Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav polymérov SAV

Bezolovnaté perovskitové solárne články s dlhodobou stabilitou.
Pb-free Perovskite solar cells with Long-term stability.
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom tohto projektu je zlepšiť účinnosť konverzie svetelnej energie a stabilitu perovskitových solárnych článkov bez obsahu olova s použitím novej zbernej vrstvy pre elektróny s priehľadnou vrstvou oxidu, perovskitovej bezolovnatej aktívnej vrstvy, novej dierovej transportnej vrstvy (HTM) a elektródy na báze uhlíkových nanoštruktúr. Na dosiahnutie tohto cieľa sa vytvorilo konzorcium kórejských, slovenských, českých, maďarských a poľských výskumných skupín, z ktorých každá bude zameraná na riešenie špecifických cieľov. Cieľom kórejskej skupiny je syntetizovať vysoko kvalitnú perovskitovú aktívnu vrstvu bez obsahu olova a vyrobiť perovskitové solárne články s použitím materiálov pripravených inými skupinami v konzorciu. Budú preskúmané aplikačne dôležité vlastnosti perovskitovej aktívnej vrstvy bez obsahu olova ako energetické hladiny elektrónovej štruktúry, optický zakázaný pás, pohyblivosť nosičov náboja, difúzna dĺžka excitónu, atď. Cieľom slovenskej skupiny je pripraviť protielektródy na báze uhlíkových nanotrubičiek alebo grafénu a vodivých polymérov. Slovenská skupina bude tiež riešiť nastavenie výstupnej práce protielektródy s cieľom zníženia energetickej bariéry pre odvod nosičov náboja a vyvinie metódu na zachovanie prirodzených hydrofóbnych vlastností uhlíkovej vrstvy, čím sa zabráni prenikaniu vlhkosti zo vzduchu. Cieľom českej skupiny je vyvinúť optimálnu elektrónovú zbernú elektródu v perovskitových solárnych článkoch s konkurencieschopnými parametrami (účinnosť, trvanlivosť, cena). Cieľom maďarskej skupiny je pomocou tmavej a fotoindukovanej optickej spektroskopie charakterizovať syntetizované perovskitové materiály bez obsahu Pb, novú vrstvu pred zber elektrónov, novú organickú vrstvu pre dierový transport (HTM) a uhlíkovú elektródu. Cieľom poľskej skupiny je navrhnúť nové organické zlúčeniny pre zber a transport dier, ktoré sa majú syntetizovať jednoduchou metódou.
Doba trvania: 1.11.2017 - 31.10.2020

Európska sieť pre prepojenie výskumu a inovácií v pokročilom a inteligentnom textile
European network to connect research and innovation efforts on advanced Smart textiles
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Eckstein Anita PhD.
Anotácia:Vytvoriť funkčný textilný materiál, ktorý aktívne pôsobí na svoje prostredie, t.j. reaguje alebo sa prispôsobuje zmenám v prostredí, majú potenciálne aplikácie v mnohých odvetviach a najmä v zdravotníctve, automobilovom a leteckom priemysle, ochranných prostriedkoch, športových a nositeľných predmetoch, budov a dizajnu interiérov.
Doba trvania: 11.10.2017 - 10.10.2022

Európske topologické interdisciplinárne pôsobenie
European Topology Interdisciplinary Action
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račko Dušan PhD.
Anotácia:Vytvoriť platformu pre Európsku spoluprácu skupín v oblasti topológie polymérov.Vývoj stratégií pre sytematické hrubozrnné modelovanie DNA a chromatínu. Prebádanie súvislostí medzi topológiou a funkciou DNA a chromatínu v biologickom kontexte. Vývoj on-line nástrojov na analýzu organizácie DNA a chromatínu.Modelovanie výsledkov zo sekvenovania DNA a ďalších experimentálnych techník.Preskúmať súhru aktívnych a pasívnych mechanizmov, ktoré sú zodpovedné za zamotanie chromatínu a nukleových kyselín.Charakterizácia reologických, transportných a mechanických vlastností systémov.
Doba trvania: 10.6.2018 - 31.12.2022

