Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Parazitologický ústav SAV
Boj proti rezistencii na antihelmintiká u prežúvavcov
Combatting anthelmintic resistance in ruminants
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Várady Marián DrSc.
Doba trvania: 1.9.2017 - 1.9.2021
Funkčná biodiverzita, výroba potravín, ekologické poľnohospodárstvo a vzťahy medzi nimi.
Relationships between functional diversity and food production and quality under ecological intensification
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čerevková Andrea PhD.
Anotácia:Intenzívne poľnohospodárstvo prispieva k celosvetovej potravinovej bezpečnosti a zdraviu tým, že uspokojuje dopyt po potravinách pri neustále rastúcej ľudskej populácií, zároveň ale súčasne poľnohospodárske praktiky nie sú trvalo environmentálne udržateľné. Ako realizovateľná alternatíva bolo navrhnuté ekologické intenzívne poľnohospodárstvo (označované aj ako organické alebo alternatívne), ktoré umožňuje dosiahnuť rovnováhu medzi negatívnymi environmentálnymi procesmi, ako je napríklad neustále znižovanie biodiverzity a zároveň dostatočne vysokú a kvalitnú produkciu potravín. Ekologické intenzívne poľnohospodárstvo sa zameriava na podporu biodiverzity a kľúčových prírodných regulačných procesov, ako sú kontrola poľnohospodárskych škodcov a opeľovačov, ktoré zabezpečujú zdravie plodín a ľudskej populácie („ekosystémové služby“) a zároveň znižuje negatívne vplyvy na životné prostredie. Ekologicky obhospodarované agro-ekosystémy a trvalé trávne porasty patria k dôležitým prvkom budúcich stratégií ekologickej intenzifikácie s vysokým potenciálom a prínosom. Funkčná rozmanitosť biotických spoločenstiev ako funkčných znakov druhov v miestnych komunitách je doposiaľ málo skúmaná oblasť biodiverzity, ktorá môže zohrať dôležitú úlohu vo vzťahoch medzi ekologickou intenzifikáciou, diverzitou, ekosystémovými službami a produkciou potravín pre ľudí a krmovín pre zvieratá. Syntéza existujúcich relevantných databáz, zameraných na ekologické poľnohospodárstvo a trvalé trávne porasty v Európe, významne prispeje k vytvoreniu komplexného súboru dát na základe ktorého bude možné prepojiť rôzne klimatické oblasti a typy krajiny. Súčasná spoločnosť požaduje udržateľnejšiu poľnohospodársku výrobu, ktorá by zmiernila negatívny vplyv na životné prostredie a zároveň vyrábala dostatočné množstvo kvalitných potravín. Vzhľadom na nadchádzajúcu reformu spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP2020) vo všetkých členských štátoch EÚ a hlavné budúce výzvy, na ktoré upozorňuje FAO, je zrejmé, že lepšie pochopenie vplyvov pri využívania pôdy na funkčnú diverzitu a z toho vyplývajúce dôsledky pre ekosystémové služby, rastlinnú produkciu a ľudské zdravie je rozhodujúce pre úspešnú ekologickú intenzifikáciu. Členovia konzorcia majú k dispozícií dáta z rôznych databáz v širokom spektre klimatických podmienok, ktoré prinesú nové poznatky o vplyvoch ekologickej intenzifikácie a klimatických zmien na funkčnú diverzitu biotických spoločenstiev v agroekosystémoch a na zdravie rastlín a výrobu potravín. Výsledky projektu zároveň poskytnú tvorcom politík relevantné údaje, ktoré môžu pomôcť pri implementácii ekologickej intenzifikácie v rôznych klimatických oblastiach Európy pri zachovaní konkurencieschopného a udržateľného odvetvia produkcie potravín
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.1.2022
In vivo aktivita silymarínových flavonolignanov na modelovú infekciu vyvolanú pásomnicou Mesocestoides vogae u myší.
In vivo activity of silymarin flavonolignans on model infection induced with cestode Mesocestoides vogae in mice.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.
Anotácia:Medicínsky dôležité druhy pásomníc Echinococcus multilocularis, E. granulosus, Taenia solium spôsobujú vážne ochorenia v rôznych hostiteľoch, zatiaľ čo ľudia môžu byť náhodne infikovaní. Odhaduje sa, že týmito ochoreniami trpia miliónmi ľudí vo svete v, najmä v komunitách chudobných na zdroje s obmedzenými terapeutickými možnosťami. Infekcia pásomnicou Mesocestoides vogae zdieľa mnohé patologické a molekulárne podobnosti s týmito ochoreniami a WHO (1996) ju odporúčalo ako vhodný model vo farmakologických, molekulárnych a imunologických štúdiách. Silymarín je zmes flavonolignanov, ktorými sú silybín, izosilbín A, silydianín a silychristín. Bol dokázaný pleiotropný mechanizmus účinku silymarínu (antioxidačný, antifibrotický, imunomodulačný, protinádorový), avšak antiparazitický potenciál silymarínových flavonolignanov na pásomnice nebol študovaný in vivo. Nedávno sme preukázali významnú larvicídnu aktivitu v dôsledku interferencie s metabolickými a enzymatickými dráhami v larvách M. vogae. Cieľom súčasného projektu je odhaliť komplexné účinky jednotlivých flavonolignanov počas infekcie M. vogae u myší BALB / c.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Klasická a molekulárna karyológia parazitov rodu Diphyllobothrium: detekcia fylogeneticky významných charakteristík.
