Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav experimentálnej fyziky SAV
Elastic micro-tools for optical manipulation of biological objects
Elastic micro-tools for optical manipulation of biological objects
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Tomori Zoltán CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 30.6.2022
Europská Mikrokelvinová Platforma
European Microkelvin Platform
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 30.6.2023
Flexibilné magnetické vlákna: Vlastnosti a aplikácie
Flexible Magnetic Filaments: Properties and Applications
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Kopčanský Peter CSc.
Anotácia:Pre syntézu flexibilných magnetických vlákien sú vyvinuté rôzne technológie. Patria medzi ne spájanie magnetických mikročastíc DNA, adsorpcia magnetických častíc zväzkami polyelektrolytov, extrakcia reťazcov magnetozómov z magnetotaktických baktérií a iné. Flexibilné magnetické vlákna sú zaujímavé pre aplikácie ako „samo-hybné“ mikroobjekty (pre cielený transport), mikro-mixéry (pre mikrofluidiká), rôzne senzory (mikroreológia). Budú vyvinuté numerické algoritmy s cieľom predikcie správania sa vlákien v magnetických poliach rôznych konfigurácií, vrátane algoritmov založených na dynamike kriviek, metóde Boltzmannovej mriežky a Brownovskej dynamiky. Získané numerické výsledky budú porovnávané s experimentálnymi výsledkami merania prietokových polí okolo magnetických vlákien, ich nestabilitou vzpriamenia. V dôsledku toho sa vyvinie nová technológia na meranie DLS, ktorá umožní prístup k charakteristikám translačného a rotačného pohybu reťazca ako sú magnetické mikroobjekty.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2021
-
Follow-up of feasibility study to observe ionospheric disturbances by airglow monitoring network (AMON-net)
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mackovjak Šimon PhD.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2021
Komplementárne analytické metódy na určenie biodistribúcie magnetických nanočastíc
Complementary analytic methods for the determination of the biodistribution of the magnetic nanoparticles
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.
Anotácia:Navrhovaný projekt je zameraný na syntézu vopred presne špecifikovaných magnetických nanočastíc ako potenciálnych kandidátov pre hypertermiu, cielený transport liečiv a chemoterapiu/rádioterapiu. Hlavným cieľom projektu bude následne vypracovať účinnú metodiku sledovania ich biodistribúcie v jednotlivých orgánoch a tkanivách. Základná koncepcia projektu zahŕňa i) získať dobre definované magnetické nanočastice vhodné pre použitie v nanomedicíne; ii) charakterizovať pripravené magnetické nanočastice za presne definovaných a reprodukovateľných podmienok, iii) rozvíjať vhodnú kombináciu analytických metód na podrobnú analýzu ich biodistribúcie. V tejto súvislosti bude venovaná špeciálna pozornosť optimalizácii postupov syntézy tak, aby pripravené magnetické nanočastice s vhodnými funkčnými vlastnosťami poskytovali dostatočnú odozvu na vybrané analytické metódy a následné stanovenie ich biodistribúcie. Predpokladáme, že takýto prístup bude mať za následok vypracovanie protokolu na prípravu a štúdium biodistribúcie magnetických nanočastíc pri čo najnižšej možnej koncentrácii, ktorá by v ďalšom kroku mohla výrazne znížiť nežiaduce vedľajšie účinky liečby. Okrem toho, takýto projekt významne prispeje i) k bilaterálnej spolupráci a prenosu poznatkov medzi odborníkmi v oblasti chémie, fyziky, biológie a farmácie; ii) k optimalizácii reálnej štruktúry a štúdiu bioakumulácie pripravených nanočastíc; iii) k prezentácii a publikácii dosiahnutých výsledkov odbornej verejnosti; iv) k vytvoreniu podmienok pre ďalšiu spoluprácu vo vysoko atraktívnej vedeckej oblasti biofyziky/nanomedicíny.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Ladenie frustrovaných kovových kvantových magnetov
Tuning of frustrated metallic quantum magnets
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedicine
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Anotácia:Multidisciplinárny projekt je venovaný príprave a charakterizácii magnetitových a manganitových magnetických nanokompozitov s aplikačným potenciálom pre hypertermiu. Magnetické nanočastice pripravené viacerými spôsobmi budú funkcionalizované metódami povrchovej chémie. Na hotových magnetických kompozitoch bude meraný tepelný ohrev v prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa, ktorého frekvencia a amplitúda budú spĺňať Brezovichove kritérium.
