Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Parazitologický ústav SAV

Boj proti rezistencii na antihelmintiká u prežúvavcov
Combatting anthelmintic resistance in ruminants
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Várady Marián DrSc.
Doba trvania: 1.9.2017 - 1.9.2021

Európska sieť pracovísk zaoberajúcich sa výskumom regulácie myeloidných buniek
European Network of Investigators Triggering Exploratory Research on Myeloid Regulatory Cells
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.
Anotácia:Pri infekčných, zápalových a rakovinových ochoreniach zlyháva regulácia imunitného systému, čo prispieva k patológii ochorenia. Namiesto efektívneho potlačovania ochorenia môžu imunitné bunky niekedy eliminovať prospešné procesy. Biológia tzv. myeloidných regulačných buniek (MRCs) je stále málo objasnená a zle chápaná, napriek ich patofyziologickému významu. Rozporuplné poznatky existujú aj v závislosti na subtype jednotlivých MRC buniek a príslušného ochorenia/infekcie. Tento problém bude predmetom výskumu širokého európskeho kolektívu výskumných pracovníkov a lekárov, a kladie za si cieľ okrem iného zaviesť zlatý štandard spoločných protokolov a harmonizáciu pokynov pre analýzu a klinické sledovanie MRCs. Pre eliminovanie problému aplikácie výsledkov získaných na zvieracích modeloch, na ľudské ochorenia, bude projekt Mye-EUNITER využívať analytickú výskumno- korelačnú líniu „ myš-opica-človek“. Štandardizované a overené nástroje pre MRC analýzy budú pomáhať pri vývoji bunkových biomarkerov pri jednotlivých ochoreniach a riadiť dizajn nových terapií za účelom ovplyvnenia funkcií MRCs.
Doba trvania: 12.5.2015 - 26.11.2018

Európska sieť pre potravinami prenášané parazity.
European Network for Foodborne Parasites (EURO-FBP)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Dvorožňáková Emília PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom EURO-FBP je znížiť dopad parazitmi prenášaných parazitóz (foodborne parasites, FBP) na ľudské zdravie prostredníctvom vybudovania kontrolného programu na základe rizík pre FBP, obsahujúceho príslušné ochranné opatrenia. EURO-FBP bude používať interdisciplinárny prístup v rámci programu „One Health- Jedno zdravie“, s perpektívou zhromaždiť informácie, koordinovať výskum a harmonizovať diagnostiku, surveillance, analytické metódy, potenciálne zásahy a mapovanie globálnych trendov týkajúcich sa potravinami prenášaných parazitov (FBP). Projekt určí parazity najväčšieho regionálneho významu, nájde medzery v poznatkoch a zamerá sa na strategickú kontrolu FBP. Medzi FBP patria prvoky, motolice, pásomnice a hlístovce. Hoci predstavujú významný problém verejného zdravia, v porovnaní s inými alimentárnymi patogénmi (vírusy a baktérie) boli doteraz opomenuté. Navyše, globalizácia, klimatické zmeny, poľnohospodárska prax a životný štýl ľudí prispievajú k vzniku nových FBP nastavení, s novými hostiteľmi a cestami prenosu. Predtým FBP špecifické len pre určité regióny sa teraz šíria ďalej. Výskum FBP je roztrieštený do skupín často zameraných len na jeden rod alebo skupinu parazitov. Preto COST je ideálny pre EURO-FBP, lebo umožňuje spoluprácu medzi vedcami, ktorí sa len zriedka prepájajú vo svojom výskume. Program projektu sa zameria na to, ako riešiť FBP, optimalizovať aktivity a zdroje za účelom kontroly FBP v Európe - aj globálne.
Doba trvania: 30.3.2015 - 29.3.2019

Imunologická a molekulárna diagnostika pôvodcov parazitárnych chorôb hlodavcov žijúcich v rôznych ekosystémoch národných parkov Poľska a Slovenska
Immunological and molecular diagnostics of parasitic diseases of rodents living in different ecosystems of the national parks in Poland and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Dvorožňáková Emília PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Kliešťami udržiavané ohniská ochorení zoonotického charakteru v mestách Poľska a Slovenska (2016 – 2018).
Tick-borne diseases zoonotic foci in urban habitats of Poland and Slovakia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Stanko Michal DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Novo sa objavujúce rybami prenášané zoonózy: zdravotné riziká spojené s konzumáciou rýb
Emerging and Re-emerging Zoonotic Parasitosis Caused by Fish-Borne Parasites: Health Risks Associated with Consumption of Fish
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš PhD.
Anotácia:Parazitárne zoonotické ochorenia alebo zoonózy sa prenášajú zo zvierat na človeka, buď prostredníctvom rôznych vývinových štádií parazitov (spóry, oocysty, vajíčka, larválne štádiá) vyskytujúcich sa v životnom prostredí, alebo konzumáciou surového alebo tepelne nespracovaného mäsa obsahujúceho infekčné štádium parazita. Osobitnú kategóriu potravinami prenášaných ochorení predstavujú zoonózy prenášané rybami (tzv. „fish-borne“), kedy k nákaze človeka dochádza prostredníctvom infikovaných sladkovodných alebo morských rýb. Keďže v súčasnosti zaznamenávame rastúci trend konzumácie surových rýb, zvyšuje sa tým aj riziko prenosu parazitárnych zoonóz na spotrebiteľa. Cieľom tohto projektu je posúdiť výskyt potenciálnych pôvodcov zoonotických parazitóz prenášaných konzumáciou tepelne neopracovaného rybieho mäsa. Cieľovými skupinami parazitov sú motolice (napr. Clonorchis sinensis, Metagonimus yokogawai, Haplorchis taichui), zodpovedné za poškodenie pečene a tráviaceho traktu človeka, ďalej pásomnice rodu Dibothriocephalus, vrátane D. latus (škárovec široký) a D. nihonkaiensis (škárovec japonský), spôsobujúce tráviace ťažkosti, a celosvetovo rozšírené hlístovce rodu Anisakis, ktorých prítomnosť v tráviacom trakte spôsobuje jednak náhlu žalúdočnú bolesť, disfunkciu čreva, ale zaznamenané boli aj alergické reakcie.
Doba trvania: 1.3.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 6