Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav svetovej literatúry SAV
Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 4. - Poetologické, filologické, recepčné otázky formovania textu
Hungarian and Slovak literatures in Central European cultural space 4.— Poetological, philological, reception questions of text formation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:Projekt je pokračovaním spolupráce, v centre ktorej stála v predchádzajúcom období komunikácia medzi našimi kultúrami, predovšetkým otázky umeleckého prekladu a recepcie. V období 2019-2021 sa na základe poetologických, filologických, naratologických prístupov sústreďujeme na špecifiká formovania textu a tiež sa pokúsime v rámci našich literatúr overiť použiteľnosť postkoloniálnej teórie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Zmluva o priamej vedeckej spolupráci medzi Ústavom svetovej literatúry SAV Bratislava a Ústavom poľskej literatúry Varšavskej univerzity vo Varšave
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskumne oblasti: 1. Literárne a mimo-literárne reprezentácie bioetického diskurzu a trans- i posthumánnych diskurzov. 2. Mediálne a diskurzívne reprezentácie textových štruktúr a literárnych žánrov.
Doba trvania: 15.5.2020 - 31.12.2025

Celkový počet projektov: 2