Doba trvania: 15.2.2019 - 31.12.2021
Multifunctional magnetic materials - research into structure and physical properties
Multifunctional magnetic materials - research into structure and physical properties
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Anotácia:The object of the collaboration is investigation of the magnetic, structural and thermodynamic properties of new magnetic materials such as manganites, magnetic oxides and molecule-based magnets. Of particular importance is the search for functional materials with light-, temperature- or pressure-controlled properties as well as magnetic molecular nanosystems. Collaboration in this area between the Institute of Nuclear Physics PAS and the Institute of Experimental Physics SAS lasts for over twelve years. We have carried out common studies of several molecular magnets, workers of INP PAN take regularly part in the triennial CSMAG conference organized in Košice. We are in possession of different but complementary measurement instruments. Therefore, the continuation of the joint project, aimed at a more comprehensive description and understanding of properties of new magnetic materials, would be purposef
Doba trvania: 19.2.2019 - 31.12.2021
Nanokvapaliny pre zariadenia na prenos tepla prúdením NANOConVEX CIG
Nanofluids for convective heat transfer devices NANOConVEX CIG
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Timko Milan CSc.
Anotácia:V projekte využíjeme nadobudnuté výsledky a skúsenosti v aplikáciách nami pripravených magnetických nanokvapalín vo vysokovýkonových transformátoroch za účelom zníženia ich pracovnej teploty, zvýšeniu odvodu tepla od jadra transformátora pri zachovaní ich izolačných charakteristík čo samozrejme bude mať vplyv na zvýšenie doby života a znížení nákladov na ich prevádzku.
Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2021
NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:Superconducting technologies are prime candidates to ripen quantum effects into devices and applications. The accumulated knowledge in decades of work in understanding superconductivity allows scientists now to make experiments by design, controlling relevant parameters in devices. A new field is emerging whose final objective is to improve appliances taking advantage of quantum effects, be it for dissipationless transport of current, generation of high magnetic fields, sensors or quantum information. The field will impact crucial areas for societal development, including energy, transport, medicine or computation. Quantum behavior is controlled by using hybrids of superconductors with magnets, insulators, semiconductors or normal metals. Traditionally, the scientific and technical communities working in superconductivity are spread across projects from different calls, whose activities put Europe at the frontier of research. The present Action aims to address the pressing need for a common place to share knowledge and infrastructure and develop new cooperative projects.To this end, we have set-up a program including networking activities with an open, proactive and inclusive approach to other researchers and industry. We will develop the concept of a Virtual Institute to improve availability of infrastructure and knowledge, and focus on contributing to gender balance and the participation of young researchers. The proposal aims to avoid duplication of resources and skills in a subject traditionally dominated by small groups working independently. This will optimize European efforts in this area and uncover our full potential, thus maintaining and developing Europe’s leading position in superconducting quantum technologies.
Doba trvania: 18.10.2017 - 17.4.2022
Návrh a príprava multifunkčných magnetických nanočastíc na detekciu nádorových buniek
Design and preparation of multifunctional magnetic nanoparticles for the cancer cell detection
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Závišová Vlasta PhD.
Anotácia:Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtia po kardiovaskulárnych chorobách takmer vo všetkých európskych krajinách. V posledných niekoľkých desaťročiach sa rakovina lieči chirurgicky, pomocou chemoterapie a rádioterapie. Predkladaný projekt je zameraný na vývoj biokompatibilných multifunkčných magnetických nanočastíc a na hodnotenie ich diagnostického a terapeutického potenciálu pre použitie v nkológii. Prvým krokom na dosiahnutie požadovaného cieľa bude syntéza magnetických nanočastíc a funkcionalizácia ich povrchu pomocou biokompatibilných materiálov vhodných na naviazanie rádioaktívnych látok. Na optimalizáciu prípravy biokompatibilných multifunkčných magnetických nanočastíc (MNČ)sa použije viacero fyzikálnochemických metód. Súčasne sa bude študovať vhodnosť multifunkčných magnetických nanočastíc pre magnetickú rezonanciu a pre magnetickú hypertermiu. Vzhľadom na aplikačné účely biokompatibilných multifunkčných magnetických nanočastíc, sa bude sledovať biodistribúcia MNČ konjugovaných s radiomarkerom. Pripravené rádioaktívne konjugované MNČ prispejú k zlepšeniu účinnosti diagnostiky a liečby rakoviny. Kombinácia MRI, hypertermie a rádioterapie navyše predstavuje významný pokrok v liečbe rakovinových ochorení a výrazne zlepšenie prežívania onkologických pacientov. Projekt je založený na komplexnom multidisciplinárnom prístupe, od fyziky, chémie až po biochémiu a biomedicínu. Zainteresovaní partneri majú kľúčové zručnosti, infraštruktúru a sú vysoko motivovaní k dosiahnutiu cieľov projektu.
