Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav slovenskej literatúry SAV

Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia
National and cultural identity in the Slovak and Ukrainian literature of the 19th - early 20th century
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:Projekt National and cultural identity in Slovak and Ukrainian literature of 19th - early 20th Century sa sústredí na analýzu kontaktov, typologických podobností a rozdielností slovenskej a ukrajinskej kultúry v priebehu 19. a začiatku 20. storočia. Ide o obdobie prebiehajúceho národného obrodenia, primárnym cieľom ktorého je vytváranie moderných národných identít. Práve situovanie sa voči iným kultúram sa tu stáva dôležitou súčasťou sebaidentifikácie etablujúcich sa národných kultúr. Prostredníctvom analýzy slovensko-ukrajinských literárnych a kultúrnych vzťahov, ktoré možno rekonštruovať od začiatku národonoobrodeneckých procesov po ich doznievanie, výskum poukáže nielen na podobu týchto vzťahov v širších historických kontextoch, ale aj na aktivity kľúčových postáv oboch kultúr, ale aj na rôznorodé inštitúcie a fenomény dobového literárneho, ale aj politického života (literárne časopisy, edičná a prekladateľská prax, ideologické systémy). Výskum bude sledovať koreláciu konštruovania národných identít s ideou slovanskej vzájomnosti, zohrávajúcou v dobovom ideologickom diskurze slovanských kultúr výraznú rolu. Pozornosť sa bude venovať i momentu konfrontácie národnoobrodeneckých východísk oboch kultúr s fenoménom moderny koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Zároveň sa bude zaoberať podobou týchto procesov v oblastiach, kde prebiehali „paralelne“ (slovenské, rusínske, ukrajinské, maďarské a pod.) a nezriedka boli vzájomne v konkurenčnom vzťahu – ide o národnostne zmiešané územia severovýchodného Uhorska. Na projekte participuje 9 účastníkov, vedeckých pracovníkov – 4 zo slovenskej strany, 5 z ukrajinskej, pričom každý člen projektu sa špecializuje na konkrétne vymedzenú oblasť.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1