Aktuálne dokumenty SAV

Dátum Dokument
27.01.20 Štatút a rokovací poriadok Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium
27.01.20 Predseda Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácie: Biomedicínske centrum SAV, sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava a Ústav ekológie lesa SAV, sídlo: Ľ. Štúra 2, 960 53 Zvolen
17.01.20 Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie
13.01.20 Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu Slovenskej akadémie vied na rok 2020
Postup rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií
18.12.19 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2018
25.11.19 Zásady prideľovania finančných prostriedkov SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2020
15.11.19 ŠTATÚT Učenej spoločnosti Slovenska
15.11.19 Dodatok č. 1 k ŠTATÚTU Učenej spoločnosti Slovenska
15.11.19 Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia.
06.11.19 PRAVIDLÁ udeľovania vyznamenaní a cien SAV
28.10.19 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č.1 a dodatkom č.2 (22.10.2019)
28.10.19 Dodatok č.2 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied (22.10.2019)
23.10.19 Zásady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 - 2021
14.10.19 Štatút Rady garantov Encyclopaedie Beliany
14.10.19 Štatút Rady odborných koordinátorov Encyclopaedie Beliany
23.07.19 PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ELEKTRONICKEJ POŠTY V SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED
11.07.19 Iniciatíva - Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko (Slovensko 2050)
11.07.19 Stratégia SAV 2030
11.07.19 SAV 2021 - Akčný plán Predsedníctva SAV
11.07.19 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV
09.07.19 Výzva na podávanie prihlášok do Programu MoRePro v r. 2019
08.07.19 Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu MoRePro
08.07.19 Štatút Hodnotiacej komisie Programu MoRePro
25.06.19 Štatút Etickej komisie SAV
19.06.19 Kompenzačný príspevok na udržanie si a získavanie kvalitných mladých vedcov v SAV (v znení schválenom na zasadnutí Predsedníctva SAV dňa 6. 6. 2019)
27.05.19 Štatút Hodnotiacej komisie Programu grantov pre doktorandov SAV
27.05.19 Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu grantov pre doktorandov SAV
27.05.19 Dodatok č. 1 k Štatútu programu grantov pre doktorandov SAV
27.05.19 Výzva na predkladanie žiadostí v rámci schémy grantov pre doktorandov SAV v r. 2019
20.05.19 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIEST RIADITEĽOV VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
16.05.19 Oceňovanie špičkových publikácií SAV - aktualizovaná metodika
07.05.19 Štatút mobilitného a reintegračného programu SAV (MoRePro) - úplné znenie
24.04.19 Štatút Komisie SAV pre rovnosť príležitostí (EQUAL)
24.04.19 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
27.03.19 Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2019
27.03.19 Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie
26.03.19 Štatút Etickej komisie SAV – DOPLNOK č. 2.
22.03.19 Komisia pre hodnotenie grantov doktorandov
14.03.19 Žiadosť o predĺženie príspevku z Fondu Štefana Schwarza o jeden rok.
04.03.19 Štatút Rady SAV pre program Otvorená akadémia
04.03.19 ŠTATÚT Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
Úplné znenie ako vyplýva z Dodatku č. 1 zo dňa 9.2.2017, Dodatku č. 2 zo dňa 16.10.2017, Dodatku č. 3 zo dňa 21.3.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 14.2.2019
04.03.19 Dodatok č. 4 k Štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
11.01.19 Z á s a d y návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2019
09.01.19 Štatút programu grantov pre doktorandov SAV
30.11.18 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
26.11.18 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2017
19.10.18 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
Úplné znenie v zmysle novelizácie, ktorú schválilo Predsedníctvo SAV dňa 11.10.2018
13.10.18 Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v Sneme SAV
vedený výborom Snemu SAV v zmysle článku XII, bodu (5) Štatútu SAV platného od 12. októbra 2018
11.10.18 Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na obdobie od spätnej zmeny právnej formy organizácií Slovenskej akadémie vied na rozpočtové a príspevkové organizácie do 31. 12
11.10.18 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1
11.10.18 Dodatok č.1 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
28.09.18 ŠTATÚT Učenej spoločnosti Slovenska
27.09.18 Z Á K O N
o Slovenskej akadémii vied (z 19.02.2002 - Časová verzia predpisu účinná od:26.09.2018)
27.09.18 Š T A T Ú T a rokovací poriadok Komisie SAV pre informačné a komunikačné technológie
20.09.18 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Slovenskej akadémie vied (18.09.2018)
01.08.18 Rozhodnutie o pridelení majetku v správe SAV financovaného zo ŠF EÚ do výpožičky dotknutým verejným výskumným inštitúciám SAV v zmysle § 21a ods. 6 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v platnom znení.