Doba trvania: 1.3.2020 - 31.12.2022
NOVÉ KOMPOZITY NANOČASTÍC OXIDU CÉRIA A UHLÍKOVÝCH ENTEROSORBENTOV PRE LIEČBU CHORÔB PO AKÚTNOM OŽIARENÍ
NOVEL COMPOSITES BASED ON CERIUM OXIDE NANOPARTICLES AND CARBON ENTEROSORBENTS FOR ACUTE RADIATION SICKNESS THERAPY
Program: NATO
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Doba trvania: 15.7.2020 - 14.7.2023
Nové magneticky mäkké jadrá pre satelitné zariadenia a magnetometre pracujúce v kozmických podmienkach.
Novel soft magnetic cores tailored for use in space qualified magnetometers and satellite devices
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vývoj nových magneticky mäkkých jadier z rýchlochladených amorfných a nanokryštalických materiálov, ktoré budú následne použité pre návrh a konštrukciu magnetometrov a magnetických torzných rotátorov aplikovateľných v kozmických podmienkach. Tieto materiály sa musia vyznačovať excelentnou stabilitou magnetických vlastností (týka sa to najmä vysokej magnetickej permeability a nasýtenej magnetickej indukcie) v širokom rozsahu meniacej sa pracovnej teploty (typicky medzi -50°C a + 85°C). Minimalizácia energetickej spotreby je jednou z kľúčových požiadaviek pri návrhu satelitných zariadení a teda vyvinuté magnetické jadrá by mali vykazovať tiež nízke premagnetizačné straty.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021
Príprava a štúdium štruktúrnych a magnetických vlastností CoFe2O4/Fe3O4 nanočastíc typu "core/shell" pre použitie v magnetickej hypertermii
Preparation and study of structural and magnetic properties of core/shell CoFe2O4/Fe3O4 nanoparticles for advanced magnetic hyperthermia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvánek Ivan CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2021
Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Space Ionizing Radiation Experts Nursery
Program: European Space Agency (ESA)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Langer Ronald
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Stabilita a agregácia globulárnych proteínov v prítomnosti biokompatibilných iónových kvapalín
Stability and aggregation of globular proteins in the presence of biocompatible ionic liquids
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fedunová Diana PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Stavy tenzorových stietí Algoritmy a aplikácie
Tenso-Network States Algorithms and Applications
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čenčariková Hana PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
STM štúdium grafénom pokrytých nanoštruktúr
Investigation of graphene covered superconducting nanostructures by scanning tunneling microscopy
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Štúdium nových feromagnetických nanokompozitov
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kováč Jozef CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 30.6.2022
Teoretické a experimentálne štúdium nanomateriálov na báze oxyhydridov prechodových kovov pre supravodivosť a fotokatalýzu
Theoretical and Experimental Study of Transition Metal Oxyhydride Nanomaterials for Superconductivity and Photocatalysis
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Flachbart Karol DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:Projekt je zameraný na teoretické a experimentálne štúdium nanomateriálov na báze oxyhydridov prechodových kovov pre oblasť supravodivosti a fotokatalýzy. Cieľmi Projektu sú: - na základe modelovania navrhnúť a vo forme tenkých vrstiev pripraviť nanomateriály na báze oxyhydridov Ytria (YHxOy) a Titánu (TiHxOy) s vlastnosťami vhodnými pre využitie v oblasti supravodivosti a fotokatalýzy, - experimentálne študovať vlastnosti navrhnutých a pripravených nanomateriálov, - na základe získaných výsledkov vyhodnotiť aplikačný potenciál týchto materiálov. Ambíciou projektu je na jednej strane predpovedať a pokúsiť