Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav polymérov SAV, v. v. i.
BLACKSENS : Plynové senzory na báze čiernych kovov dekorovaných povrchovými receptormi
Black metals decorated with surface receptors as highpotentiality materials for gas sensing
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičušík Matej PhD.
Anotácia:Projekt Plynové senzory na báze čiernych kovov dekorovaných povrchovými receptormi sa zaoberá materiálmi a technológiou citlivých vrstiev (sorbentmi) v aplikáciách pre analýzu plynov v Quartz Crystal Microbalance (QCM) senzoroch. Uvedené citlivé vrstvy sa budú skladať z čiernych kovov (e.g. Al, Pd, Pt, Au) povrchovo dekorovaných organickými alebo anorganickými receptormi (ftalokyaníny, MXény). Takéto senzory sa plánujú testovať ako senzory na prítomnosť dusík obsahujúcich plynov ako NO2 a organické nitráty. Hlavnou myšlienkou je použiť čierne kovy, keďže ich mechanické parametre (šmykový modul a akustická impedancia) sú podobné tým pre quartz – v synergií s malým množstvom planárnych molekúl sa dosiahne vysoká špecificita smerom k skúmanýcm plynom. Tento prístup zníži detekčný limit a zvýši selektivitu QCM senzoru. Čierne kovy budú nanášané naparovaním alebo elektrochemicky v Kitami Institute, ftalokyanínové receptory sa pripravia na Univerzite v Opole, MXénové receptory pripraví UPo SAV, povrchová depozícia receptorov na čierne kovy sa bude realizovať na UCT Praha. Potrebné parametre takto pripravených QCM senzorov sa budú charakterizovať na UCT Praha, UPo SAV a ATOMKI. Vlastnosti citlivých vrstiev budú korelované s celkovými vlastnosťami senzora a budú definované všeobecné odporúčanie pre kompozíciu citlivej vrstvy.
Doba trvania: 1.11.2021 - 31.10.2024
EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie
High-performance Carbon-based Composites with Smart Properties for Advanced Sensing Applications.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu EsSENce je vytvoriť inovačné vedecké centrum (hub) na európskej a medzinárodnej úrovni so zameraním na pokročilé kompozitné materiály vystužené uhlíkovými (nano) materiálmi (CNM). Zdieľanie nápadov a výsledkov podporí vývoj vysokovýkonných kompozitov so senzorickými vlastnosťami. Cieľom hubu EsSENce, je zhromaždiť vedeckých partnerov, výskumné skupiny, poskytovateľov technológií a priemyselných kľúčových aktérov, ktorých cieľom je zvýšiť kreativitu a spoluprácu medzi nimi umiestnením podnikateľských subjektov do centra. Budovaním komunity s rozmanitosťou v širšom zmysle (pohlavie, etnická príslušnosť), ako aj s ohľadom na heterogénne vedomosti sa podporí vznik nových myšlienok a postupov, čo vedie k jedinečným a životaschopným inováciám. Činnosti projektu EsSENce sa zamerajú aj na podporu úspešných výsledkov zapojených partnerov a využitie synergického efektu na zlepšenie využívania a šírenia vedomostí. Zámerom je umožniť čo najväčšiemu počtu skupín zapojiť sa do vysoko integrovaného inovačného prostredia, ktoré bude rozvíjať pracovné skupiny, organizovať workshopy a konferencie, ako aj školiace školy a semináre. EsSENce bude podporovať mobilitu medzi výskumnými pracovníkmi, mladšími vedcami a študentmi pracujúcimi v týchto oblastiach a zároveň bude podporovať kontakty s príbuznými priemyselnými odvetviami.
Doba trvania: 1.10.2020 - 30.9.2024
Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.
European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je dizajn inovatívneho prístupu ku novým chemikáliam a polym0rnym materiálom z obnoviteľnej kyseliny 2,5-furándikarboxylovej (FDCA) smerom od laboratórneho výskumu cez industriálny vývoj až k finálnym produktom. Tento cieľ bude dosiahnutý dvomi paralelnými stratégiami. Po prvé, podpora „holistickej vízie“, v ktorej sa spoločne skúmajú vývoj, charakterizácia syntetických ciest FDCA, vývoj polymérov a polymérnych materiálov, ako aj kľúčové technické, ekonomické, environmentálne a sociálne faktory, ktorých cieľom je podpora a identifikácia riešení úspešného uvedenia na trh. Po druhé, využívanie medzisektorových znalostí podporovaných nástrojmi šírenia a vytvárania sietí na zabezpečenie otvorenej platformy pre spoluprácu a spoločnej vízie zameranej na výskum, kvalifikáciu ľudských zdrojov a priemyselnú implementáciu.