Classical and molecular karyology of Diphyllobothrium parasites: detection of phylogenetically informative markers.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orosová Martina PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum cytogenetiky medicínsky významných pásomníc rodu Diphyllobothrium. U vybraných zástupcov budú opísané karyotypy a vnútorná štruktúra chromozómov bude charakterizovaná klasickými a molekulárnymi prístupmi. Prvý krát budú u tejto skupiny cestódov aplikované metódy molekulárnej karyológie. Fluorescenčná in situ hybridizácia umožní detegovať počet a lokalizáciu ribozomálnych génov a génov pre históny H3 a H4 na chromozómoch. Kľúčovými výstupmi tohto projektu budú opisy nových karyotypov a podrobná molekulárno-cytogenetická analýza chromozómov. Získané komplexné cytogenetické charakteristiky budú v kombinácii s najnovšími molekulárnymi a morfologickými údajmi o rôznych druhoch rodu Diphyllobothrium využité na korekciu poznatkov o vzájomných fylogenetických vzťahoch týchto parazitov v rámci rodu ako aj na úrovni čeľade Diphyllobothriidae.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Komparatívna cytogenetická analýza háčikohlavca Acanthocephalus lucii z priemyselne znečistenej oblasti Zemplína a prírodného sopečného jazera Morské Oko.
Comparative cytogenetic analysis of the thorny-headed worm Acanthocephalus lucii from the industrially polluted area of Zemplín Region and the natural volcanic lake Morské Oko.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orosová Martina PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je štúdium chromozómov druhu Acanthocephalus lucii (Acanthocephala: Echinorhynchidae) z dvoch výskumných oblastí, z ktorých jedna (vodná nádrž Zemplínska Šírava) je vystavená silnému priemyselnému znečisteniu a druhá (Morské Oko, Vihorlat) je relatívne bez znečistenia. Technikami klasickej a molekulárnej karyológie bude detailne charakterizovaný karyotyp A. lucii. Po prvýkrát sa použije nový metodický prístup na identifikáciu a charakterizáciu opakujúcich sa elementov DNA v genóme daného parazita rýb (RepeatExplorer) s cieľom získať vhodné chromozómové markéry. Očakávame, že FISH mapovanie týchto markérov v ekologicky odlišných populáciách A. lucii poskytne originálne informácie, ktoré umožnia odpovedať na otázky týkajúce sa pravdepodobného vplyvu prostredia s vysokým stupňom antropogénneho znečistenia na chromozómy študovaného parazita.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Parazity domácich a voľne žijúcich mäsožravcov na Slovensku a v Bulharsku v období globálnych zmien
Parasites in domestic and wild carnivores from Slovakia and Bulgaria in the era of global changes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Hurníková Zuzana PhD.
Anotácia:Voľne žijúce mäsožravce sa podieľajú na cirkulácii a šírení viacerých vírusových, bakteriálnych a parazitárnych ochorení, ktorú sú potenciálne prenosné na domáce a hospodárske zvieratá a tiež na ľudí. Projekt sa zameriava na porovnanie parazitofauny domácich a voľne žijúcich mäsožravcov v Bulharsku a na Slovensku, vrátane zoonóznych parazitov. Porovnaný bude výskyt parazitov v ekologicky odlišných oblastiach a budú študované vzťahy hostiteľ-parazit-prostredie. Molekulárna analýza izolovanýh parazitov a homológia získaných izolátov z vybraných oblastí poskytnú základ pre zhodnotenie možného šírenia sa parazitov z juhu (z Bulharska) severne (na Slovensko). Budú identifikované rizikové faktory prispievajúce k cirkulácii parazitov a rizikové oblasti zvýšeného výskytu rezervoárov, vektorov a potenciálnych hostiteľov parazitárnych infekcií.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Transmisné cykly a genetické polymorfizmy zoonóznych pásomníc rodu Echinococcus v strednej Európe
Transmission patterns and genetic polymorphisms of zoonotic Echinococcus tapeworms in central Europe
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šnábel Viliam CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Úloha mäsožravcov pri prenose chorôb v zoonotickom ložisku
The place of carnivores in transmission diseases of zoonotic foci
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Víchová Bronislava PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Ultraštruktúra vajíčok bazálnych skupín pásomníc (Caryophyllidea, Diphyllobothriidea)
Eggs ultrastructure of the basal tapeworm groups (Caryophyllidea, Diphyllobothriidea)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruňanská Magdaléna DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Voľne žijúce mäsožravce ako rezervoár zoonónych ochorení na území severovýchodného Poľska
Wild carnivores as a reservoir of zoonotic diseases in the north-eastern Poland
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Dvorožňáková Emília PhD.
Anotácia:Voľne žijúce mäsožravce sú dôležitým rezervoárom zoonotických chorôb a zohrávajú významnú úlohu pri ich prenose na človeka. Cieľom projektu je študovať výskyt zoonotických chorôb, ako sú: trichinelóza, echinokokóza, toxokaróza, babezióza, anaplazmóza, mykoplazmóza a borelióza u voľne žijúcich mäsožravcov na území severovýchodného Poľska. Priebežný zber materiálu a štandardne používané metódy poskytnú relevantné výsledky. Bude to prvá komplexná štúdia, ktorá poskytne druhovo špecifických hostiteľov - mäsožravcov pre zoonózy na severovýchode Poľska.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 10