02.07.18 Kompenzačný príspevok pre udržanie si a získavanie kvalitných mladých vedcov na SAV
28.06.18 Etický kódex SAV, DOPLNOK č.1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 14. júna 2018
28.06.18 Etický kódex SAV
27.06.18 VÍNO SAV, Štatút súťaže
26.06.18 PÔSOBNOSŤ, PRÁVOMOCI, OPRÁVNENIA A ÚLOHY členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied a vedúceho Úradu Slovenskej akadémie vied
22.06.18 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
06.06.18 Štatút Slovenskej akadémie vied
05.06.18 Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied
01.06.18 Štatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
Úplné znenie ako vyplýva z Dodatku č. 1 zo dňa 9. 2. 2017, Dodatku č. 2 zo dňa 16. 10. 2017 a Dodatku č. 3 zo dňa 21. 3. 2018
23.04.18 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
06.04.18 Dodatok č. 3 k štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
20.03.18 Harmonogram doplňovacích volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2017 – 2021 (apríl 2018)
27.02.18 Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2018
27.02.18 Š t a t ú t Medzinárodnej ceny SAV
26.02.18 ŠTATÚT súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
08.02.18 Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie
07.02.18 Z Á K O N
o Slovenskej akadémii vied (z 19.02.2002 - Časová verzia predpisu účinná od:01.07.2018)
03.01.18 Z Á K O N
o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo 7. septembra 2017)
03.01.18 Zásady tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2018 (platné do 30.06.2018)
22.12.17 ŠTATÚT a ROKOVACÍPORIADOK Komisie SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy
01.12.17 ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
14.11.17 Štatút a rokovací poriadok Medzinárodného poradného výboru SAV
02.11.17 Dodatok č. 2 k Štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
10.10.17 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
Úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnkov schválených Snemom Slovenskej akadémie vied
09.10.17 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
Zmeny schválené Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 28. septembra 2017
18.09.17 ŠTATÚT Bytovej komisie SAV
18.09.17 Štatút a rokovací poriadok Škodovej komisie SAV,
Doplnok č.3 schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 07.09.2017
11.09.17 Memorandum of Understanding Between Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
25.08.17 Kompetencie členov Predsedníctva SAV
(16.08.2017)
14.08.17 ROKOVACÍ PORIADOK PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
18.07.17 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2016
29.06.17 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
Zmeny schválené Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 27. júna 2017
24.05.17 Štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
17.05.17 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
20.04.17 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV
úplné znenie v zmysle novelizácií, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV dňa 9.1.2014 a 12.4.2017
19.04.17 Štatút a rokovací poriadok Škodovej komisie SAV
DOPLNOK č. 2
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
19.04.17 Štatút Komisie SAV pre zahraničné styky
DOPLNOK č. 1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
19.04.17 Štatút Etickej komisie SAV
DOPLNOK č. 1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
19.04.17 Zásady pravidelného hodnotenia špecializovaných a servisných organizácií SAV
19.04.17 Štatút a rokovací poriadok Komisie pre transformáciu SAV
DOPLNOK č. 1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
17.03.17 Štatútu Snemu Slovenskej akadémie vied
Dodatok č. 2
15.03.17 Usmernenie pre vedecké rady organizácii SAV vo veci doplňovacích volieb do Predsedníctva Slovenskej akadémie vied pre funkčné obdobie 2017-2021
17.02.17 Dodatok č.1 Štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
06.02.17 Usmernenie pre vedecké rady organizácii SAV vo veci volieb do Snemu SAV pre funkčné obdobie 2017-2021
17.01.17 Systémové opatrenie zohľadňujúce získanie vedeckej hodnosti DrSc.
29.12.16 Z Á S A D Y
tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2017
29.11.16 Registratúrny poriadok Slovenskej akadémie vied
na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Slovenskej akadémie vied
26.10.16 ROKOVACÍ PORIADOK PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED - DOPLNOK č.1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 20. októbra 2016
07.10.16 Usmernenie pre vedecké rady organizácii SAV vo veci volieb do Predsedníctva SAV pre funkčné obdobie 2017-2021
06.10.16 Š T A T Ú T Slovenskej akadémie vied
Zmeny schválené Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 22. septembra 2016
10.06.16 VÝROČNÁ SPRÁVA SAV 2015
01.06.16 Štatút súťaže Víno Slovenskej akadémie vied
11.05.16 Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied
21.04.16 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
04.04.16 Štatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
13.01.16 Zásady finančnej podpory edičnej činnosti SAV
(úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnkov č.1 schválených Predsedníctvom SAV 10.12.2015)
12.01.16 Zásady finančnej podpory edičnej činnosti SAV
Zmeny a doplnky č.1 schválené uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied č.847.C 10.decembra 2015
04.01.16 Smernica predsedu Slovenskej akadémie vied o vnútornom systéme prijímania a vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
18.12.15 Z á s a d y
tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2016
16.11.15 Štatút Slovenskej akadémie vied (11.11.2015)
29.10.15 Š T A T Ú T Slovenskej akadémie vied Zmeny a doplnky schválené Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 29.09.2015
24.08.15 SAS ANNUAL REPORT 2014
18.07.15 Etický kódex SAV
16.06.15 VÝROČNÁ SPRÁVA SAV 2014
26.05.15 SAV 2020: Dlhodobý zámer rozvoja Slovenskej akadémie vied
20.05.15 Kompetencie členov Predsedníctva SAV.
15.05.15 Smernica SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov (účinná od 15. mája 2015)
11.05.15 Interná smernica o používaní finančných prostriedkov projektu SASPRO
30.04.15 Stanovisko Predsedníctva SAV k súčasnému stavu legislatívneho procesu prijímania zákona o verejných výskumných inštitúciách
27.04.15 Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied (14.04.2015)
20.04.15 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
08.04.15 Pravidlá pre tlačové konferencie SAV (07.04.2015)
13.03.15 Oznam o možnosti získania náhrad za reprografické rozmnožovanie
28.02.15 MF SR -Register ponúkaného majetku štátu
23.02.15 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2015

Dokumenty vkladá Róbert Grznár ().
Na prístup k ďalším dokumentom slúžiacim pre interné potreby SAV je potrebné prihlásiť sa do Intranetu.