Doba trvania: 1.11.2019 - 30.11.2023
Europské fórum pre pokročilé postupy
European Forum for Advanced Practices
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Podhradská Silvia PhD.
Doba trvania: 1.4.2019 - 31.3.2023
Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie
European Topology Interdisciplinary Action
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račko Dušan PhD.
Anotácia:Vytvoriť platformu pre Európsku spoluprácu skupín v oblasti topológie polymérov.Vývoj stratégií pre sytematické hrubozrnné modelovanie DNA a chromatínu. Prebádanie súvislostí medzi topológiou a funkciou DNA a chromatínu v biologickom kontexte. Vývoj on-line nástrojov na analýzu organizácie DNA a chromatínu.Modelovanie výsledkov zo sekvenovania DNA a ďalších experimentálnych techník.Preskúmať súhru aktívnych a pasívnych mechanizmov, ktoré sú zodpovedné za zamotanie chromatínu a nukleových kyselín.Charakterizácia reologických, transportných a mechanických vlastností systémov.
Doba trvania: 10.6.2018 - 31.12.2022
Hypomat: Polymérne materiály na báze poly(2-alkyl-oxazolínov) a polyfosfazénov s nastaviteľnou termosenzitivitou a biodegradáciou.
Polymer materials based on poly(2-alkyl-2-oxazolines) and polyphosphazenes with tuneable thermosensitivity and biodegradation.
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je príprava nových typov polymérnych materiálov založených na kopolymerizácii poly(2-alkyl-2-oxazolínov) (PAOx) s polyfosfazénmi pre špecifické biomedicínske aplikácie. Náš výskum bude zameraný na prípravu pokročilých polymérnych materiálov s nastaviteľnými vlastnosťami kombinujúc termosenzitívne PAOx s biodegradovateľnými polyfosfazénmi. Termosenzitívne vlastnosti bude možné využiť pre rôzne aplikácie, ako napríklad systémy pre uvoľňovanie liečiv, termogélujúce materiály, tkanivové inžinierstvo alebo membránové technológie.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Implantovateľné polymérne nosiče liečiv založené na duálnom nekovalentnom a kovalentnom sieťovaní so samosceľovacími vlastnosťami.
Implantable polymeric drug delivery devices based on dual non-covalent and covalent crosslinking network with self-healing properties.
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Heydari Abolfazl PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Inovatívne nanokompozity polymér/MXény s vylepšenými vlastnosťami získané prostredníctvom kontroly lokalizácie plniva v priestore
Innovative polymer/MXenes nanocomposites with enhanced properties trough a fine control of spatial filler localization
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium disperzie 2D častíc, MXénov v polymérnych matriciach s osobitným dôrazom na štúdium molekulárnych interakcií polymér-plnivo, skúmanie morfológie plniva a jeho selektívnej lokalizácie. Prírodný kaučuk a vysoko amorfný polyvinylalkohol (HAVOH) boli vybraté ako potenciálne matricu na realizáciu systémov so segregovanou morfológiou, pretože sa používajú v širokom spektre aplikácií od štrukturálnych a vodivých kompozitov až po biomedicínske materiály. Okrem toho sa budú skúmať systémy PS/PLA na realizáciu systémov s dvojitou perkoláciou, v ktorých budú MXény situované v jednej z dvoch polymérnych fáz. Správnym dizajnom nanoplnív MXene a prispôsobením ich povrchových vlastností bude možné obmedziť MXeny v jednej špecifickej fáze (PS alebo PLA).
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
LiBASED: Hybridné zariadenie batéria-superkapacitor na báze Li-iónov
Li-ion BAttery-SupErcapacitor Hybrid Device
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Hybridné systémy batéria-superkapacitor kombinujú výhody vysokoenergetických batériových elektród a kapacitorov s vysokým výkonom. Konzorcium LiBASED sa zameriava na vývoj nového a účinného hybridného Li-ion batériového superkapacitora (LIH) s vysokou hustotou energie a súčasne s dobrou cyklovateľnosťou. Projektový návrh obsahuje novú konfiguráciu hybridného zariadenia založenú na rôznych 3D katódach založených na nanoštrukturovaných uhlíkových a voľne stojacich (anódových) elektródach pripravených elektrostatickým zvlákňovaním na TiO2. Pri použití tejto konfigurácie sa očakáva, že zariadenie LIH bude mať vysokú hustotu energie (> 20 Wh/kg) so špecifickou retenčnou kapacitou> 92% počas 10 000 cyklov. Konzorcium následne navrhne a vyrobí minihybridné zariadenie (prototyp) s uvedenými výstupmi.
