Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav ekológie lesa SAV

Analýza revitalizačného procesu v bukových ekosystémoch po imisnom zaťažení
Analysis of revitalization process in beech ecosystems over the immission load
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Anotácia:Problematika revitalizácie bukových ekosystémov v imisne ovplyvnených oblastiach je aktuálnou nielen v strednej Európe, ale vo veľkej časti areálu výskytu buka. ...
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Biodiverzita lesov mierneho pásma orientujúca udržateľnosť hospodárenia unifikáciou perspektív
Biodiversity of temperate forest taxa orienting management sustainability by unifying prespectives
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.
Doba trvania: 13.11.2019 - 12.11.2023

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu.
Centre of the investigation of synthesis and transformation of nutritional substances in food chain in interaction with potentially risk substances of anthropogenic origin.
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.12.2022

Climate Smart lesníctvo v horských regiónoch
Climate Smart Forestry in Mountain Regions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Anotácia:Project CLIMO sa zameriava na identifikáciu podmienok zachovania udržatelného manažmentu vysokohorského lesa Európy v podmienkach zmeny klímy. Sustreďuje sa na vývoj inovácií v technológií a manžmente lesa vhodné ako adaptačné opatrenia na mitigáciu zmeny klímy a zároveň podpory kvality života a resiliencie horských regiónov. Oddelenie SEA zabezpečuje v projekte vedenie WG4: Inovačné schémy platieb za ekosystémové služby (PES).
Doba trvania: 17.10.2016 - 16.10.2020

Climate Smart lesníctvo v horských regiónoch
Climate Smart Forestry in Mountain Regions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Climate smart poľnohospodárstvo (CSA) zahŕňa tri dimenzie udržateľného rozvoja (ekonomickú, spoločenskú a environmentálnu) a zameriava sa na udržateľné zvyšovanie poľnohospodárskej produktivity a príjmov, adaptáciu a budovanie odolnosti voči klimatickým zmenám a zníženie emisií skleníkových plynov. CLIMO chce preklopiť koncept CSA pre climate smart lesníctvo (CSF). Zohľadnia sa tri hlavné piliere: zlepšenie života obyvateľov horských regiónov prostredníctvom zvyšovania poskytovaných lesných ekosystémových služieb (ES); zlepšenie adaptácie a odolnosti horských lesov na klimatickú zmenu; optimalizácia potenciálu horských lesov na mitigáciu na klimatickú zmenu, so zameraním na naefektívnejšie mitigačné opatrenia a využívať synergie adaptácie a mitigácie. Hlavným cieľom je definovať CSF v európskom kontexte, čo si bude vyžadovať identifikáciu kľúčových lesných charakteristík a harmonizáciu CSF v horských regiónoch s cieľom vytvoriť spoločné poznatky na európskej úrovni. "Smartness" európskych lesov bude definovaná v súlade s udržateľnosťou lesného hospodárstva a potenciálom na mitigáciu. "Smartness" bude definovaná na základe merateľných kritérií a navrhne sa kontrolný zoznam parametrov pre "smartnes" horských lesov. Experimentálne lesné lokality s dostupnými údajmi na kvantifikáciu "smartness" horských lesov budú určené na vybudovanie Európskej smart lesnej siete (ESFONET). Bude vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre vývoj kybernetickej technológie schopnej rýchlo preniesť data z monitorovacích lokalít k zainteresovaným stranám. Vyvinú sa inovačné schémy platieb za ES (PES), aby sa zmenil manažment horských lesov orientovaný na výrobu dreva na výrobu ES.
Doba trvania: 17.10.2016 - 16.10.2020

Európske úložisko údajov o pôdnej biológii na ochranu pôdy
European Soil-Biology Data Warehouse for Soil Protection
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.
Doba trvania: 13.7.2019 - 9.9.2023

EuroXanth: Integrácia výskumu čeľade Xanthomonadaceae pre integrovanú kontrolu rastlinných chorôb v Európe
EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.
Doba trvania: 4.4.2019 - 15.3.2021

