Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav materiálového výskumu SAV

Inovatívne Ni-Cr-Re povlaky so zvýšenou odolnosťou voči korózii a erózii pre vysokoteplotné aplikácie v energetike
Innovative Ni-Cr-Re coatings with enhanced corrosion and erosion resistance for high temperature applications in power generation industry
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.9.2017 - 31.8.2020

Kompaktizácia magneticky mäkkých práškových materiálov s obmedzenou schopnosťou plastickej deformácie
Compaction of soft magnetic powder materials with limited plastic deformation ability
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum progresívnych kompaktizačných metód s cieľom dosiahnuť vyskokú hustotu a minimalizovať výskyt štruktúrnych porúch magneticky mäkkých materiálov založených na práškovej FeSi a vysokoentropiských zliatinách. Výskum je zameraný na objasnenie mechanizmov zhusťovania práškových magnetických materiálov. Mechanické a magnetické vlastnosti kompaktizovaných materiálov budú korelované s parametrami kompaktizačných technológií. Získané poznatky prispejú k aplikácií progresívnych magnetických zliatin v technickej praxi predovšetkým v oblasti "zelenej energie" a v dopravnom priemysle.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Multifunkčné hrubé povlaky keramika-grafén pre perspektívne aplikácie
Multifunctional Ceramic/Graphene Thick Coatings for New Emerging Application
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Odolné keramické kompozity so supertvrdými časticami pre obrábacie nástroje so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu
Durable ceramics composites with superhard particles for wear-resistant cutting tools
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dusza Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2021

