Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav ekológie lesa SAV

„Pine pitch canker“- stratégie pre manažment Gibberella circinata v skleníkoch a lesoch
Pine pitch canker - strategies for management of Gibberella circinata in greenhouses and forests
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.
Anotácia:Giberella circinata je vysoko virulentný patogén spôsobujúci poškodenie borovíc v škôlkach aj v lesoch. Hlavný cieľ projektu je založiť európsku sieť zameranú na zvýšenie poznatkov o biológii, ekológií, spôsobe šírenia huby G. circinata, zhodnotiť možnosti rozvoja efektívnej a životnému prostrediu šetrných preventívnych aj kuratívnych stratégií ochrany a postúpiť výstupy projektu zúčastneným stranám, majiteľom.
Doba trvania: 8.5.2015 - 7.5.2019

Analýza revitalizačného procesu v bukových ekosystémoch po imisnom zaťažení
Analysis of revitalization process in beech ecosystems over the immission load
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Anotácia:Problematika revitalizácie bukových ekosystémov v imisne ovplyvnených oblastiach je aktuálnou nielen v strednej Európe, ale vo veľkej časti areálu výskytu buka. ...
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celosvetová sieť pestovateľských škôlok ako systém včasného varovania pred nepôvodnými škodcami drevín (globálny varovný systém)
A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests (Global Warning)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barta Marek PhD.
Anotácia:Medzinárodný obchod so živým rastlinným materiálom vytvára jednu z hlavných ciest pre neúmyselné zavlečenie potenciálne invazívnych druhov škodcov a patogénov rastlín, čoho následkom môžu byť významné škody v oblasti životného prostredia a národného hospodárstva. Veľký počet nedávno zavlečených škodcov a pôvodcov chorôb drevín neboli pôvodne považované za škodlivé, alebo boli úplne neznáme z pohľadu vedy, neboli teda ihneď po zavlečení cielene regulované, z čoho vyplýva, že súčasný systém pre identifikáciu škodlivých organizmov neposkytuje dostatočnú ochranu pred inváziou nepôvodných škodcov a patogénov. Nový spôsob identifikácie potenciálne škodlivých organizmov predstavuje kontinuálny monitoring autochtónnych druhov drevín vysadených v oblastiach, kde sa pestujú a dovážajú cudzokrajné druhy drevín (botanické záhrady a arboréta, okrasné škôlky). Hlavnými cieľmi projektu sú: • vytvoriť globálnu sieť odborných pracovníkov v krajinách, kde by mohli byť zriadené overovacie okrasné škôlky drevín, alebo kde existujú botanické záhrady či arboréta zamerané na zhromažďovanie alochtónnych taxónov drevín, • vypracovať spoločné protokoly pre sledovanie a identifikáciu chorôb a škodcov • skúmať spôsoby, ako účelne manažovať zriaďovanie týchto okrasných škôlok a využívať ich údaje o výskyte potenciálne invazívnych škodlivých organizmov. Projekt bude tiež združovať informácie o medzinárodnom obchode drevín a environmentálnej hodnote pôvodných druhov drevín v Európe.
Doba trvania: 21.6.2015 - 1.12.2018

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu.
Centre of the investigation of synthesis and transformation of nutritional substances in food chain in interaction with potentially risk substances of anthropogenic origin.
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.12.2022

Climate Smart lesníctvo v horských regiónoch
Climate Smart Forestry in Mountain Regions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Anotácia:Project CLIMO sa zameriava na identifikáciu podmienok zachovania udržatelného manažmentu vysokohorského lesa Európy v podmienkach zmeny klímy. Sustreďuje sa na vývoj inovácií v technológií a manžmente lesa vhodné ako adaptačné opatrenia na mitigáciu zmeny klímy a zároveň podpory kvality života a resiliencie horských regiónov. Oddelenie SEA zabezpečuje v projekte vedenie WG4: Inovačné schémy platieb za ekosystémové služby (PES).
Doba trvania: 17.10.2016 - 16.10.2020

