Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Chemický ústav SAV

Analýza glykoforiem transferínu ako potencionálych účinných biomarkerov pre medicínu
Analysis of transferrin glycoforms as potentially strong biomarkers in medicine
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 15.2.2019 - 31.12.2020

Analýza nukleových kyselín, proteínov a metabolitov ako potenciálnych cirkulujúcich biomarkerov tehotenskej cukrovky
Analysis of nucleic acids, proteins and metabolites as potential circulating biomarkers of pregnancy diabetes
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.3.2020 - 31.12.2021

CliniMARK: 'Dobré biomarkerové praktiky' pre zvýšenie počtu klinicky validovaných biomarkerov
CliniMARK: 'good biomarker practice' to increase the number of clinically validated biomarkers
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 14.3.2017 - 13.3.2021

Dizajn, syntéza a charakterizácia účinných inhibítorov manozidáz na báze iminosacharidov a glykokonjugátov
Design, synthesis and characterization of efficient mannosidase inhibitors related to iminosugars and glycoconjugates
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Koóš Miroslav DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Európska multidisciplinárna platforma pre morskú biotechnológiu
European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.
Doba trvania: 29.10.2019 - 28.10.2023

Európska sústava vakcínových adjuvansov
European network of vaccine adjuvants (ENOVA)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Doba trvania: 13.11.2017 - 12.11.2021

Funkčné glykonanomateriály pre vývoj sond pre diagnostiku a cielenú terapiu
Functional glyconanomaterials for the development of diagnostics and targeted therapeutic probes (GLYCONanoPROBES)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 14.3.2019 - 13.3.2023

Inovácie s glykánmi: nové horizonty od syntézy po nové biologické ciele
Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 8.4.2019 - 7.4.2023

Izolácia neprístupných štruktúr acetylxylánu a enzýmy ich hydrolýzy
Isolation of recalcitrant acetylxylan structures and enzymes of their hydrolysis
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biely Peter DrSc.
Doba trvania: 22.12.2017 - 22.12.2020

Mikroelektroforetické nástroje pre bioanalýzu
Microelectrophoretic tools for bioanalysis
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.9.2020

Nekonvenčné kvasinky na výrobu bioproduktov
Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (YEAST4BIO)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šuchová Katarína PhD.
Doba trvania: 7.11.2019 - 6.11.2023

Sieť kváskovej biotechnológie zameraná na nové, zdravšie a trvalo udržateľné potraviny a bioprocesy
SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Košťálová Zuzana PhD.
Doba trvania: 10.4.2019 - 9.4.2023

Sieť zeleného chemického inžinierstva smerom k zvyšovaniu udržateľnosti procesov
Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Doba trvania: 14.10.2019 - 13.10.2023

Syntetická biológia sacharid-viažucich proteínov: inžinierstvo proteín-sacharidových interakcií na diagnostiku a cielenú bunkovú interakciu
Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engeneering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022

Umožnenie využitia celého potenciálu Instruct na konsolidáciu a rozšírenie infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti vied o živote
Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Vybudovanie celoeurópskej siete pre udržateľné zhodnotenie lignínu
Establishment of a Pan-European network on the sustainable valorisation of lignin (LignoCOST)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Doba trvania: 4.10.2018 - 3.10.2022

Celkový počet projektov: 16