Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav polymérov SAV
Dobre definované funkčné polyméry.
Well-Defined Functional Polymers.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vývoj nových funkčných polymérov s kontrolovanou rýchlosťou rozkladu a vylepšenými vlastnosťami, štúdium syntézy polymérov aplikovateľných ako pôdne kondicionéry a syntéza multifunkčných biokompatibilných makromolekulových stabilizátorov s potlačeným vymývaním z polymérnych materiálov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie
High-performance Carbon-based Composites with Smart Properties for Advanced Sensing Applications.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu EsSENce je vytvoriť inovačné vedecké centrum (hub) na európskej a medzinárodnej úrovni so zameraním na pokročilé kompozitné materiály vystužené uhlíkovými (nano) materiálmi (CNM). Zdieľanie nápadov a výsledkov podporí vývoj vysokovýkonných kompozitov so senzorickými vlastnosťami. Cieľom hubu EsSENce, je zhromaždiť vedeckých partnerov, výskumné skupiny, poskytovateľov technológií a priemyselných kľúčových aktérov, ktorých cieľom je zvýšiť kreativitu a spoluprácu medzi nimi umiestnením podnikateľských subjektov do centra. Budovaním komunity s rozmanitosťou v širšom zmysle (pohlavie, etnická príslušnosť), ako aj s ohľadom na heterogénne vedomosti sa podporí vznik nových myšlienok a postupov, čo vedie k jedinečným a životaschopným inováciám. Činnosti projektu EsSENce sa zamerajú aj na podporu úspešných výsledkov zapojených partnerov a využitie synergického efektu na zlepšenie využívania a šírenia vedomostí. Zámerom je umožniť čo najväčšiemu počtu skupín zapojiť sa do vysoko integrovaného inovačného prostredia, ktoré bude rozvíjať pracovné skupiny, organizovať workshopy a konferencie, ako aj školiace školy a semináre. EsSENce bude podporovať mobilitu medzi výskumnými pracovníkmi, mladšími vedcami a študentmi pracujúcimi v týchto oblastiach a zároveň bude podporovať kontakty s príbuznými priemyselnými odvetviami.
Doba trvania: 1.10.2020 - 30.9.2024
Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.
European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je dizajn inovatívneho prístupu ku novým chemikáliam a polym0rnym materiálom z obnoviteľnej kyseliny 2,5-furándikarboxylovej (FDCA) smerom od laboratórneho výskumu cez industriálny vývoj až k finálnym produktom. Tento cieľ bude dosiahnutý dvomi paralelnými stratégiami. Po prvé, podpora „holistickej vízie“, v ktorej sa spoločne skúmajú vývoj, charakterizácia syntetických ciest FDCA, vývoj polymérov a polymérnych materiálov, ako aj kľúčové technické, ekonomické, environmentálne a sociálne faktory, ktorých cieľom je podpora a identifikácia riešení úspešného uvedenia na trh. Po druhé, využívanie medzisektorových znalostí podporovaných nástrojmi šírenia a vytvárania sietí na zabezpečenie otvorenej platformy pre spoluprácu a spoločnej vízie zameranej na výskum, kvalifikáciu ľudských zdrojov a priemyselnú implementáciu.
Doba trvania: 1.11.2019 - 30.11.2023
Európska sieť multidisciplinárneho výskumu na zlepšenie močových stentov
European Network of multidisciplinary research to Improve the Urinary Stents
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Anotácia:Európska sieť multidisciplinárneho výskumu na zlepšenie močových stentov (ENIUS) je sieť podporovaná programom COST. Zavádzanie močových stentov predstavuje veľmi často používanú metódu v urologickej praxi, aby sa zabezpečil odtok moču. Bez ohľadu na zloženie, polymérne alebo kovové, je spojené s vysokou chorobnosťou. Úspech v tejto akcii prispeje k zlepšeniu zdravej kvality pacientov, zníženiu nákladov na zdravotnú starostlivosť a zvýšeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu zdravotníckych pomôcok. Naším hlavným cieľom je vytvoriť multidisciplinárnu skupinu na identifikáciu vnútorných problémov s močovými stentmi a navrhnutie zlepšení pre budúce močové stenty.
Doba trvania: 1.6.2018 - 30.9.2021
Európska sieť pre prepojenie výskumu a inovácií v pokročilom a inteligentnom textile
European network to connect research and innovation efforts on advanced Smart textiles
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eckstein Anita PhD.
