Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav molekulárnej biológie SAV
Budovanie výukových a výskumných kapacít v štruktúrnej a funkčnej analýze biomolekúl pre potreby biomedicíny a biotechnológií
Building learning and research capacities in the structure and functional analysis of biomolecules for the needs of biomedicine and biotechnology
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kutejová Eva DrSc.
Anotácia:Biomedicína a biotechnológie predstavujú moderné vedné odbory, ktorých rozvoj prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva a skvalitneniu životného prostredia. Štruktúrna biológia identifikuje podstatu vzniku závažných ochorení a vytvára základňu pre návrh potenciálnych liečiv. Umožňuje tiež vyhľadávať potenciálne škodlivé látky a študovať ich vplyv na životné prostredie. To, čo v našom regióne chýba, je spoločná vzdelávacia a vedecko-výskumná základňa, ktorá by vychovávala odborníkov schopných preniesť moderné poznatky v tejto oblasti do praxe. V rámci predkladaného projektu zriadime v regióne spoločné špičkové vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum štruktúrnej biológie vzdelávajúce doktorandov, vedeckých pracovníkov a záujemcov z praxe, tak aby sme vybudovali širokú vedecko-odbornú základňu schopnú priniesť významný pokrok do výskumu aplikácií v biomedicíne a biotechnológiách, čím prispejeme k zlepšeniu kvality života v našom regióne. Pri budovaní centra využijeme skúsenosti oboch partnerov ako aj dobre etablovanú medzinárodnú spoluprácu. Všetky aktivity budeme pripravovať spoločne, prednášky a školiace semináre budú organizované striedavo na oboch pracoviskách tak, aby prilákali čo najširšiu komunitu a podporili vznik vzájomných kontaktov doktorandov a vedeckých pracovníkov vo Viedni a Bratislave s perspektívou ďalšej spolupráce. Jednotlivé ciele projektu zahŕňajú: a) posilnenie dlhodobej a udržateľnej základne pre rozvoj štruktúrnej biológie v regióne, merateľné počtom organizácií využívajúcich zariadenia a školiace pracoviská; b) vzdelávanie VŠ študentov, doktorandov, vedeckých pracovníkov a pracovníkov z praxe, merateľných počtom prednášok a praktických kurzov a počtom účastníkov pripravených aktivít; c) vybudovanie výskumného centra excelentnosti štruktúrnej biológie pre štúdium ľudských ochorení, merateľné počtom zakúpených zariadení a ich užívateľov. Dlhodobým prínosom bude vytvorenie zázemia pre kvalitné vzdelávanie, poskytovanie poradenstva a špičkový výskum v oblasti biomedicíny a biotechnológií, ktorý prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu a pritiahne záujem zahraničných odborníkov o spoluprácu a prenos získaných poznatkov do praxe.
Doba trvania: 1.5.2019 - 30.4.2022
Trvalo udržateľná regenerácia vody založená na filtrácii keramickými membránami
Sustainable Water Reclamation Based on Ceramic Membrane Filtration
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Pangallo Domenico DrSc.
Anotácia:Microplastics are a source of concern since they pose threats to aquatic species as well as human being. They not only contribute to accumulation of plastics in the environment, but due to absorption they can also contribute to spreading of micropollutants to the environment. Studies have shown that wastewater treatment plants are responsible for releasing micropollutants to the environment. Therefore, both detection and removal of microplastics from wastewater treatment plants are of paramount importance. Although the primary treatment process is efficient in removing microplastics of larger size, and microplastic fibers, it doesn’t remove small shaped microplastics. To remove very small shaped microplastic fragments, and to have the highest rate of microplastic removal, membrane technology is the best available technology. Organic membranes can be used for this purpose. Nevertheless, they are damaged easily. Ceramic membranes, on the other hand, have many advantages when compared to organic membranes such as higher abrasion resistance, chemical resistance, ability to be used at a very wide pH range (0 to 14), higher resistance to ozone and chloride, allowing the disinfection of water, and higher thermal resistance. In the light of this information, the aim of this project is to develop a robust durable ceramic membrane which will remove microplastics from secondary treated wastewater. To achieve this aim, tubular ceramic membranes with ultra and nanofiltration layers will be synthesized, and secondary treated wastewater will be treated with these membranes at lab and pilot scale for the removal of microplastics. The cyto-toxicity, genotoxicity and oxidative stress of micro/nanoplastics on human cells will be assessed, previously in vitro and then using the water of the wastewater pilot scale plant. In addition, also the antimicrobial properties of the membrane will be assessed, evaluating the microbial communities’ changes before and after the ceramic membrane treatment.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2023

Celkový počet projektov: 2