Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Elektrotechnický ústav SAV
3D ploter na báze nanášania po atómových vrstvách
The atomic-layer 3D plotter
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fröhlich Karol DrSc.
Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2022
Epitaxné vrstvy tranzitných kovov dichalkogenidov pripravených na polovodičoch so širokým zakázaným pásmom pre modernú elektroniku
Epitaxial transition metal dichalcogenides onto wide bandgap hexagonal superconductors for advanced electronics
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2023
-
Optimization of the scalable growth of transition metal dichalcogenide thin films and novel heterostructures for application in electronics and advanced sensors
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sojková Michaela PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Pokročilé mikromechanické nosníky zo širokopásmových polovodičových materiálov
Advanced Microcantilevers from Wide Bandgap Materials
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá problematikou návrhu, technológie a charakterizácie pokročilých mikromechanické nosníky na báze širokopásmových polovodičových materiálov (GaN, diamant). Navrhnutý koncept je originálny v tom, že sa zameriava na hľadanie nových (a) progresívnych, 2D materiálov najmä dichalkogenidov prechodných kovov, ako aj (b) nových konceptov tvarovania MEMS prvkov s využitím mechanických, teplotných a piezoelektrických vlastností zmienených typov širokopásmových polovodičov integrovaných do jediného multivrstvového piezosystému. Projekt spája doteraz samostatne sa rozvíjajúce výskumné témy ako sú: rast tenkých diamantových vrstiev, rast heteroštruktúr AlGaN/GaN a syntéza 2D materiálov (MoS2, MoSe2, PtSe2, PtS2, atď.). Získané znalosti vo vymenovaných oblastiach umožnia návrh a vývoj principiálne nových elektronických prvkov pre vysokoteplotné aplikácie, objemové a povrchové mikrotvarovanie polovodičových substrátov ako aj heteroštruktúr, integrované elektronické obvody schopné pracovať v extrémnych podmienkach.
Doba trvania: 1.3.2020 - 31.12.2021
-
PULSEd Laser Deposition of 2D semiconductors on Nitrides for advanced electronics
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Španková Marianna PhD
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory
Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Syntéza a charakterizácia funkčných heteroštruktúr 2D TMD-diamant pre senzorové prvky
Synthesis and characterization of 2D TMD-diamond functional heterostructures for sensing elements
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Technológia a vlastnosti supravodivých a magnetických oxidových vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Technology and properties of superconductig and magnetic oxide films for modern electronic application
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Terahertzová spintronika a magnonika feromagnetov a antiferomagnetov
Terahertz spintronics and magnonics of ferro- and antiferromagnets
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2021
Ultrarýchla magneto-optoelektronika pre nedisipatívnu informačnú technológiu
Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Doba trvania: 3.10.2018 - 2.10.2022
Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Accelerator research and innovation for european science and society
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD
Doba trvania: 1.5.2017 - 30.4.2021
Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii
High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pardo Enric PhD.
Doba trvania: 8.10.2020 - 7.10.2024

Celkový počet projektov: 12