Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Parazitologický ústav SAV

Boj proti rezistencii na antihelmintiká u prežúvavcov
Combatting anthelmintic resistance in ruminants
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Várady Marián DrSc.
Doba trvania: 1.9.2017 - 1.9.2021

In vivo aktivita silymarínových flavonolignanov na modelovú infekciu vyvolanú pásomnicou Mesocestoides vogae u myší.
In vivo activity of silymarin flavonolignans on model infection induced with cestode Mesocestoides vogae in mice.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.
Anotácia:Medicínsky dôležité druhy pásomníc Echinococcus multilocularis, E. granulosus, Taenia solium spôsobujú vážne ochorenia v rôznych hostiteľoch, zatiaľ čo ľudia môžu byť náhodne infikovaní. Odhaduje sa, že týmito ochoreniami trpia miliónmi ľudí vo svete v, najmä v komunitách chudobných na zdroje s obmedzenými terapeutickými možnosťami. Infekcia pásomnicou Mesocestoides vogae zdieľa mnohé patologické a molekulárne podobnosti s týmito ochoreniami a WHO (1996) ju odporúčalo ako vhodný model vo farmakologických, molekulárnych a imunologických štúdiách. Silymarín je zmes flavonolignanov, ktorými sú silybín, izosilbín A, silydianín a silychristín. Bol dokázaný pleiotropný mechanizmus účinku silymarínu (antioxidačný, antifibrotický, imunomodulačný, protinádorový), avšak antiparazitický potenciál silymarínových flavonolignanov na pásomnice nebol študovaný in vivo. Nedávno sme preukázali významnú larvicídnu aktivitu v dôsledku interferencie s metabolickými a enzymatickými dráhami v larvách M. vogae. Cieľom súčasného projektu je odhaliť komplexné účinky jednotlivých flavonolignanov počas infekcie M. vogae u myší BALB / c.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Invazívne komáre rodu Aedes
Aedes Invasive Mosquitoes
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Miterpáková Martina PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je vybudovanie európskej siete výskumníkov podieľajúcich sa na monitorovaní výskytu a rozšírenia komárov rodu Aedes na území kontinentálnej Európy a priľahlých oblastí. K introdukcii tzv. exotických druhov komárov na nové územia dochádza vplyvom aktuálnych globálnych zmien, predovšetkým nárastu migrácie, cestovateľských aktivít a medzinárodného obchodu. Všetky tieto faktory majú za následok ohrozenie verejného zdravia novo sa šíriacimi patogénmi, predovšetkým vírusového pôvodu (horúčka Dengue, Zika, Žltá horúčka a.i.). Vzhľadom na to, že aktuálne neexistuje efektívny a koordinovaný celoplošný surveillance systém, ktorý by poskytol vierohodné informácie o reálnom rozšírení komárov Aedes na území Európy, výstupy projektu majú predpoklad stať sa prioritnými, a zároveň môžu byť podkladom pre iné entomologické, epidemiologické aj environmentálne výskumy. Okrem intenzívneho monitorovania biodiverzity komárov v jednotlivých krajinách Európy, sekundárnym cieľom projektu bude vypracovanie a štandardizovanie jednotných výskumných metód, postupov a smerníc zabezpečujúcich konzistentnú analýzu vedeckých výstupov a pozorovaní.
Doba trvania: 1.3.2019 - 1.9.2022

Klasická a molekulárna karyológia parazitov rodu Diphyllobothrium: detekcia fylogeneticky významných charakteristík.
Classical and molecular karyology of Diphyllobothrium parasites: detection of phylogenetically informative markers.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orosová Martina PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum cytogenetiky medicínsky významných pásomníc rodu Diphyllobothrium. U vybraných zástupcov budú opísané karyotypy a vnútorná štruktúra chromozómov bude charakterizovaná klasickými a molekulárnymi prístupmi. Prvý krát budú u tejto skupiny cestódov aplikované metódy molekulárnej karyológie. Fluorescenčná in situ hybridizácia umožní detegovať počet a lokalizáciu ribozomálnych génov a génov pre históny H3 a H4 na chromozómoch. Kľúčovými výstupmi tohto projektu budú opisy nových karyotypov a podrobná molekulárno-cytogenetická analýza chromozómov. Získané komplexné cytogenetické charakteristiky budú v kombinácii s najnovšími molekulárnymi a morfologickými údajmi o rôznych druhoch rodu Diphyllobothrium využité na korekciu poznatkov o vzájomných fylogenetických vzťahoch týchto parazitov v rámci rodu ako aj na úrovni čeľade Diphyllobothriidae.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Parazity domácich a voľne žijúcich mäsožravcov na Slovensku a v Bulharsku v období globálnych zmien
Parasites in domestic and wild carnivores from Slovakia and Bulgaria in the era of global changes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Hurníková Zuzana PhD.
Anotácia:Voľne žijúce mäsožravce sa podieľajú na cirkulácii a šírení viacerých vírusových, bakteriálnych a parazitárnych ochorení, ktorú sú potenciálne prenosné na domáce a hospodárske zvieratá a tiež na ľudí. Projekt sa zameriava na porovnanie parazitofauny domácich a voľne žijúcich mäsožravcov v Bulharsku a na Slovensku, vrátane zoonóznych parazitov. Porovnaný bude výskyt parazitov v ekologicky odlišných oblastiach a budú študované vzťahy hostiteľ-parazit-prostredie. Molekulárna analýza izolovanýh parazitov a homológia získaných izolátov z vybraných oblastí poskytnú základ pre zhodnotenie možného šírenia sa parazitov z juhu (z Bulharska) severne (na Slovensko). Budú identifikované rizikové faktory prispievajúce k cirkulácii parazitov a rizikové oblasti zvýšeného výskytu rezervoárov, vektorov a potenciálnych hostiteľov parazitárnych infekcií.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Transmisné cykly a genetické polymorfizmy zoonóznych pásomníc rodu Echinococcus v strednej Európe
Transmission patterns and genetic polymorphisms of zoonotic Echinococcus tapeworms in central Europe
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šnábel Viliam CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020

Úloha mäsožravcov pri prenose chorôb v zoonotickom ložisku
The place of carnivores in transmission diseases of zoonotic foci
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Víchová Bronislava PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Ultraštruktúra vajíčok bazálnych skupín pásomníc (Caryophyllidea, Diphyllobothriidea)
Eggs ultrastructure of the basal tapeworm groups (Caryophyllidea, Diphyllobothriidea)
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bruňanská Magdaléna DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Voľne žijúce mäsožravce ako rezervoár zoonónych ochorení na území severovýchodného Poľska
Wild carnivores as a reservoir of zoonotic diseases in the north-eastern Poland
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Dvorožňáková Emília PhD.
Anotácia:Voľne žijúce mäsožravce sú dôležitým rezervoárom zoonotických chorôb a zohrávajú významnú úlohu pri ich prenose na človeka. Cieľom projektu je študovať výskyt zoonotických chorôb, ako sú: trichinelóza, echinokokóza, toxokaróza, babezióza, anaplazmóza, mykoplazmóza a borelióza u voľne žijúcich mäsožravcov na území severovýchodného Poľska. Priebežný zber materiálu a štandardne používané metódy poskytnú relevantné výsledky. Bude to prvá komplexná štúdia, ktorá poskytne druhovo špecifických hostiteľov - mäsožravcov pre zoonózy na severovýchode Poľska.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 9