Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav slovenskej literatúry SAV
Dištančné čítanie Európskej literárnej histórie (1840 – 1920)
Distant Reading for European Literary History
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Debnár Marek PhD.
Anotácia:Akcia je zameraná na vytvorenie siete spolupracovníkov, ktorí budú na základe digitálnych zdrojov viacjazyčného textového archívu literárnych diel vytvárať štandardizované nástroje určené pre výskum histórie európskej literatúry. Súčasťou akcie je vybudovanie spoločného digitálneho archívu textov ELTeC (European Literary Text Collection), ktorý bude slúžit' na výskum a testovanie technológií dištančného čítania v európskom románe. Výsledky týchto prístupov chce kolega prepájať s metódami výskumu v slovenskej literatúre a aplikovať pri budovaní online archívu textov slovenskej literatúry. Ciele akcie sú nasledujúce: 1. Vytvoriť viacjazyčnú Európsku zbierku literárnych textov (ELTeC) 2. Vytvoriť a zdieľať nástroje a metódy textovej analýzy prispôsobené európskej viacjazyčnej literárnej tradícii (ELTeC) 3. Na základe výsledkov a analýz premyslieť základné koncepty v literárnej teórii a histórii
Doba trvania: 3.11.2017 - 2.11.2021
Dynamika vytvárania priestoru a digitalizácia v európskych mestách
Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:COST akcia Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities je zameraná na výskum vytvárania priestoru, na jeho praktiky ako verejné umenie, mestský dizajn, produkcia vedenia a ich vplyv na premenu a pretváranie verejného priestoru. Zároveň ich chce prepájať s novými metódami výskumu uvedených oblasti a aplikovať na rozvoj verejného priestoru v európskom kontexte využívajúc možnosti, ktoré v tejto oblasti poskytujú digitálne technológie. Ústav slovenskej literatúry SAV tu prispeje svojím teoretickým a kultúrnohistorickým výskumom v oblasti literárnej histórie, urban studies, kultúrnych štúdií, svojimi zisteniami o praktikách vytvárania priestoru v spojení s národnou a individuálnou identitou aj kolektívnou pamäťou, výskumom mestskej imaginácie a literárnych i kultúrnych reprezentácií v rôznych obdobiach.
Doba trvania: 22.11.2019 - 21.11.2023
Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)
Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:Riešiteľská inštitúcia: Filozofická fakulta Ostravskej univerzity. Spoluriešiteľské inštitúcie: Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Loránda Eötvösa Budapešť. Odborným cieľom projektu je výskum obrazov vidieka v stredoeurópskej literatúre. Chceme sledovať zobrazenie priestoru, ale kladieme si tiež otázky o význame vytýčenej témy pre jednotlivé národné literatúry v rôznych obdobiach, súčasnosť nevynímajúc. Ako literatúra zachytávala vidiek a ako odráža premeny vidieka v modernom svete? Je situácia v strednej Európe nejako signifikantná? Odhalí niečo porovnanie vidieka v českom, slovenskom a maďarskom prostredí? Tzv. priestorové štúdie sú na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity rozvíjané dlhodobo. Už od roku 2010 v Ostrave organizujú priestorové sympóziá a z nich následne vydávajú reprezentatívne publikácie (doposiaľ vyšli Město, Krajina a Příroda versus industrál), na ktorých participovali bádatelia najmä z Českej republiky, zo zahraničia iba v menšom meradle. Aktuálny projekt chce tému vidieka prostredníctvom plánovaného sympózia výraznejšie rozvinúť smerom navonok (za hranice ČR). Dôležitým praktickým cieľom projektu je nadviazanie bližšej spolupráce s výskumnými inštitúciami v krajinách Vyšehradskej štvorky aktívnou cestou, ale tiež zapojením doktorandov do týchto aktivít (workshop a prednášky pre študentov a následná účasť vybraných doktorandov na sympóziu, možnosť publikovania v knihe). Študenti budú mať možnosť predstaviť svoju prácu pred zahraničnými kolegami a inšpirovať sa ich (možno odlišnými) prístupmi.
Doba trvania: 15.4.2020 - 14.9.2021

Celkový počet projektov: 3