Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav polymérov SAV, v. v. i.

Antibakteriálne polymérne nátery pre globálnu aplikáciu

Antibacterial polymer coating for global application

Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2023
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kováčová Mária PhD.

BLACKSENS : Plynové senzory na báze čiernych kovov dekorovaných povrchovými receptormi

Black metals decorated with surface receptors as highpotentiality materials for gas sensing

Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičušík Matej PhD.
Anotácia:Projekt Plynové senzory na báze čiernych kovov dekorovaných povrchovými receptormi sa zaoberá materiálmi a technológiou citlivých vrstiev (sorbentmi) v aplikáciách pre analýzu plynov v Quartz Crystal Microbalance (QCM) senzoroch. Uvedené citlivé vrstvy sa budú skladať z čiernych kovov (e.g. Al, Pd, Pt, Au) povrchovo dekorovaných organickými alebo anorganickými receptormi (ftalokyaníny, MXény). Takéto senzory sa plánujú testovať ako senzory na prítomnosť dusík obsahujúcich plynov ako NO2 a organické nitráty. Hlavnou myšlienkou je použiť čierne kovy, keďže ich mechanické parametre (šmykový modul a akustická impedancia) sú podobné tým pre quartz – v synergií s malým množstvom planárnych molekúl sa dosiahne vysoká špecificita smerom k skúmanýcm plynom. Tento prístup zníži detekčný limit a zvýši selektivitu QCM senzoru. Čierne kovy budú nanášané naparovaním alebo elektrochemicky v Kitami Institute, ftalokyanínové receptory sa pripravia na Univerzite v Opole, MXénové receptory pripraví UPo SAV, povrchová depozícia receptorov na čierne kovy sa bude realizovať na UCT Praha. Potrebné parametre takto pripravených QCM senzorov sa budú charakterizovať na UCT Praha, UPo SAV a ATOMKI. Vlastnosti citlivých vrstiev budú korelované s celkovými vlastnosťami senzora a budú definované všeobecné odporúčanie pre kompozíciu citlivej vrstvy.

Duté vodivé vlákna pre elektromagnetické tienenie pripravené elektrostatickým zvlákňovaním taveniny.

Melt electrospinning of hollow conductive fibers for electromagnetic shielding.

Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Anotácia:Projekt sa zameria na prípravu a charakterizáciu dutých elektricky vodivých nanovlákien pripravených metódou elektrostatického zvlákňovania z taveniny. Aplikačné využitie takýchto vodivých dutých nanovlákien je v oblasti elektromagnetického tienenia. Ako vodivé plnivo bude použitý grafén, uhlíkové nanorúrky alebo ich kombinácia. Ako polymérové matrice sa použije polypropylén a kyselina polymliečna. Projekt je spoluprácou dvoch významkých skupín v oblasti polymérnych kompozitov - na čínskej strane expertov na zvlákňovanie polymérov v tavenine a na slovenskej strane expertov v príprave a charakterizácii elektricky vodivých polymérnych kompozitov. Synergia týchto dvoch teamov môže viesť k novým patentovateľnáým výstupom.

EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie

High-performance Carbon-based Composites with Smart Properties for Advanced Sensing Applications.

Doba trvania: 1.10.2020 - 30.9.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu EsSENce je vytvoriť inovačné vedecké centrum (hub) na európskej a medzinárodnej úrovni so zameraním na pokročilé kompozitné materiály vystužené uhlíkovými (nano) materiálmi (CNM). Zdieľanie nápadov a výsledkov podporí vývoj vysokovýkonných kompozitov so senzorickými vlastnosťami. Cieľom hubu EsSENce, je zhromaždiť vedeckých partnerov, výskumné skupiny, poskytovateľov technológií a priemyselných kľúčových aktérov, ktorých cieľom je zvýšiť kreativitu a spoluprácu medzi nimi umiestnením podnikateľských subjektov do centra. Budovaním komunity s rozmanitosťou v širšom zmysle (pohlavie, etnická príslušnosť), ako aj s ohľadom na heterogénne vedomosti sa podporí vznik nových myšlienok a postupov, čo vedie k jedinečným a životaschopným inováciám. Činnosti projektu EsSENce sa zamerajú aj na podporu úspešných výsledkov zapojených partnerov a využitie synergického efektu na zlepšenie využívania a šírenia vedomostí. Zámerom je umožniť čo najväčšiemu počtu skupín zapojiť sa do vysoko integrovaného inovačného prostredia, ktoré bude rozvíjať pracovné skupiny, organizovať workshopy a konferencie, ako aj školiace školy a semináre. EsSENce bude podporovať mobilitu medzi výskumnými pracovníkmi, mladšími vedcami a študentmi pracujúcimi v týchto oblastiach a zároveň bude podporovať kontakty s príbuznými priemyselnými odvetviami.

Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.

European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.

