Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav materiálového výskumu SAV

Inovatívne Ni-Cr-Re povlaky so zvýšenou odolnosťou voči korózii a erózii pre vysokoteplotné aplikácie v energetike
Innovative Ni-Cr-Re coatings with enhanced corrosion and erosion resistance for high temperature applications in power generation industry
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.9.2017 - 31.8.2020

Konštrukčné PM ocele obsahujúce legujúce prvky s vysokou afinitou ku kyslíku spekané v atmosférach s rôznym chemickým zložením
Structural PM steels containing alloying elements with high affinity for oxygen sintered in atmosphere with different chemical composition
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kupková Miriam CSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Kritické suroviny pri extrémnych podmienkach
Solutions for Critical Raw Materials Under Extreme Conditions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hvizdoš Pavol CSc.
Anotácia:CRM-EXTREME je špecificky zameraný na možnosti nahradenia CRM v drahých zliatinách a kompozitoch s kovovou matricou, ktoré sa používajú pri extrémnych podmienkach vysokých teplôt, zaťažení, trenia, opotrebenia a korózie v energetickom, strojárskom a dopravnom priemysle. Trvanie projektu je 4 roky a cieľom je vytvoriť expertnú sieť, ktorá zadefinuje stav poznania a medzery v multi-škálovom modelovaní, syntéze, charakterizácii, inžinierskom dizajne a recyklácii, ktoré by mohli viesť k nájdeniu schodných alternatív k CRM a uľahčiť priemyselné využitie nahradených materiálov.
Doba trvania: 17.11.2015 - 29.10.2019

Pokročilý vláknový laser a koherentný zdroj ako nástroje pre spoločnosť, priemyselnú výrobu a vedu o živote - Modifikácia povrchovej mikroštruktúry ocele prostredníctvom vláknového lasera
Advanced fibre laser and coherent source as tools for society manufacturing and life science - The surface microstructure modification of steels via the fiber laser
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan PhD.
Anotácia:Medzi rôznymi typmi laserov, vláknové lasery sú, a to ako vo výskume a komerčnom použití najnovšie. Napriek tomuto záujem o tento typ laserov rýchlo stúpa kvôli niekoľkým faktorom. Táto akcia bude prvým komplexným projektom, v ktorom odborníci s materiálového výskumu, výrobcovia vláknových laserov a užívatelia budú môcť aktívne komunikovať, vymieňať svoje poznatky a sústrediť sa na spoločných cieľoch. My očakávame značné zvýšenie inovácií v tejto oblasti. V rámci projektu budeme pokrývať vlnovú dĺžky v intervale 3-6 mikrónov ako aj oblastí infračerveného a ultrafialového žiarenia ktoré majú význam pri aplikáciách v biológie a zdravotnej starostlivosti. Táto akcia bude tiež zameraná na skúmanie materiálových skiel a tvaru vlákien za účelom prekonania skutočného obmedzenia vo výkone. Získané poznatky a výsledky budú predovšetkým smerovane na zvýšenie zdravotnej starostlivostí v prospech celej spoločnosti a na zvýšenie konkurencie schopnosti spracovateľského priemyslu v rámci EÚ. Akcia bude prispievať aj ku formovaniu novej generácie výskumných pracovných tímov a rozvíjať vedecké a manažérske zručnosti mladých výskumných pracovníkov. V rámci akcie bude sa aktívne podporovať aj rovnováha pohlavia a najme podel výskumníčok na manažérskych pozíciách.
Doba trvania: 10.12.2014 - 9.12.2018

Príprava magneticky mäkkých kompozitov pre priemysel
Preparation of soft magnetic composites for infustrial application
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Strečková Magdaléna PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na prípravu magneticky mäkkých kompozitov na báze feromagnetického materiálu a modifikovaných polymérov. Magneticky mäkký kompozitný materiál bude perspektívne využívaný na prípravu miniaturizovaných iduktorov používaných pri vyšších teplotách.
Doba trvania: 1.9.2017 - 31.8.2019

