Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Integrované riešenia pre denné a umelé osvetlenie
Integrated Solutions for daylighting and electric lighting
Program: IEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Anotácia:Osvetlenie sa podieľa zhruba 19% na celkovej spotrebe energie. Výskum v oblasti energeticky úsporného osvetlenia zahrňuje denné osvetlenie, umelé osvetlenie, reguláciu osvetlenia a nové technológie s ohľadom na potreby užívateľov stavieb. Trend výskumu v tejto oblasti je zameraný na integráciu denného osvetlenia, umelého osvetlenia a ich reguláciu v závislosti na dostupnosti svetla a požiadavkách na prevádzku budov. Hlavné oblasti riešenia projektu sú: - Fasády budov a technológie denného a umelého a osvetlenia s dôrazom na zrakové a mimozrakové potreby človeka a tiež diverzita a faktory medzinárodného trhu. Konzorcium bude riešiť oblasti úloh: - A. Očakávania užívateľa a požiadavky; - B. Integrácia a optimalizácia denného a umelého osvetlenia; - C. Podpora navrhovania pre odborníkov (nástroje, normy, smernice); - D. Laboratórne a prípadové štúdie sledovania hospodárnosti Projekt má nasledovné hlavné ciele: - zistenie väzby medzi požiadavkami užívateľov a spotrebou energie; - napodobňovanie denného osvetlenia; užívateľsky zamerané osvetlenie na systémy vysokej účinnosti; orientácia na trh a priemysel osvetľovacej techniky a fasádnych prvkov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 30.6.2021

Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
The Effect of Chemical Composition of Concrete on Its Long-term Performance in Irradiated Environment
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Anotácia:Projekt sa zaoberá problematikou dlhodobej trvanlivosti betónových stavieb v prostredí vystavenom jadrovým žiareniam. Chemické zloženie betónových kompozit je jedným z kľúčových faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú starnutie betónov / vlastností/, a tým aj štrukturálnu integritu (trvanlivosť) betónových a železobetónových konštrukcií. Súčasné témy, ktoré priamo ovplyvňujú prevádzkovanie jadrových elektrární, sú bezpečnosti, životnosť jadrových elektrární (JE) a výber stavebných materiálov pre výstavbu nových blokov JE. V jadrových elektrárňach je betón vystavený silnému žiareniu neutrónov a gama žiareniu z reaktora generujúceho energiu a preto výber jeho zložiek vzhľadom na ich chemické zloženie musí odrážať, nielen schopnosť odolávať žiareniam, ale aj ďalšie aspekty súvisiace s trvanlivosťou betónov vystavených ožiareniam. Projekt je multidisciplinárny integrujúci postup numerickej simulácie starnutia heterogénnych kompozitných materiálov v ionizujúcom prostredí, experimentálne overenia na základe súčasných poznatkov a novo navrhnutých agregátov a minerálnych prímesí ako aj návrh viaczložkových cementov. Hlavným výsledkom tohto projektu je navrhovaná metóda hodnotenia, ktorá prepája mechanické a chemické zmeny ožiarených nerastov s dlhodobou trvanlivosťou betónových konštrukcií vystavených žiareniu. Vzorky nových betónových kompozitov budú ožiarené a preskúma sa vplyv typu a intenzity jadrových žiarení na mechanické a chemické zmeny v závislosti od chemického žloženia betónových zložiek. • Hlavným cieľom tohto projektu, tak ako vyplýva z analýzy súčasnej problematiky, je zistenie vzťahov medzi chemickým zložením jednotlivých betónových komponentov a trvanlivosťou betónových konštrukcií v prostredí s dlhodobým ionizujúcim rádioaktívnym žiarením. • Ďalším cieľom je posúdenie vplyv chemických, mechanických a fyzikálnych zmien vyvolaných rádioaktívnym žiarením na mechanické vlastnosti betónových konštrukcií.
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.9.2020

Celkový počet projektov: 2