Anotácia:Vytvoriť funkčný textilný materiál, ktorý aktívne pôsobí na svoje prostredie, t.j. reaguje alebo sa prispôsobuje zmenám v prostredí, majú potenciálne aplikácie v mnohých odvetviach a najmä v zdravotníctve, automobilovom a leteckom priemysle, ochranných prostriedkoch, športových a nositeľných predmetoch, budov a dizajnu interiérov.
Doba trvania: 11.10.2017 - 10.10.2022
Europské fórum pre pokročilé postupy
European Forum for Advanced Practices
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Podhradská Silvia PhD.
Doba trvania: 1.4.2019 - 31.3.2023
Európske partnerstvo pre zlepšené kompozity.
European Partnership for Improved Composites.
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičušík Matej PhD.
Anotácia:Cieľom projektu “European Partnership for Improved Composites (EPIC)” je výskum a vývoj nových hybridných kompozitných materiálov na báze epoxidov a uhlíkových vlákien kombinovaných špeciálnych štrukturovaných molekúl a/alebo uhlíkových a inorganických nanoštruktúr. Nové typy organicky modifikovaných nanoštruktúr by mali zlepšiť delamináciu a propagáciu trhlín v pripravených epoxidových kompozitoch. V prípade potreby budú na povrch uhlíkových vlákien zavedené funkčné skupiny umožňujúce chemickú väzbu s polymérnym systémom. Očakávaným výsledkom by mali byť kompozity s lepšími mechanickými vlastnosťami a dlhšou životnosťou vhodné pre dopravný priemysel (letectvo, automobilita, lodníctvo) ako aj pre stavebný priemysel (spevňovanie betónových štruktúr).
Doba trvania: 1.9.2019 - 31.8.2022
Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie
European Topology Interdisciplinary Action
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račko Dušan PhD.
Anotácia:Vytvoriť platformu pre Európsku spoluprácu skupín v oblasti topológie polymérov.Vývoj stratégií pre sytematické hrubozrnné modelovanie DNA a chromatínu. Prebádanie súvislostí medzi topológiou a funkciou DNA a chromatínu v biologickom kontexte. Vývoj on-line nástrojov na analýzu organizácie DNA a chromatínu.Modelovanie výsledkov zo sekvenovania DNA a ďalších experimentálnych techník.Preskúmať súhru aktívnych a pasívnych mechanizmov, ktoré sú zodpovedné za zamotanie chromatínu a nukleových kyselín.Charakterizácia reologických, transportných a mechanických vlastností systémov.
Doba trvania: 10.6.2018 - 31.12.2022
Funkčné polyméry pre prípravu vysoko-účinných materiálov.
Advanced Functional Polymers toward the Fabrication of High-performance Materials.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na vývoj degradovateľných a/alebo biokompatibilných vysokoúčinných polymérnych materiálov pre inžinierske aplikácie využitím monomérov z obnoviteľných zdrojov. Predmetom sú trojdimenzionálne polymérové siete, ktoré sa oproti lineárnym analógom vyznačujú vyššou rozmerovou stabilitou, mechanickou pevnosťou, tepelnou stabilitou a nižšou rozpustnosťou. Hlavným cieľom je príprava vitrimérov ako špeciálnej skupiny polymérov, ktoré sa vyznačujú ľahkou opakovanou spracovateľnosťou a schopnosťou samozacelenia bez straty mechanických vlastností v týchto cykloch.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Kompozitný systém pre energeticky aktivované tepelné izolácie integráciou tepelnej zádrže a fotovoltaickej tvorby tepla pre energeticky úsporné stavby.
Energy Activated External Thermal Insulation Composite System - integration of thermal storage and photovoltaics for energy-efficient buildings.
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Chodák Ivan DrSc.
Anotácia:Konečným cieľom projektu je zhotovenie prototypu zateplovacieho panelu pre tepelnú izoláciu budov, ktorá bude kombinovať jednak tepelnoizolačné vlastnosti spolu s uchovaním tepla na základe princípu materiálov so zmenou fázového stavu a jednak zabudovaním fotovoltaických článkov pre vývoj tepla využitím slnečnej energie. Touto kombináciou sa výrazne zníži spotreba tepla v takto ošetrených budovách. OKM využije svoje doterajšie skúsenosti z výskumu materiálov so zmenou fázového stavu (phase changing materials, PCM). Výskum sa v projekte zameria na modifikáciu a optimalizáciu známych PCM, tak aby výsledný materiál bol vhodný pre vysokotonážne priemyselné aplikácie v konkrétnych prostrediach.