sa pripraviť nový typ polovodičových materiálov na báze hydridov a oxyhydridov Y a Ti, ktoré by v oblasti ochrany životného prostredia pomáhali účinnejšie vo vzduchu a vo vode rozkladať rôzne chemické zlúčeniny (kontaminanty). Na druhej strane, pre oblasť supravodivosti navrhnúť a pripraviť kovové tenké vrstvy na báze hydridov Y a Ti, ktoré by sa okrem vysokofrekvenčných fonónových módov vyznačovali vysokou hustotou elektrónových stav a zvýšenou elektrón-fonónovou interakciou. To by mohlo resp. malo viesť k supravodivosti pri vyšších teplotách. V tejto súvislosti je možné uviesť, že pri veľmi vysokých tlakoch (rádovo stovkách GPa) sa v súčasnosti pozoruje supravodivosť pri teplotách vyšších ako 250 K. Projekt je multidisciplinárny, podieľajú sa na ňom teoretickí a experimentálni fyzici (návrh a štúdium materiálov), chemici a materiáloví inžinieri (príprava materiálov), ako aj dve firmy, ktorých aktivity budú súvisieť s potenciálnymi aplikáciami.
Doba trvania: 1.10.2019 - 30.9.2022
Usporiadanie a samoorganizácia magnetických nanočastíc v kvapalných kryštáloch
Ordering and self-organization of magnetic nanoparticles in liquid crystals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lacková Veronika PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Výskum masívnych supravodičov
Research on bulk superconductors
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovenska
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi ÚEF SAV a CAN Superconductors je zameraná na výskum masivnych REBCO supravodičov vhodných pre praktické aplikácie.
Doba trvania: 1.5.2018 - 30.4.2023
Vývoj a príprava rádionuklidmi značených magnetických nanočastíc dispergovaných vo vodnom prostredí.
Development and production of water-dispersible radionuclide labeled magnetic nanoparticles
Program: EUREKA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koneracká Martina CSc.
Anotácia:Cieľom navrhovaného projektu EUREKA je vývoj a výroba magnetických nanočastíc (MNC) ako dôležitých látok pre použitie v diagnostike (kontrastné látky v NMR) a pre pokročilé predklinické štúdie liečby nádorových ochorení. Vzhľadom na multifunkčnosť MNC možno uvažovať o viacerých spôsoboch ich využitia. Vďaka tomu sa projekt zameriava na tri hlavné oblasti: i) Syntéza MNC pre aplikácie v liečbe rakoviny pomocou magnetickej hypertermie; ii) označenie MNC rádionuklidmi s cieľom zaviesť duálnu terapiu nádorových ochorení (terapia rádionuklidmi v spojení s magnetickou hypertermiou); iii) včasná a správna diagnostika nádorových ochorení použitím MNC ako kontrastných látok. Projektové aktivity sú zamerané na: i) syntézu MNC s optimálnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami; ii) naviazanie rádionuklidov do ich štruktúr; iii) funkcionalizácia povrchov pripravených MNC a iv) in vitro / in vivo testovanie biologických účinkov MNC a ich optimalizáciu s cieľom dosiahnuť ich maximálnu účinnosť a konkurencieschopnosť ich potenciálnej výroby.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.3.2021
Vývoj spektrometra ASPECT-L pre lunárnu misiu LUNA-26.
Development of spectrometer ASPECT-L for lunar mission LUNA-26.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Baláž Ján PhD., akademik IAA
Anotácia:Cieľom projektu je vyvinúť a skonštruovať spektrometer kozmických energetických častíc pre lunárnu misiu LUNA-26 Orbiter, ktorý bude zabezpečovať detekciu častíc na orbite okolo mesiaca. Pokročilé štúdia časticového prostredia na mesačnom povrchu a v jeho blízkom okolí je popri základnom výskume dôležité aj v súvislosti s plánovanými misiami s ľudskou posádkou a budovaním mesačnej základne.
Doba trvania: 1.6.2020 - 31.5.2024
Zvýšenie Bioaktivity Nanočastíc Oxidu Céria
Enhancement of Bioactivity of Cerium Oxide Nanoparticles
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Musatov Andrey DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 25