného hodnotenia organizácií SAV
13.01.10 Vzorový štatút vedeckých rád vedeckých a špecializovaných organizácií SAV
02.01.10 Organizačný poriadok ÚSAV (platný od 1.10.2009)
02.12.09 ORGANIZAČNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED (znenie v zmysle zmien a doplnkov schválených Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 11. novembra 2009)
07.11.09 Rokovací poriadok VR SAV (2009) [pdf]
21.10.09 Programové vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2009-2013
06.07.09 KOMPETENCIE ČLENOV PREDSEDNÍCTVA SAV 2009-2013
03.07.09 Š T A T Ú T Slovenskej akadémie vied
úplné znenie 26. mája 2009
09.06.09 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2008
09.06.09 Novela Štatútu SAV
07.04.09 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2009
24.03.09 Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied
účinný od 13.03.2009
23.03.09 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov v roku 2009
30.01.09 Usmernenie k nomináciám kandidátov do P SAV
02.01.09 Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied
účinný od 19.11.2008
06.07.08 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2007
28.04.08 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.
27.02.08 Smernica o udeľovaní cien SAV
novelizácia
04.02.08 Výklad k výhodám a nevýhodám prechodu PO SAV do kategórie platcov DPH
30.01.08 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2008
25.01.08 Š T A T Ú T Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied (znenie v zmysle zmien a doplnkov schválených Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 19. decembra 2007)
04.12.07 Odporúčaná Osnova návrhu na člena Učenej spoločnosti SAV
05.09.07 Smernica č.573/A/03/2007 o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov v Slovenskej akadémii vied
23.06.07 Kompetencie členov predsedníctva SAV
27.02.07 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov (vedúcich) špecializovaných a servisných organizácií SAV - úplné znenie.
17.01.07 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV, úplné znenie.
30.05.06 Etický kódex SAV.
10.01.06 Program centier excelentnosti SAV
10.01.06 Čo máte právo vedieť o SAV v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
16.11.05 Štatút Slovenskej akadémie vied
11.07.05 Rokovací poriadok PSAV
13.06.05 Smernica č. 1/2005 predsedu SAV: pravidlá na vykonanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z.z
03.02.05 Zásady udeľovania cien SAV
27.08.04 Štatút Rady programu Centier excelentnosti SAV
27.08.04 Aktualizovaný program Centier excelentnosti SAV
23.07.04 Proposal submission forms of the Centre Excellence SAS
23.07.04 Formulár návrhu na Centrum excelentnosti SAV v slovenčine
18.07.03 AKTUALIZÁCIA KONCEPCIE ORIENTÁCIE VECNÉHO ZAMERANIA VÝSKUMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
25.03.03 Zásady pre projekty zamerané na spoluprácu s podnikateľskou sférou (PSPS)
08.11.02 Sonderprogramm "DAAD-Leibniz-Stipendien" für Doktoranden und Postdoktoranden
04.10.02 Rokovací poriadok Vedeckej rady SAV
19.08.02 Námety vednej politiky Slovenskej republiky
26.07.02 Štruktúra emailových adries P SAV, Snemu SAV a predsedov Vedeckých rád organizávií v SAV
26.06.02 Štatút Medaily SAV za podporu vedy
26.06.02 Štatút pamätnej plakety SAV
26.06.02 Štatút Medzinárodnej ceny SAV
09.05.02 ZBORNÍK ANALYTICKO-PROGNOSTICKÝCH ŠTÚDIÍ K PROGNÓZE ROZVOJA SLOVENSKA DO ROKU 2010
02.05.02 Prognóza rozvoja Slovenska do roku 2010
09.04.02 Zákon o vede a technike
09.04.02 Zákon o vysokých školách. (Doktorandske štúdium je obsiahnuté v § 54, § 86, § 109, § 113 a ciastocne i v § 56/3, § 57, § 58, § 61, § 64.)
05.04.02 Zoznam neziskových organizácií pôsobiacich pri organizáciách SAV
20.03.02 Návrh programu vytvárania Národných centier excelentnosti

Dokumenty vkladá Róbert Grznár ().
Na prístup k ďalším dokumentom slúžiacim pre interné potreby SAV je potrebné prihlásiť sa do Intranetu.