Doba trvania: 1.10.2019 - 30.9.2022
LiBASED: Hybridné zariadenie batéria-superkapacitor na báze Li-iónov
Li-ion BAttery-SupErcapacitor Hybrid Device
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Hybridné systémy batéria-superkapacitor kombinujú výhody vysokoenergetických batériových elektród a kapacitorov s vysokým výkonom. Konzorcium LiBASED sa zameriava na vývoj nového a účinného hybridného Li-ion batériového superkapacitora (LIH) s vysokou hustotou energie a súčasne s dobrou cyklovateľnosťou. Projektový návrh obsahuje novú konfiguráciu hybridného zariadenia založenú na rôznych 3D katódach založených na nanoštrukturovaných uhlíkových a voľne stojacich (anódových) elektródach pripravených elektrostatickým zvlákňovaním na TiO2. Pri použití tejto konfigurácie sa očakáva, že zariadenie LIH bude mať vysokú hustotu energie (> 20 Wh/kg) so špecifickou retenčnou kapacitou> 92% počas 10 000 cyklov. Konzorcium následne navrhne a vyrobí minihybridné zariadenie (prototyp) s uvedenými výstupmi.
Doba trvania: 1.9.2020 - 31.8.2023
MERF: Matica pre uhlíkové epoxidové lamináty so zníženou horľavosťou
Matrix for carbon reinforced epoxy laminates with reduced flammability
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Anotácia:Projekt je určený na zlepšenie tepelných a samozhášacích vlastností epoxidových uhlíkových laminátov a tým na rozšírenie možností ich použitia, najmä v dopravnom priemysle (letecký, automobilový priemysel, výroba vlakov), prípadne v stavebníctve. Očakávaným výsledkom je kompozitný dizajn, ktorý nájde uplatnenie v zložitejších aplikáciách z hľadiska tepelných vlastností a použiteľnosti. Formou očakávaných výsledkov je úžitkový vzor a overená technológia.
Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2023
Multifunkčné polymérne kompozity dotované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie
Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced applications
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vyvinúť nové multifunkčné kompozity s vynikajúcimi elektrickými a mechanickými vlastnosťami použitím nových nanočastíc MXenov ako plnív do polymérnych matríc. Projekt NANO2DAY je prvým krokom k racionálnemu návrhu a systematickému skúmaniu nanokompozitov typu MXen/polymér pre elektroniku a pokročilé konštrukčné komponenty a pre aplikácie v leteckom priemysle. Celkovým cieľom projektu je poskytnúť nové materiály a technológie s vyššou výkonnosťou, efektívnosťou, kvalitou a úsporami nákladov v rôznych aplikáciách pre koncových užívateľov. Koncept skúmaný v projekte spočíva v zisťovaní a rozširovaní aplikačného potenciálu pokročilých MXenmi dopovaných polymérov a posúdení ich účinnosti v porovnaní s dobre známymi časticami na báze uhlíka, ako je grafén. V tomto projekte budú vyvinuté ekonomicky a priemyselne uskutočniteľné metódy na transformáciu veľkých objemov suspenzií exfoliovaných nanočastíc MXenov do polymérnych matríc s vlastnosťami navrhnutými pre celý rad špecifických aplikácií
Doba trvania: 1.5.2018 - 1.4.2022
Nové polymérne kompozity na báze MXénov a uhlíkových nanoplnív.
New polymeric composites with MXene and carbon based nanofillers
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičušík Matej PhD.
Anotácia: Cieľom projektu je vyvinutie metód pre tvorbu dvoj-dimenzionálnych karbidov titánu (MXén-Ti3C2) a štúdium ich štruktúrnych vlastností. Ďalej sa budú študovať možnosti použitia pripravených MXénov a iných uhlíkových nanoplnív na prípravu polymérnych kompozitov s vysokou účinnosťou absorpcie elektromagnetického žiarenia v mikrovlnnej frekvenčnej oblasti. Bude sa optimalizovať príprava MAX fázy a následne aj MXénov. Cieľom bude príprava stabilných koloidných vodných roztokov MXénov, ktoré sa použijú na priame zamiešanie s polymérnymi vodnými disperziami. Takto sa pripravia homogénne polymérne kompozity. Hlavnou výzvou pri výskume MXénov je zvýšenie ich produkcie a stability. Predkladaný projekt sa zameriava predovšetkým na návrh jednotlivých komponentov s cieľom pripraviť stabilné polymérne kompozity so zvýšenou schopnosťou tieniť elektromagnetické žiarenie. Preto sú dôležitou súčasťou projektu podrobné štúdie závislosti vlastností rozhrania od spôsobu prípravy, rôznych úprav povrchov ako aj zamiešania 2D materiálov. Kombináciou 2D materiálov ako sú MXény a 1D plnivá ako sú CNT a ich zabudovanie do polymérnej matrice je možné pripraviť kompozit s nízkym perkolačným prahom (nízka spotreba plniva) s vysokou elektrickou vodivosťou a vynikajúcou schopnosťou tieniť elektromagnetické žiarenie.
