Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav svetovej literatúry SAV

Dohoda o medzinárodnej vedeckej spolupráci medzi ÚSvL SAV a Ústavom slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
International Academic Cooperation Agreement
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bátorová Mária DrSc.
Anotácia:Vedecká spolupráca ÚSvL SAV a Slavistického ústavu FF MU sa vzťahuje na oblasť literárnej komparatistiky a literárnovedného výskumu rusistiky v stredoeurópskom priestore. Realizuje sa organizovaním spoločných vedeckých podujatí, účasťou výskumníkov a doktorandov inštitúcií na vedeckých aktivitách partnera (hosťovské prednášky, konferencie, vedecké publikácie).
Doba trvania: 30.10.2008 - 29.10.2018

Slovenská a maďarská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 3. – Špecifické národné literárne javy v 20. a 21. storočí, vzájomný transfer literatúry
Hungarian and Slovak literatures in Central European cultural space 3. – Specific national literary phenomena in the 20th and 21st century – mutual literary transfer
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:Projekt plánovaný na 2016-2018 nadväzuje na výskumnú tému predchádzajúcich dvoch období spolupráce orientovanej výskumu maďarskej a slovenskej literatúry v rámci širšieho areálu strednej Európy. Sústreďuje sa na vybrané javy dvoch národných literatúr 20. a 21. storočia, ďalej problematike ich prenosu (transferu) do druhej kultúry, ktoré skúma metódou literárnej komparatistiky. Projekt smeruje k prehĺbeniu poznatkov o paralelách a špecifikách týchto dvoch literatúr, o ich typologických súvislostiach. Jeho cieľom je aj výskum kultúrnych vzťahov na základe teórie a metodológie kultúrneho transferu.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 2