Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav svetovej literatúry SAV

Maďarská a slovenská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 4. - Poetologické, filologické, recepčné otázky formovania textu
Hungarian and Slovak literatures in Central European cultural space 4.— Poetological, philological, reception questions of text formation
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:Projekt je pokračovaním spolupráce, v centre ktorej stála v predchádzajúcom období komunikácia medzi našimi kultúrami, predovšetkým otázky umeleckého prekladu a recepcie. V období 2019-2021 sa na základe poetologických, filologických, naratologických prístupov sústreďujeme na špecifiká formovania textu a tiež sa pokúsime v rámci našich literatúr overiť použiteľnosť postkoloniálnej teórie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1