Klimatická zmena a netopiere: od vedy k ochrane
Climate change and bats: from science to conservation
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.
Doba trvania: 26.2.2019 - 25.2.2023

Monitorovanie fyziologického potenciálu včelej materskej kašičky na základe nových vedeckých poznatkov
Monitoring of the physiological potential of royal jelly based on new scientific knowledge
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Nové prístupy v detekcii patogénov a vzdušných alergénov
New approaches in detection of pathogens and aeroallergens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.
Doba trvania: 13.7.2019 - 20.11.2023

Platby za ekosystémové služby
Payments for Ecosystem Services (Forests for Water)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Rámcová smernica EÚ o vode (RSV) má za cieľ zabezpečiť obnovenie európskych vodných plôch na "dobrý ekologický stav" do 2027. Pre mnoho členských štátov je tento cieľ výzva, pretože zhruba polovica EÚ povodí v súčasnosti hlási nižšiu ako štandardnú kvalitu vody. Difúzne znečistenie z poľnohospodárstva predstavuje veľký tlak, postihuje viac ako 90% povodí. Ukazuje sa, že nedávne zdokonalenie poľnohospodárskych postupov zlepšuje kvalitu vody, ale v mnohých prípadoch nebude stačiť na dosiahnutie cieľov RSV. Stále viac sa podporujú zmeny využívania pôdy ako nástroj na preklenutie týchto medzier, s osobitným dôrazom na cielenú výsadbu stromov pre zachytávanie a zníženie difúzne rozptýlených znečisťujúcich látok do vody. Táto forma integrovaného manažmentu povodí ponúka niekoľko výhod pre spoločnosť, ale so značnými nákladmi pre vlastníkov pôdy a manažérov. Je značné, že je potrebné rozvíjať nové ekonomické nástroje v kombinácii s priestorovým plánovaním s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne riešenia vrátane výsadby stromov pre benefity vody. Platby za ekosystémové služby (PES) sú flexibilné, na báze motivačných mechanizmov a mohli by hrať dôležitú úlohu pri presadzovaní zmien vo využívaní pôdy s cieľom zvyšovať kvalitu vody. PESFOR-W COST Action upevní poznatky z existujúcich lesov pre platby za vodné ekosystémové služby v Európe a pomôže normalizovať prístupy pre hodnoteniu environmentálnej efektívnosti a efektívnosť nákladov lesných opatrení. Vytvorí taktiež európsku sieť, cez ktorú realizácia platieb za ekosystémové služby bude jednoduchá, rozšírená a vylepšená, napríklad začlenením ďalších ekosystémových služieb nadväzujúcich na ciele politiky uhlíkového lesníctva.
Doba trvania: 18.10.2016 - 17.10.2020

Pochopenie a využitie vplyvu nízkeho pH na mikroorganizmy
Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.
Doba trvania: 17.4.2019 - 16.4.2023

Pôdna biogeografia pre štúdie biodiverzity pôdnych spoločenstiev
International soil biogeography consortium for biodiversity studies & conservatorium of soil comunities
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Doba trvania: 23.7.2018 - 30.9.2024

Rozšírenie niektorých skupín živočíchov v Madagaskare: vplyv kvality habitatu a nadmorskej výšky
Distribution of some animal groups in Madagascar: effect of habitat quality and altitude
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištín Anton DrSc.
Anotácia:Štúdium ohrozených habitatov a druhov Orthoptera a vodného hmyzu Madagaskaru pozdĺž environmentálnych gradientov
Doba trvania: 4.4.2015 - 31.12.2020

Transfer poznatkov pre zlepšenie manažmentu Európskych riečnych ekosystémov a ich služieb
Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.
Doba trvania: 9.11.2017 - 8.11.2021

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín
Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi ÚEL SAV a ČZU v Prahe (2016–2021). Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán zameraná hlavne na: 1. získavanie a analýzy terénneho materiálu 2. vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky 3. organizovanie medzinárodných konferencií 4. príprava spoločných publikácií
Doba trvania: 11.11.2016 - 11.11.2021

Celkový počet projektov: 16