Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
The Effect of Chemical Composition of Concrete on Its Long-term Performance in Irradiated Environment
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Anotácia:Projekt sa zaoberá problematikou dlhodobej trvanlivosti betónových stavieb v prostredí vystavenom jadrovým žiareniam. Chemické zloženie betónových kompozit je jedným z kľúčových faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú starnutie betónov / vlastností/, a tým aj štrukturálnu integritu (trvanlivosť) betónových a železobetónových konštrukcií. Súčasné témy, ktoré priamo ovplyvňujú prevádzkovanie jadrových elektrární, sú bezpečnosti, životnosť jadrových elektrární (JE) a výber stavebných materiálov pre výstavbu nových blokov JE. V jadrových elektrárňach je betón vystavený silnému žiareniu neutrónov a gama žiareniu z reaktora generujúceho energiu a preto výber jeho zložiek vzhľadom na ich chemické zloženie musí odrážať, nielen schopnosť odolávať žiareniam, ale aj ďalšie aspekty súvisiace s trvanlivosťou betónov vystavených ožiareniam. Projekt je multidisciplinárny integrujúci postup numerickej simulácie starnutia heterogénnych kompozitných materiálov v ionizujúcom prostredí, experimentálne overenia na základe súčasných poznatkov a novo navrhnutých agregátov a minerálnych prímesí ako aj návrh viaczložkových cementov. Hlavným výsledkom tohto projektu je navrhovaná metóda hodnotenia, ktorá prepája mechanické a chemické zmeny ožiarených nerastov s dlhodobou trvanlivosťou betónových konštrukcií vystavených žiareniu. Vzorky nových betónových kompozitov budú ožiarené a preskúma sa vplyv typu a intenzity jadrových žiarení na mechanické a chemické zmeny v závislosti od chemického žloženia betónových zložiek. • Hlavným cieľom tohto projektu, tak ako vyplýva z analýzy súčasnej problematiky, je zistenie vzťahov medzi chemickým zložením jednotlivých betónových komponentov a trvanlivosťou betónových konštrukcií v prostredí s dlhodobým ionizujúcim rádioaktívnym žiarením. • Ďalším cieľom je posúdenie vplyv chemických, mechanických a fyzikálnych zmien vyvolaných rádioaktívnym žiarením na mechanické vlastnosti betónových konštrukcií.
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.9.2020

Celkový počet projektov: 1