Doba trvania: 1.9.2020 - 31.8.2023
MERF: Matica pre uhlíkové epoxidové lamináty so zníženou horľavosťou
Matrix for carbon reinforced epoxy laminates with reduced flammability
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Anotácia:Projekt je určený na zlepšenie tepelných a samozhášacích vlastností epoxidových uhlíkových laminátov a tým na rozšírenie možností ich použitia, najmä v dopravnom priemysle (letecký, automobilový priemysel, výroba vlakov), prípadne v stavebníctve. Očakávaným výsledkom je kompozitný dizajn, ktorý nájde uplatnenie v zložitejších aplikáciách z hľadiska tepelných vlastností a použiteľnosti. Formou očakávaných výsledkov je úžitkový vzor a overená technológia.
Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2023
Nano2Day: Multifunkčné polymérne kompozity dotované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie
Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced applications
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vyvinúť nové multifunkčné kompozity s vynikajúcimi elektrickými a mechanickými vlastnosťami použitím nových nanočastíc MXenov ako plnív do polymérnych matríc. Projekt NANO2DAY je prvým krokom k racionálnemu návrhu a systematickému skúmaniu nanokompozitov typu MXen/polymér pre elektroniku a pokročilé konštrukčné komponenty a pre aplikácie v leteckom priemysle. Celkovým cieľom projektu je poskytnúť nové materiály a technológie s vyššou výkonnosťou, efektívnosťou, kvalitou a úsporami nákladov v rôznych aplikáciách pre koncových užívateľov. Koncept skúmaný v projekte spočíva v zisťovaní a rozširovaní aplikačného potenciálu pokročilých MXenmi dopovaných polymérov a posúdení ich účinnosti v porovnaní s dobre známymi časticami na báze uhlíka, ako je grafén. V tomto projekte budú vyvinuté ekonomicky a priemyselne uskutočniteľné metódy na transformáciu veľkých objemov suspenzií exfoliovaných nanočastíc MXenov do polymérnych matríc s vlastnosťami navrhnutými pre celý rad špecifických aplikácií
Doba trvania: 1.5.2018 - 1.4.2023
Natibakteriálne polymérne nátery pre globálnu aplikáciu
Antibacterial polymer coating for global application
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kováčová Mária PhD.
Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2023
Nová generácia bioaktívných nanopovrchov
Next Generation BiOactiVe NAnocoatings
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Anotácia:Cieľom projektu NOVA je vyvinúť efektívny, holistický proces implementácie inovatívnych antimikrobiálnych (antibakteriálne, antivírusové, protiplesňové) náterov pre každodenné prostredie. Celosvetová pandémia COVID-19 jednoznačne zdôraznila základné riziko v našom súčasnom mestskom životnom štýle: Prenos infekčných chorôb môže rýchlo dosiahnuť exponenciálnu fázu, ktorá má katastrofálne a dlhodobé dopady na systém zdravotnej starostlivosti a následne ovplyvňuje významnú časť každodenných a ekonomických činností. Akýkoľvek materiál/zariadenie/produkt, s ktorým je potrebné manipulovať a ktorý zostane v prevádzke aj po tejto manipulácii, má potenciál pôsobiť ako kontaminovaný predmet. Ten sa môže stať priamym kontaktom alebo usadzovaním aerosólov. Výrobcovia preto musia zvážiť bezpečnostné opatrenia, ktorými zabránia prenos chorôb ich produktmi. Spolu so zvýšeným povedomím občanov o téme zdravšieho životného a pracovného prostredia, existuje v súčasnosti neuspokojená potreba technológií, ktoré by povrchy týchto materiálov/zariadení/výrobkov upravili antimikrobiálne udržateľným a bezpečným spôsobom. Najčastejšie kontaminované predmety sú odevy, textilné výrobky, povrchy, ktorých sa často dotýkate (napr. stoly, kľučky na dverách atď.) a elektronické zariadenia. Výskum na túto tému ukázal, že až 59 % ručných zariadení bolo kontaminovaných min jedným bakteriálnym druhom, pričom S. aureus je z nich najbežnejší.
Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2026
Pokročilé inžinierstvo a výskum aerogélov pre environmentálne vedy a vedy o živej prírode
Advanced Engineering and Research of aeroGels for Environment and Life Sciences
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lacík Igor DrSc.
Anotácia:AERoGELS COST projekt je zameraný na prepojenie vedeckých a technologických poznatkov a expertízy akademických, priemyselných a regulačných inštitúcií v európskom priestore. Aerogély predstavujú špecifickú kategóriu mezoporéznych materiálov s veľmi vysokou porozitou a nastaviteľnými fyzikálno-chemickými vlastnosťami. V danom COST projekte sa špecificky rieši využitie aerogélov pre environmentálne vedy a vedy o živej prírode. V náplni projektu je získať nové poznatky prepojením poznatkov najvýznamnejších expertov pracujúcich v oblasti technológie aerogélov, charakterizácie materiálov, a výskumu v biomedicínskych a v environmentálnych témach. Aerogély budú skúmané z pohľadu materiálových charakteristík ako aj z pohľadu zdravotných a environmentálnych dopadov.
Doba trvania: 1.4.2020 - 30.4.2023
Polymérne adaptovateľné siete smerom k výrobe vysoko výkonných materiálov.
Polymeric Adaptable Networks toward the Fabrication of High-performance Materials.
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na vývoj vysoko-výkonných materiálov pre inžinierske a obalové aplikácie najmä využitím monomérov a zlúčenín z obnoviteľných zdrojov. Jedným z hlavných cieľov je príprava vitrimérov ako špeciálnej skupiny polymérov, ktoré sa vyznačujú ľahkou opakovanou spracovateľnosťou a schopnosťou samozacelenia bez straty mechanických vlastností v týchto cykloch. Predmetom záujmu sú sietené vitriméry z a) polylaktidu a (nano)plnív s hydroxylovými skupinami; b) poly(met)akryláty s esterovou funkčnou skupinou v hlavnom reťazci a polybenzoxazíny; c) húževnaté hydrogély z nanovláknitej celulózy vytvorené z dvoch sieťových štruktúr nanocelulózy a hydrofilného polyméru.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
TERATOP: Výskum možností experimentálnej prípravy aktívneho topologického skla.
Towards experimental realization of active topological glass.
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račko Dušan PhD.
Anotácia:Polyméry predstavujú veľkú skupinu molekúl dôležitých v prírode a technológiách. Polyméry pozostávajú z veľkého množstva opakujúcich sa monomérov, ktoré vedú k širokému spektru fyzikálnych a chemických vlastností. Aj v prípade, že je chemická štruktúra monomérov rovnaká, môžu byť monoméry vzájomne prepojené takmer nekonečným množstvom spôsobov, vytvárajúc napríklad lineárne, rozvetvené, kruhové, zreťazené atď. polyméry. Spôsob vzájomného prepojenia monomérov teda definuje topológiu polyméru, ktorá určí jeho fyzikálne vlastnosti. Topologické molekuly a ich fyzikálne vlastnosti sa začali študovať až nedávno vďaka pokroku v syntéze, vývoju výpočtových nástrojov umožňujúcich analýzu topologických stavov simulovaných polymérov alebo novým analytickým nástrojom, ako sú nanofluidové zariadenia, metódy zachytenia konformácie chromozómov, pokrok v chromatografii atď. Nedávne in-silico modelovanie kruhových polymérov obsahujúcich segmenty s väčšou pohyblivosťou než je dané rovnovážnymi teplotnými vlastnosťami, ukázalo, že aktivácia polymérov s vnútornou topológiou môže viesť k stavom, ktoré sa uvoľňujú extrémne pomaly. To predpovedá existenciu nového hypotetického materiálu - aktívneho topologického skla (Smrek a kol., Nature Comm, 2020). Projekt spája medzinárodný tím odborníkov z vedeckých inštitúcií v Slovenskej republike a Rakúsku. Spoločným úsilím výskumného tímu je preskúmať možnosti realizácie aktívneho topologického skla. Pomocou počítačových simulácií a experimentov budú preskúmané rôzne mechanizmy aktivácie topologických polymérov, ako je absorpcia tepla, fotoaktivácia alebo poháňanie vonkajšími poliami. Projekt sa zameriava aj na nadviazanie dlhodobej spolupráce medzi výskumnými tímami a poskytuje veľkú príležitosť pre začínajúcich výskumných pracovníkov získať nové skúsenosti a kompetencie.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 16