Doba trvania: 1.8.2019 - 31.7.2022
Pokročilé inžinierstvo a výskum aerogélov pre environmentálne vedy a vedy o živej prírode
Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lacík Igor DrSc.
Anotácia:AERoGELS COST projekt je zameraný na prepojenie vedeckých a technologických poznatkov a expertízy akademických, priemyselných a regulačných inštitúcií v európskom priestore. Aerogély predstavujú špecifickú kategóriu mezoporéznych materiálov s veľmi vysokou porozitou a nastaviteľnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami. V danom COST projekte sa špecificky rieši využitie aerogélov pre environmentálne vedy a vedy o živej prírode. V náplni projektu je získať nové poznatky prepojením poznatkov najvýznamnejších expertov pracujúcich v oblasti technológie aerogélov, charakterizácie materiálov, a výskumu v biomedicínskych a v environmentálnych témach. Aerogély budú skúmané z pohľadu materiálových charakteristík ako aj z pohľadu zdravotných a environmentálnych dopadov.
Doba trvania: 1.4.2020 - 30.4.2023
Pokročilé polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami
Advanced polymer composites filled with novel 2D nanoparticles
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vývoj pokročilých kompozitov s vynikajúcimi mechanickými a elektrickými vlastnosťami, ktoré sa dosiahnu zamiešaním nových 2D nanočastíc MXenov a grafénu do epoxidových matríc. Projekt bude smerovať k vývoju a systematickému skúmaniu hybridných polymérnych nanokompozitov založených na MXenoch/grafénoch pre flexibilnú elektroniku a pokročilé konštrukčné komponenty, napr. pre veterné elektrárne a iné.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021
Polymérne adaptovateľné siete smerom k výrobe vysoko výkonných materiálov.
Polymeric Adaptable Networks toward the Fabrication of High-performance Materials.
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na vývoj vysoko-výkonných materiálov pre inžinierske a obalové aplikácie najmä využitím monomérov a zlúčenín z obnoviteľných zdrojov. Jedným z hlavných cieľov je príprava vitrimérov ako špeciálnej skupiny polymérov, ktoré sa vyznačujú ľahkou opakovanou spracovateľnosťou a schopnosťou samozacelenia bez straty mechanických vlastností v týchto cykloch. Predmetom záujmu sú sietené vitriméry z a) polylaktidu a (nano)plnív s hydroxylovými skupinami; b) poly(met)akryláty s esterovou funkčnou skupinou v hlavnom reťazci a polybenzoxazíny; c) húževnaté hydrogély z nanovláknitej celulózy vytvorené z dvoch sieťových štruktúr nanocelulózy a hydrofilného polyméru.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Prediktívna štúdia bioaktívnych materiálov získaných elektrostatickým zvlákňovaním v podmienkach kompostovania.
Predictive study under composting conditions of bioactive materials obtained by electrospinning.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je vývoj komplexnej stratégie charakterizácie bioaktívnych materiálov pripravených elektrostatickým zvlákňovaním. Realizácia projektu umožní testovanie a navrhovanie nových fyzikálno-chemických a úžitkových vlastností bioaktívnych materiálov na použitie v medicíne ako obväzy rán a ako aktívny obalový materiál. Takáto charakterizácia nám umožní lepšie porozumieť procesu kompostovania (organickej recyklácii) získaných produktov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných materiálov
Preparation and Electrical Properties of Conducting Polymers, Composites, and Nanostructured Materials
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021
Rýchlostné konštanty a modelovanie pre polymerizačné procesy: ko- a terpolymerizačné štúdie vo vode, alkoholoch a ich zmesiach.
Kinetic coefficients and models for polymerization processes: co- and terpolymerization studies in water, alcohols and their mixtures.
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lacík Igor DrSc.
Anotácia:Rozpoznanie zákonitostí kinetiky a mechanizmu kopolymerizácie a terpolymerizácie akrylových a metakrylových monomérov v závislosti od zloženia rozpúšťadla.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 20