Vývoj nových multifunkčných materiálov pre magnetoelektrické senzory a úložiska digitálnych dát budúcej generácie
Development of novel multifunctional materials for next generation magnetoelectric sensors and data storage devices
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je nadviazanie vedeckej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou v oblasti výskumu a vývoja nových multifunkčných materiálov pre pokročilé aplikácie v mikroelektronike a spintronike. Motiváciou pre realizáciu spoločného výskumu je nielen obrovský aplikačný potenciál týchto materiálov ale aj fascinujúca fyzika, ktorá je za ich unikátnymi funkčnými vlastnosťami. Multiferoiká, vykazujúce súčasne feroelektrické a magnetické vlastnosti, patria z tohto hľadiska k najatraktívnejším multifunkčným materiálom. Umožňujú vonkajším elektrickým poľom kontrolovať magnetický stav zariadenia, v ktorom sú inkorporované, a naopak, zmenia jeho elektrický stav účinkom vonkajšieho magnetického poľa. Problémom je avšak principiálna zriedkavosť výskytu feroelektrických magnetov v prírode. Okrem toho, doposiaľ známe monofázové magnetoelektriká sú prakticky nepoužiteľné, pretože vykazujú užitočné vlastnosti iba pri veľmi nízkych teplotách. Nedávno sa nám podarilo ukázať, že vhodnou substitúciou Aurivilliových feroelektrík magnetickými atómami je možné v týchto materiáloch indukovať významnú magnetoelektrickú väzbu pri izbovej teplote. Na objasnenie pôvodu magnetizmu a popis mechanizmu interakcie parametrov elektrického a magnetického usporiadania je ešte potrebná realizácia dôkladných experimentov a teoretických štúdií. Snahou v rámci predkladaného projektu je skombinovať výskum v oblasti multiferoických materiálov realizovaný na Slovensku s aktivitami aktuálne bežiacimi v Číne v oblasti teoretického modelovania multiferoík za účelom dizajnu a prípravy monofázových materiálov s vylepšenými magnetoelektrickými vlastnosťami pre izbovo-teplotné aplikácie.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Zlepšenie oteruvzdornosti povrchu nástrojových ocelí pomocou laserového kalenia v kombinácii s hlbokým kryogénnym spracovaním.
The wear resistance improvement of tool steels surface via the laser hardening in combination with deep cryogenic treatment.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je skúmať vplyv laserového kalenia v kombinácii s hlbokou kryogénnou úpravou na húževnatosť a odolnosti voči opotrebeniu nástrojových oceli a analyzovať modifikáciu ich mikrostrukturálnych parametrov v závislosti od typu nástrojovej ocele a chemického zloženia. Experimentálnu materiálovú bázu budú tvoriť tri skupiny nástrojových ocelí určených pre prácu za studena. Prvú skupinu budú tvoriť ocele uhlíkové s obsahom C do 0,7 hm %, druhú ocele nízkolegované a tretiu skupinu ocele stredne legované. Na dodaných materiálových stavoch bude realizované konvenčné doporučené tepelné spracovanie. Následne budú materiály podrobené spracovaniu laserovým lúčom s cieľom ohrevu povrchu do natavenia, resp. ohrevu do zvolenej teplotnej oblasti austenitu ako funkcie technologických parametrov laserového spracovania a hlbokého kryogénneho spracovania, tak aby sa odstránili zvyškové napätia, bola dosiahnuta transformácia zvyškového austenitu a modifikovala dislokačná štruktúra ako aj distribúcia karbidov v martenzitickom tuhom roztoku. Pre jednotlivé materiálové varianty budú definované optimálne parametre laserového a kryogénneho spracovania s cieľom zlepšiť hlavné mechanické vlastnosti skúmanej nástrojovej ocele.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 7