Doba trvania: 1.11.2019 - 30.11.2023
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je dizajn inovatívneho prístupu ku novým chemikáliam a polym0rnym materiálom z obnoviteľnej kyseliny 2,5-furándikarboxylovej (FDCA) smerom od laboratórneho výskumu cez industriálny vývoj až k finálnym produktom. Tento cieľ bude dosiahnutý dvomi paralelnými stratégiami. Po prvé, podpora „holistickej vízie“, v ktorej sa spoločne skúmajú vývoj, charakterizácia syntetických ciest FDCA, vývoj polymérov a polymérnych materiálov, ako aj kľúčové technické, ekonomické, environmentálne a sociálne faktory, ktorých cieľom je podpora a identifikácia riešení úspešného uvedenia na trh. Po druhé, využívanie medzisektorových znalostí podporovaných nástrojmi šírenia a vytvárania sietí na zabezpečenie otvorenej platformy pre spoluprácu a spoločnej vízie zameranej na výskum, kvalifikáciu ľudských zdrojov a priemyselnú implementáciu.

Hypomat: Polymérne materiály na báze poly(2-alkyl-oxazolínov) a polyfosfazénov s nastaviteľnou termosenzitivitou a biodegradáciou.

Polymer materials based on poly(2-alkyl-2-oxazolines) and polyphosphazenes with tuneable thermosensitivity and biodegradation.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je príprava nových typov polymérnych materiálov založených na kopolymerizácii poly(2-alkyl-2-oxazolínov) (PAOx) s polyfosfazénmi pre špecifické biomedicínske aplikácie. Náš výskum bude zameraný na prípravu pokročilých polymérnych materiálov s nastaviteľnými vlastnosťami kombinujúc termosenzitívne PAOx s biodegradovateľnými polyfosfazénmi. Termosenzitívne vlastnosti bude možné využiť pre rôzne aplikácie, ako napríklad systémy pre uvoľňovanie liečiv, termogélujúce materiály, tkanivové inžinierstvo alebo membránové technológie.

Monitoring detekcia náprava obnova plastov.

Plastic monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY.

Doba trvania: 1.5.2022 - 30.10.2025
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eckstein Anita PhD.
Anotácia:Odpad je vnímaný ako významný zdroj materiálu. Predovšetkým obalový priemysel produkuje ročne značné množstvo odpadu v dôsledku rastu svetovej populácie a zvyšovania životnej úrovne. Plastový odpad končí buď na skládkach alebo v spaľovniach. Len asi 25 % plastového odpadu sa recykluje na produkty s nižšou pridanou hodnotou. Pritom opätovné použitie alebo recyklácia je v súlade s koncepciou obehového hospodárstva, kde sa plasty recirkulujú predĺžením životnosti produktu. Pracovný tím na Ústave polymérov, SAV, v. v. i. sa bude zameriavať na možnosti spracovania odpadných materiálov z plastového odpadu, na konečné využitie produktov po recyklácii a na kompletnú charakerizáciu a testovanie daných materiálov. Za cieľ máme využiť materiály získané zo spomenutých odpadov vo filtrácii a konštrukčných materiáloch. V rámci akcie sa zapojíme do prípravy spoločných článkov a štúdií, organizovania a účasti na seminároch, konferenciách a školeniach v oblasti nových technológií a recyklovaných materiálov.

Nová generácia bioaktívných nanopovrchov

Next Generation BiOactiVe NAnocoatings

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Anotácia:Cieľom projektu NOVA je vyvinúť efektívny, holistický proces implementácie inovatívnych antimikrobiálnych (antibakteriálne, antivírusové, protiplesňové) náterov pre každodenné prostredie. Celosvetová pandémia COVID-19 jednoznačne zdôraznila základné riziko v našom súčasnom mestskom životnom štýle: Prenos infekčných chorôb môže rýchlo dosiahnuť exponenciálnu fázu, ktorá má katastrofálne a dlhodobé dopady na systém zdravotnej starostlivosti a následne ovplyvňuje významnú časť každodenných a ekonomických činností. Akýkoľvek materiál/zariadenie/produkt, s ktorým je potrebné manipulovať a ktorý zostane v prevádzke aj po tejto manipulácii, má potenciál pôsobiť ako kontaminovaný predmet. Ten sa môže stať priamym kontaktom alebo usadzovaním aerosólov. Výrobcovia preto musia zvážiť bezpečnostné opatrenia, ktorými zabránia prenos chorôb ich produktmi. Spolu so zvýšeným povedomím občanov o téme zdravšieho životného a pracovného prostredia, existuje v súčasnosti neuspokojená potreba technológií, ktoré by povrchy týchto materiálov/zariadení/výrobkov upravili antimikrobiálne udržateľným a bezpečným spôsobom. Najčastejšie kontaminované predmety sú odevy, textilné výrobky, povrchy, ktorých sa často dotýkate (napr. stoly, kľučky na dverách atď.) a elektronické zariadenia. Výskum na túto tému ukázal, že až 59 % ručných zariadení bolo kontaminovaných min jedným bakteriálnym druhom, pričom S. aureus je z nich najbežnejší.

Celkový počet projektov: 8