Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Parazitologický ústav SAV

Boj proti rezistencii na antihelmintiká u prežúvavcov
Combatting anthelmintic resistance in ruminants
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Várady Marián DrSc.
Doba trvania: 1.9.2017 - 1.9.2021

In vivo aktivita silymarínových flavonolignanov na modelovú infekciu vyvolanú pásomnicou Mesocestoides vogae u myší.
In vivo activity of silymarin flavonolignans on model infection induced with cestode Mesocestoides vogae in mice.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.
Anotácia:Medicínsky dôležité druhy pásomníc Echinococcus multilocularis, E. granulosus, Taenia solium spôsobujú vážne ochorenia v rôznych hostiteľoch, zatiaľ čo ľudia môžu byť náhodne infikovaní. Odhaduje sa, že týmito ochoreniami trpia miliónmi ľudí vo svete v, najmä v komunitách chudobných na zdroje s obmedzenými terapeutickými možnosťami. Infekcia pásomnicou Mesocestoides vogae zdieľa mnohé patologické a molekulárne podobnosti s týmito ochoreniami a WHO (1996) ju odporúčalo ako vhodný model vo farmakologických, molekulárnych a imunologických štúdiách. Silymarín je zmes flavonolignanov, ktorými sú silybín, izosilbín A, silydianín a silychristín. Bol dokázaný pleiotropný mechanizmus účinku silymarínu (antioxidačný, antifibrotický, imunomodulačný, protinádorový), avšak antiparazitický potenciál silymarínových flavonolignanov na pásomnice nebol študovaný in vivo. Nedávno sme preukázali významnú larvicídnu aktivitu v dôsledku interferencie s metabolickými a enzymatickými dráhami v larvách M. vogae. Cieľom súčasného projektu je odhaliť komplexné účinky jednotlivých flavonolignanov počas infekcie M. vogae u myší BALB / c.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Klasická a molekulárna karyológia parazitov rodu Diphyllobothrium: detekcia fylogeneticky významných charakteristík.
Classical and molecular karyology of Diphyllobothrium parasites: detection of phylogenetically informative markers.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orosová Martina PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum cytogenetiky medicínsky významných pásomníc rodu Diphyllobothrium. U vybraných zástupcov budú opísané karyotypy a vnútorná štruktúra chromozómov bude charakterizovaná klasickými a molekulárnymi prístupmi. Prvý krát budú u tejto skupiny cestódov aplikované metódy molekulárnej karyológie. Fluorescenčná in situ hybridizácia umožní detegovať počet a lokalizáciu ribozomálnych génov a génov pre históny H3 a H4 na chromozómoch. Kľúčovými výstupmi tohto projektu budú opisy nových karyotypov a podrobná molekulárno-cytogenetická analýza chromozómov. Získané komplexné cytogenetické charakteristiky budú v kombinácii s najnovšími molekulárnymi a morfologickými údajmi o rôznych druhoch rodu Diphyllobothrium využité na korekciu poznatkov o vzájomných fylogenetických vzťahoch týchto parazitov v rámci rodu ako aj na úrovni čeľade Diphyllobothriidae.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Novo sa objavujúce rybami prenášané zoonózy: zdravotné riziká spojené s konzumáciou rýb
Emerging and Re-emerging Zoonotic Parasitosis Caused by Fish-Borne Parasites: Health Risks Associated with Consumption of Fish
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš PhD.
Anotácia:Parazitárne zoonotické ochorenia alebo zoonózy sa prenášajú zo zvierat na človeka, buď prostredníctvom rôznych vývinových štádií parazitov (spóry, oocysty, vajíčka, larválne štádiá) vyskytujúcich sa v životnom prostredí, alebo konzumáciou surového alebo tepelne nespracovaného mäsa obsahujúceho infekčné štádium parazita. Osobitnú kategóriu potravinami prenášaných ochorení predstavujú zoonózy prenášané rybami (tzv. „fish-borne“), kedy k nákaze človeka dochádza prostredníctvom infikovaných sladkovodných alebo morských rýb. Keďže v súčasnosti zaznamenávame rastúci trend konzumácie surových rýb, zvyšuje sa tým aj riziko prenosu parazitárnych zoonóz na spotrebiteľa. Cieľom tohto projektu je posúdiť výskyt potenciálnych pôvodcov zoonotických parazitóz prenášaných konzumáciou tepelne neopracovaného rybieho mäsa. Cieľovými skupinami parazitov sú motolice (napr. Clonorchis sinensis, Metagonimus yokogawai, Haplorchis taichui), zodpovedné za poškodenie pečene a tráviaceho traktu človeka, ďalej pásomnice rodu Dibothriocephalus, vrátane D. latus (škárovec široký) a D. nihonkaiensis (škárovec japonský), spôsobujúce tráviace ťažkosti, a celosvetovo rozšírené hlístovce rodu Anisakis, ktorých prítomnosť v tráviacom trakte spôsobuje jednak náhlu žalúdočnú bolesť, disfunkciu čreva, ale zaznamenané boli aj alergické reakcie.
Doba trvania: 1.3.2017 - 31.12.2019

