Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Elektrotechnický ústav SAV

-
An individual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vanko Gabriel PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Epitaxné vrstvy tranzitných kovov dichalkogenidov pripravených na polovodičoch so širokým zakázaným pásmom pre modernú elektroniku
Epitaxial transition metal dichalcogenides onto wide bandgap hexagonal superconductors for advanced electronics
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Nákladovo efektívne obmedzovače skratových prúdov využívajúce pokročilé supravodivé pásky pre budúce vysokonapäťové jednosmerne rozvodné siete
Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Gömöry Fedor DrSc.
Anotácia:Projekt bol úspešný vo výzve, zameranej na materiálové inovácie pre zlepšenie elektroenergetickej siete. Cieľom je zlepšenie páskových vodičov na báze vysokoteplotných supravodičov, v smere zvýšenia maximálneho elektrického poľa, ktoré bez poškodenia znesú po prechode do normálneho stavu. Skúmať sa budú tri alternatívy úpravy komerčných páskových surpavodičov, vyrábaných nemeckou firmou THEVA. Z pásky s vylepšenou odolnosťou bude zhotovený modul zariadenia na ochranu elektroenergetickej siete pred poškodením pri skrate. Zaujímavosťou projektu je, že sú do neho zapojené tri tímy z inštitúcií mimo EÚ: Polytechnique Montreal, EPFL Lausanne a Tel Aviv University. Elektrotechnický ústav sa zapája do dvoch pracovných balíkov, zameraných na vylepšenie vlastností pások. V prvom pracovnom balíku budeme, v spolupráci s MTF STU v Trnave, rozvíjať koncept zlepšenia vlastností pások pomocou nanesenia dodatočnej vrstvy z materiálu s vysokou tepelnou kapacitou a dobrou tepelnou vodivosťou. Z širokej palety materiálov budeme pomocou numerického modelovania, prípravy vzoriek a ich experimentálneho testovania vyberať vhodných kandidátov pre aplikáciu v priemyselnom procese výroby. Okrem dobrých tepelných vlastností musí pokrytie umožňovať ohýbanie pásky a dobre znášať opakované teplotné cykly medzi prevádzkovou teplotou v kvapalnom dusíku a ohrevom na cca 200 °C. V druhom pracovnom balíku sa budeme podieľať na skúmaní príčin fluktuácií kritickej prúdovej hustoty, ktorá je jednak veľmi citlivým indikátorom kvality supravodivej vrstvy, ale tiež parametrom rozhodujúcim o funkčnosti použitých materálov.
Doba trvania: 1.1.2017 - 30.6.2020

Technológia a vlastnosti supravodivých a magnetických oxidových vrstiev pre moderné elektronické aplikácie
Technology and properties of superconductig and magnetic oxide films for modern electronic application
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chromik Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Terahertzová spintronika a magnonika feromagnetov a antiferomagnetov
Terahertz spintronics and magnonics of ferro- and antiferromagnets
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2021

Ultrarýchla magneto-optoelektronika pre nedisipatívnu informačnú technológiu
Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Mruczkiewicz Michal
Doba trvania: 3.10.2018 - 2.10.2022

Uskutočňovanie aktivít popísaných v Ceste k fúzii počas Horizon2020 cestou spoločného programu členov konzorcia EUROfusion
Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon2020 through a Joint programme of the members of the EUROfusion consortium
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vojenčiak Michal PhD.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2020

Výskum a inovácie urýchľovačov pre európsku vedu a spoločnosť
Accelerator research and innovation for european science and society
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Seiler Eugen PhD
Doba trvania: 1.5.2017 - 30.4.2021

Celkový počet projektov: 8