Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV
COST Action CA18119 Kto sa stará v Európe?
COST Action CA18119 Who Cares in Europe?
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Doba trvania: 20.3.2019 - 19.3.2023
COST Akcia CA 16111 Medzinárodná sieť dát z výskumov o etnických minoritách a migrantoch
COST Action CA 16111 International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Doba trvania: 1.3.2018 - 20.4.2021
COST Akcia CA18205 Svety súvisiacich donucovaní v práci
COST Action CA18205 Worlds of Related Coercions in Work
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Doba trvania: 16.9.2020 - 15.9.2023
DESIRE - Dizajn pre všetkých - metódy tvorby bývania vhodného pre každý vek
DESIRE - Design for all methods to create age-friendly housing
Program: Erasmus+
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Doba trvania: 1.12.2020 - 30.11.2022
Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Krekovičová Eva DrSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk. Jeho náplň tvoria spoločné terénne výskumy Slovákov v Maďarsku a spoločné publikačné aktivity.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2021
Kultúrne identity na Slovensku a v Srbsku. Žijeme stále v postsocializme?
Cultural Identities in Slovakia and Serbia. Do we still live in post-socialism?
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wiesner Adam PhD.
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi Etnografickým ústavom SAVU (ďalej EI SAVU) so sídlom v Belehrade a Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV (ďalej ÚESA SAV) so sídlom v Bratislave „Cultural Identities in Slovakia and Serbia. Do we still live in post-socialism?“, uzatvorená na obdobie 1.2. 2020 – 31.1. 2026, sa konkretizuje týmto Dodatkom na trojročné obdobie od 1.2. 2020 do 31.1. 2023 takto: 1. Hľadanie možností vzájomného zapojenia vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV do medzinárodných projektov európskych a iných programov. 2. Organizácia spoločného stretnutia štatutárov, resp. zástupcov vedení a vedeckých rád z oboch inštitúcií za účelom prezentácie vedeckej orientácie pracovísk, publikácií, projektov a projektových zámerov, ktoré umožní vzájomné zapojenie vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV do spoločných medzinárodných projektov, či iného vedeckého podujatia, alebo publikačnej činnosti. 3. Výmena vedeckých pracovníkov formou študijných pobytov v rámci medziakademickej výmeny, ako aj využívanie iných programov na vedeckú mobilitu: doktorandské, postdoktorandské a iné bilaterálne alebo medzinárodné štipendiá. 4. Recipročné prednášky vedeckých pracovníkov EI SAVU a ÚESA SAV na vybrané témy a organizovanie jednotlivých prednášok pre zahraničných partnerov na katedrách etnológie v Srbsku a na Slovensku. 5. Vzájomné pozvania na vedecké konferencie. 6. Spolupráca v oblasti vydávania vedeckých časopisov: zástupca EI SAVU bude pôsobiť ako člen Redakčnej rady Slovenského národopisu/Slovak Ethnology a zástupca ÚESA SAV bude pôsobiť ako člen redakčnej rady Glasnika EI SAVU. Partnerské pracoviská budú zabezpečovať recipročné publikovanie vedeckých štúdií v časopisoch Slovenský národopis/Slovak Ethnology a Glasnik EI SANU.
Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2026

Celkový počet projektov: 6