Príprava a charakterizácia pokročilých anorganicko-organických polymérnych hybridov pre 3D tlač
Syntesis and characterization of novel organic-inorganic polymeric hybrids for 3D printing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bureš Radovan CSc.
Anotácia:Polymérna 3D tlač je v súčasnosti do značnej miery viazaná na používanie polymérnych zmesí dodávaných výrobcom tlačiarní. To však značne limituje širšie využitie 3D tlače objektov z špecifickými vlastnosťami. Primárnym dôvodom môžu byť požiadavky na biokompatibilitu, biodegradovateľnosť, zvýšené anti-korózne vlastnosti, či špecifické požiadavky na mechanické a elektrické (vodivostné) vlastnosti týchto materiálov. Predmetom navrhovaného projektu je tak syntéza a charakterizácia pokročilých polymérnych kompozitov s anorganickými plnivami uplatniteľnými v oblasti 3D tlače. Cieľom bude preskúmať vplyv veľkostnej a tvarovej distribúcie anorganických plnív na štruktúru a fyzikálno-chemické vlastnosti týchto kompozitných anorganicko-organických materiálov. Zvýšená pozornosť bude venovná modifikácii makromolekulárnej štruktúry a mikroštruktúry na rozhraní organickej a anorganickej fázy a nimi indukované zmeny makroskopických vlastností pripravených hybridných materiálov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Progresívne metódy úpravy funkčných a mechanických vlastností práškových materiálov
Progressisve methods for treatment of the functional and mechanical properties of powder materials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:Rýchlo solidifikované práškové zliatiny ako aj mechanochemicky pripravené práškové kovové zliatiny sa vyznačujú obmedzenou schopnosťou plastickej deformácie. Obmedzená plasticita vedie k obmedzenej lisovateľnosti a v niektorých pripadoch dokonca úplne znemožňuje kompaktizáciu práškových materiálov jednoosovým lisovaním za studena. Štruktúrne defekty typické pre mechanochemicky syntetizované zliatiny sú tiež príčinou zmien ich elektrických a magnetických vlastností, často v negatívnom zmysle. Predmetom predkladaného projektu je výskum progresívnych metód spracovania mechanochemicky pripravených práškových zliatin s cieľom zlepšenia ich kompaktizovateľnosti pri zachovaní, alebo zlepšení elektrických, magnetických a mechanických vlastností. Riešenie projektu môže priniesť originálne poznatky vedúce k rozšíreniu použitelnosti rýchlo solidifikovaných a mechanochemicky syntetizovaných zliatinových práškových materiálov v praxi.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Vývoj nových multifunkčných materiálov pre magnetoelektrické senzory a úložiska digitálnych dát budúcej generácie
Development of novel multifunctional materials for next generation magnetoelectric sensors and data storage devices
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kovaľ Vladimír PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je nadviazanie vedeckej spolupráce medzi Slovenskom a Čínou v oblasti výskumu a vývoja nových multifunkčných materiálov pre pokročilé aplikácie v mikroelektronike a spintronike. Motiváciou pre realizáciu spoločného výskumu je nielen obrovský aplikačný potenciál týchto materiálov ale aj fascinujúca fyzika, ktorá je za ich unikátnymi funkčnými vlastnosťami. Multiferoiká, vykazujúce súčasne feroelektrické a magnetické vlastnosti, patria z tohto hľadiska k najatraktívnejším multifunkčným materiálom. Umožňujú vonkajším elektrickým poľom kontrolovať magnetický stav zariadenia, v ktorom sú inkorporované, a naopak, zmenia jeho elektrický stav účinkom vonkajšieho magnetického poľa. Problémom je avšak principiálna zriedkavosť výskytu feroelektrických magnetov v prírode. Okrem toho, doposiaľ známe monofázové magnetoelektriká sú prakticky nepoužiteľné, pretože vykazujú užitočné vlastnosti iba pri veľmi nízkych teplotách. Nedávno sa nám podarilo ukázať, že vhodnou substitúciou Aurivilliových feroelektrík magnetickými atómami je možné v týchto materiáloch indukovať významnú magnetoelektrickú väzbu pri izbovej teplote. Na objasnenie pôvodu magnetizmu a popis mechanizmu interakcie parametrov elektrického a magnetického usporiadania je ešte potrebná realizácia dôkladných experimentov a teoretických štúdií. Snahou v rámci predkladaného projektu je skombinovať výskum v oblasti multiferoických materiálov realizovaný na Slovensku s aktivitami aktuálne bežiacimi v Číne v oblasti teoretického modelovania multiferoík za účelom dizajnu a prípravy monofázových materiálov s vylepšenými magnetoelektrickými vlastnosťami pre izbovo-teplotné aplikácie.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Zlepšenie oteruvzdornosti povrchu nástrojových ocelí pomocou laserového kalenia v kombinácii s hlbokým kryogénnym spracovaním.
The wear resistance improvement of tool steels surface via the laser hardening in combination with deep cryogenic treatment.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petryshynets Ivan PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je skúmať vplyv laserového kalenia v kombinácii s hlbokou kryogénnou úpravou na húževnatosť a odolnosti voči opotrebeniu nástrojových oceli a analyzovať modifikáciu ich mikrostrukturálnych parametrov v závislosti od typu nástrojovej ocele a chemického zloženia. Experimentálnu materiálovú bázu budú tvoriť tri skupiny nástrojových ocelí určených pre prácu za studena. Prvú skupinu budú tvoriť ocele uhlíkové s obsahom C do 0,7 hm %, druhú ocele nízkolegované a tretiu skupinu ocele stredne legované. Na dodaných materiálových stavoch bude realizované konvenčné doporučené tepelné spracovanie. Následne budú materiály podrobené spracovaniu laserovým lúčom s cieľom ohrevu povrchu do natavenia, resp. ohrevu do zvolenej teplotnej oblasti austenitu ako funkcie technologických parametrov laserového spracovania a hlbokého kryogénneho spracovania, tak aby sa odstránili zvyškové napätia, bola dosiahnuta transformácia zvyškového austenitu a modifikovala dislokačná štruktúra ako aj distribúcia karbidov v martenzitickom tuhom roztoku. Pre jednotlivé materiálové varianty budú definované optimálne parametre laserového a kryogénneho spracovania s cieľom zlepšiť hlavné mechanické vlastnosti skúmanej nástrojovej ocele.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 8