Katiónové poly(2-oxazolíny) pre transport génov a liečiv
Cationic poly(2-oxazolines) for gene delivery and drug delivery applications
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je príprava katiónových poly(2-oxazolínov) pre transport liečiv a génov. Kombinácia katiónových jednotiek na báze polyetylénimínu s biokompatibilnými poly(2-oxazolínmi) by mala viesť k príprave netoxických polykatiónov s dostatočnou transfekčnou účinnosťou.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Multifunkčné nano-uhlíkové kompozitné materiály: riešenie dvoch hlavných problémov týchto materiálov (1) dostatočná dispergácia nano-uhlíkového plniva, (2) dostatočne silná medzifázová interakcia nano-uhlíkové plnivo a kompozitná matrica.
Multi-Functional Nano-Carbon Composite Materials Network (MultiComp): two main problems to be solved for composite materials : (1) adequate dispersion of the nano-carbon reinforcement material, and (2) strong enough interfacial bonding between the nano- c
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičušík Matej PhD.
Anotácia:Riešitelia z Ústavu polymérov SAV (ÚPo SAV) v Bratislave sa zaoberajú prípravou elektricky vodivých kompozitných materiálov na báze uhlíkových nanočastíc (CNT, FLG a pod.) a vodivých polymérov (polypyrol, polyanilín, polytiofénu), ktoré môžu byť použité v rôznych aplikáciách. Dlhodobé skúsenosti tímu z ÚPo SAV sú aj v oblasti charakterizácie povrchov materiálov pomocou röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie (XPS), čo môže taktiež prispieť k riešeniu hlavných cieľov projektu, ako je zlepšenie dispergácie a medzifázovej interakcie medzi stužujúcim plnivom a matricou. Oddelenie kompozitných materiálov ponúka XPS povrchovú analýzu pevných vzoriek (dosky, filmy, prášky) o veľkosti až 60x60x20 mm. Na charakterizácie mechanických vlastností tenkých vrstiev môžme použiť techniku nano indentácie, ktorá je dostupná na ÚPo. Plánovaný projekt má interdisciplinárny charakter, preto je potrebná úzka spolupráca polymérnych chemikov a fyzikov. Polymérni chemici sú schopní pripraviť nové typy modifikovaných materiálov, ktoré sú vhodné pre finálne aplikácie kompozitných materiálov. Tím chemikov a materiálových vedcov z ÚPo SAV sa snaží pochopiť detaily v materiálovom prevedení a majú skúsenosti s charakterizáciou štruktúry materiálov. Budeme rozvíjať spoluprácu s Fyzikálnym ústavom SAV najmä v oblasti nových finálnych kompozitných materiálov. Podobne plánujeme rozvíjať spoluprácu s partnermi v projekte pracujúcimi v tomto odbore niekoľko rokov, ktorí sú vybavení komplementárnymi charakterizačnými technikami pre štúdium kompozitných materiálov.
Doba trvania: 1.4.2016 - 30.4.2020

Multifunkčné polymérne kompozity dotované novými 2D nanočasticami pre pokročilé aplikácie
Multifunctional polymer composites doped with novel 2D nanoparticles for advanced applications
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vyvinúť nové multifunkčné kompozity s vynikajúcimi elektrickými a mechanickými vlastnosťami použitím nových nanočastíc MXenov ako plnív do polymérnych matríc. Projekt NANO2DAY je prvým krokom k racionálnemu návrhu a systematickému skúmaniu nanokompozitov typu MXen/polymér pre elektroniku a pokročilé konštrukčné komponenty a pre aplikácie v leteckom priemysle. Celkovým cieľom projektu je poskytnúť nové materiály a technológie s vyššou výkonnosťou, efektívnosťou, kvalitou a úsporami nákladov v rôznych aplikáciách pre koncových užívateľov. Koncept skúmaný v projekte spočíva v zisťovaní a rozširovaní aplikačného potenciálu pokročilých MXenmi dopovaných polymérov a posúdení ich účinnosti v porovnaní s dobre známymi časticami na báze uhlíka, ako je grafén. V tomto projekte budú vyvinuté ekonomicky a priemyselne uskutočniteľné metódy na transformáciu veľkých objemov suspenzií exfoliovaných nanočastíc MXenov do polymérnych matríc s vlastnosťami navrhnutými pre celý rad špecifických aplikácií
Doba trvania: 1.5.2018 - 1.4.2022

Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja.
Macro plastic waste in and along the Danube.
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Projekt „PlasticFreeDanube“ je zameraný na makroplastový odpad v a pozdĺž Dunaja. Celkovým cieľom projektu je zriadenie databázy vedecky podložených informácií ako aj metodického prístupu k plastovému odpadu v a pozdĺž rieky čo sa týka vstupných miest, množstva, transportných vzorov a ohrozenia životného prostredia. Oblasť záujmu tohto projektu zahŕňa územie Dunaja a jeho pobrežných častí z metropolitných oblastí Viedne a Bratislavy až po vodnú elektráreň Gabčíkovo (SK). Cieľmi sú: • Poskytnúť metodiku, dáta a manuál pre posúdenie a monitoring plastového znečistenia v riečnych systémoch • Vytvorenie akčného plánu pre manažment odpadov z plastov a implementáciu pilotných opatrení proti plastovému znečisteniu v Dunaji • Zvýšenie povedomia všeobecnej verejnosti a zúčastnených strán o znečistení odpadmi z plastov v rieke.
Doba trvania: 1.9.2017 - 30.9.2020

Pokročilé polymérne kompozity plnené novými 2D nanočasticami
Advanced polymer composites filled with novel 2D nanoparticles
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je vývoj pokročilých kompozitov s vynikajúcimi mechanickými a elektrickými vlastnosťami, ktoré sa dosiahnu zamiešaním nových 2D nanočastíc MXenov a grafénu do epoxidových matríc. Projekt bude smerovať k vývoju a systematickému skúmaniu hybridných polymérnych nanokompozitov založených na MXenoch/grafénoch pre flexibilnú elektroniku a pokročilé konštrukčné komponenty, napr. pre veterné elektrárne a iné.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021

Príprava a elektrické vlastnosti vodivých polymérov, kompozitov a nanoštrukturovaných materiálov
Preparation and Electrical Properties of Conducting Polymers, Composites, and Nanostructured Materials
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 9