Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav molekulárnej biológie SAV

Budovanie výukových a výskumných kapacít v štruktúrnej a funkčnej analýze biomolekúl pre potreby biomedicíny a biotechnológií
Building learning and research capacities in the structure and functional analysis of biomolecules for the needs of biomedicine and biotechnology
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kutejová Eva DrSc.
Anotácia:Biomedicína a biotechnológie predstavujú moderné vedné odbory, ktorých rozvoj prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva a skvalitneniu životného prostredia. Štruktúrna biológia identifikuje podstatu vzniku závažných ochorení a vytvára základňu pre návrh potenciálnych liečiv. Umožňuje tiež vyhľadávať potenciálne škodlivé látky a študovať ich vplyv na životné prostredie. To, čo v našom regióne chýba, je spoločná vzdelávacia a vedecko-výskumná základňa, ktorá by vychovávala odborníkov schopných preniesť moderné poznatky v tejto oblasti do praxe. V rámci predkladaného projektu zriadime v regióne spoločné špičkové vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum štruktúrnej biológie vzdelávajúce doktorandov, vedeckých pracovníkov a záujemcov z praxe, tak aby sme vybudovali širokú vedecko-odbornú základňu schopnú priniesť významný pokrok do výskumu aplikácií v biomedicíne a biotechnológiách, čím prispejeme k zlepšeniu kvality života v našom regióne. Pri budovaní centra využijeme skúsenosti oboch partnerov ako aj dobre etablovanú medzinárodnú spoluprácu. Všetky aktivity budeme pripravovať spoločne, prednášky a školiace semináre budú organizované striedavo na oboch pracoviskách tak, aby prilákali čo najširšiu komunitu a podporili vznik vzájomných kontaktov doktorandov a vedeckých pracovníkov vo Viedni a Bratislave s perspektívou ďalšej spolupráce. Jednotlivé ciele projektu zahŕňajú: a) posilnenie dlhodobej a udržateľnej základne pre rozvoj štruktúrnej biológie v regióne, merateľné počtom organizácií využívajúcich zariadenia a školiace pracoviská; b) vzdelávanie VŠ študentov, doktorandov, vedeckých pracovníkov a pracovníkov z praxe, merateľných počtom prednášok a praktických kurzov a počtom účastníkov pripravených aktivít; c) vybudovanie výskumného centra excelentnosti štruktúrnej biológie pre štúdium ľudských ochorení, merateľné počtom zakúpených zariadení a ich užívateľov. Dlhodobým prínosom bude vytvorenie zázemia pre kvalitné vzdelávanie, poskytovanie poradenstva a špičkový výskum v oblasti biomedicíny a biotechnológií, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu a pritiahne záujem zahraničných odborníkov o spoluprácu a prenos získaných poznatkov do praxe.
Doba trvania: 1.5.2019 - 30.4.2022

Štruktúra, funkcia a evolúcia amylolytických enzýmov
Structure/function and evolution of amylolytic enzymes
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Janeček Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 2