Parazity domácich a voľne žijúcich mäsožravcov na Slovensku a v Bulharsku v období globálnych zmien
Parasites in domestic and wild carnivores from Slovakia and Bulgaria in the era of global changes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Hurníková Zuzana PhD.
Anotácia:Voľne žijúce mäsožravce sa podieľajú na cirkulácii a šírení viacerých vírusových, bakteriálnych a parazitárnych ochorení, ktorú sú potenciálne prenosné na domáce a hospodárske zvieratá a tiež na ľudí. Projekt sa zameriava na porovnanie parazitofauny domácich a voľne žijúcich mäsožravcov v Bulharsku a na Slovensku, vrátane zoonóznych parazitov. Porovnaný bude výskyt parazitov v ekologicky odlišných oblastiach a budú študované vzťahy hostiteľ-parazit-prostredie. Molekulárna analýza izolovanýh parazitov a homológia získaných izolátov z vybraných oblastí poskytnú základ pre zhodnotenie možného šírenia sa parazitov z juhu (z Bulharska) severne (na Slovensko). Budú identifikované rizikové faktory prispievajúce k cirkulácii parazitov a rizikové oblasti zvýšeného výskytu rezervoárov, vektorov a potenciálnych hostiteľov parazitárnych infekcií.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Spoločný výskum parazitov rýb v povodí rieky Yangtze: odhalenie skrytej druhovej diverzity a exotické invázie
Joint investigation of fish parasite diversity in the Yangtze River basin: uncovering the hidden species diversity and exotic invasions
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš PhD.
Anotácia:Zo zoogeografického hľadiska Čína predstavuje významnú oblasť, kde sa stretávajú palearktické a orientálne zložky fauny. V literatúre existujú práce o pásomniciach rôznych druhov hostiteľských rýb v Číne, dokumentujúce záujem o výskum tejto skupiny parazitov, ale komplexný taxonomický a genetický výskum pásomníc rýb je pomerne obmedzený. Validita početných taxónov opísaných z Číny je sporná. Navrhovaný spoločný projekt je zameraný na získanie nových údajov o parazitických organizmoch, so zameraním na doposiaľ málo preskúmané oblasti a taxonomicky problematické a veterinárne významné druhy. Tieto druhy budú taxonomicky revidované a zistí sa ich karyotyp. Očakávajú sa opisy pre vedu nových taxónov a budú stanovené karyologické charakteristiky. Originalita projektu tkvie v aplikácii širokého spektra prístupov (alfa-taxonómia a morfológia, využitie moderných postupov molekulárnej taxonómie a karyológie). Získajú sa nové a doplnia chýbajúce morfologické, genetické a taxonomické údaje týchto druhov parazitických organizmov. Získané výsledky budú mať aj významné praktické využitie, predovšetkým v rybnom hospodárstve a veterinárnom lekárstve; mnohé druhy pásomníc sú významnými patogénmi komerčne cenných druhov kaprovitých a sumcovitých rýb. Na základe našich doterajších poznatkov a praktických skúseností boli ako hlavná modelová skupina vybrané nečlánkované pásomnice radu Caryophyllidea, sú zaujímavé hlavne z hľadiska evolúcie pásomníc a ktoré boli v poslednom období intenzívne študované v našom laboratóriu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Ultraštruktúra vajíčok bazálnych skupín pásomníc (Caryophyllidea, Diphyllobothriidea)
Eggs ultrastructure of the basal tapeworm groups (Caryophyllidea, Diphyllobothriidea)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruňanská Magdaléna DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 7