Climate Smart lesníctvo v horských regiónoch
Climate Smart Forestry in Mountain Regions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Climate smart poľnohospodárstvo (CSA) zahŕňa tri dimenzie udržateľného rozvoja (ekonomickú, spoločenskú a environmentálnu) a zameriava sa na udržateľné zvyšovanie poľnohospodárskej produktivity a príjmov, adaptáciu a budovanie odolnosti voči klimatickým zmenám a zníženie emisií skleníkových plynov. CLIMO chce preklopiť koncept CSA pre climate smart lesníctvo (CSF). Zohľadnia sa tri hlavné piliere: zlepšenie života obyvateľov horských regiónov prostredníctvom zvyšovania poskytovaných lesných ekosystémových služieb (ES); zlepšenie adaptácie a odolnosti horských lesov na klimatickú zmenu; optimalizácia potenciálu horských lesov na mitigáciu na klimatickú zmenu, so zameraním na naefektívnejšie mitigačné opatrenia a využívať synergie adaptácie a mitigácie. Hlavným cieľom je definovať CSF v európskom kontexte, čo si bude vyžadovať identifikáciu kľúčových lesných charakteristík a harmonizáciu CSF v horských regiónoch s cieľom vytvoriť spoločné poznatky na európskej úrovni. "Smartness" európskych lesov bude definovaná v súlade s udržateľnosťou lesného hospodárstva a potenciálom na mitigáciu. "Smartness" bude definovaná na základe merateľných kritérií a navrhne sa kontrolný zoznam parametrov pre "smartnes" horských lesov. Experimentálne lesné lokality s dostupnými údajmi na kvantifikáciu "smartness" horských lesov budú určené na vybudovanie Európskej smart lesnej siete (ESFONET). Bude vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre vývoj kybernetickej technológie schopnej rýchlo preniesť data z monitorovacích lokalít k zainteresovaným stranám. Vyvinú sa inovačné schémy platieb za ES (PES), aby sa zmenil manažment horských lesov orientovaný na výrobu dreva na výrobu ES.
Doba trvania: 17.10.2016 - 16.10.2020

Európska infraštruktúra pre dlhodobý ekosystémový a socioekologický výskum
European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Anotácia:Celkovým cieľom projektu ELTER je poskytnúť podporu pre lokality dlhodobého ekologického výskumu a platformy dlhodobého socio-ekologického výskumu aby mohli poskytovať služby najvyššej kvality pre viacnásobné využitie distribuovanej výskumnej infraštruktúry. Hlavné ciele a metódy eLTER sú: (1) identifikovať potreby používateľov výskumných infraštruktúr vo vzťahu k hlavným spoločenským výzvam prostredníctvom konzultácií s vedeckou, riadiacou a komerčnou sférou, ako aj odhadnúť budúce potreby; (2) zefektívniť návrh nákladovo efektívnej celoeurópskej siete, ktorá je schopná riešiť rozličné problémy ekosystémového výskumu, v spolupráci s príslušnými svetovými a európskymi výskumnými infraštruktúrami, napr. LIFEWATCH; (3) rozvíjať organizačný rámec pre integráciu dát a umožniť virtuálny prístup k údajom LTER tým, že umožní publikovať dáta na distribuovaných Dátových uzloch a poskytnutím prístupu k údajom o kľúčových výskumných výzvach prostredníctvom Platformy pre integráciu dát; (4) podporovať spoločenský význam, použiteľnosť a viacnásobné využitie informácií, údajov a služieb prostredníctvom nových partnerstiev s poskytovateľmi dát diaľkového prieskumu Zeme, analytických služieb a modelov na testovanie scenárov a uplatnením nových meracích technológií. Sieť LTER-Europe a európska komunita pre Kritické zóny budú spolupracovať na dosiahnutí týchto cieľov. 162 lokalít v 22 krajinách bude poskytovať údaje o dlhodobých trendoch zmien životného prostredia, niektoré siahajúce 100 rokov do minulosti. Testovacie prípadové štúdie budú s využitím týchto údajov riešiť celý rad environmentálnych a spoločenských otázok, aby sa dosiahli inovácie v službách na úrovni siete a riadil sa koncepčný vývoj. Plánovaná "LTER infraštruktúra" umožní celoeurópsky výskum dôležitých ekosystémov a socio-ekologických systémov a podporu znalostného rozhodovania na viacerých úrovniach.
Doba trvania: 1.6.2015 - 1.6.2019

Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky
Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína PhD.
Doba trvania: 1.4.2014 - 31.3.2020

Platby za ekosystémové služby
Payments for Ecosystem Services (Forests for Water)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Rámcová smernica EÚ o vode (RSV) má za cieľ zabezpečiť obnovenie európskych vodných plôch na "dobrý ekologický stav" do 2027. Pre mnoho členských štátov je tento cieľ výzva, pretože zhruba polovica EÚ povodí v súčasnosti hlási nižšiu ako štandardnú kvalitu vody. Difúzne znečistenie z poľnohospodárstva predstavuje veľký tlak, postihuje viac ako 90% povodí. Ukazuje sa, že nedávne zdokonalenie poľnohospodárskych postupov zlepšuje kvalitu vody, ale v mnohých prípadoch nebude stačiť na dosiahnutie cieľov RSV. Stále viac sa podporujú zmeny využívania pôdy ako nástroj na preklenutie týchto medzier, s osobitným dôrazom na cielenú výsadbu stromov pre zachytávanie a zníženie difúzne rozptýlených znečisťujúcich látok do vody. Táto forma integrovaného manažmentu povodí ponúka niekoľko výhod pre spoločnosť, ale so značnými nákladmi pre vlastníkov pôdy a manažérov. Je značné, že je potrebné rozvíjať nové ekonomické nástroje v kombinácii s priestorovým plánovaním s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne riešenia vrátane výsadby stromov pre benefity vody. Platby za ekosystémové služby (PES) sú flexibilné, na báze motivačných mechanizmov a mohli by hrať dôležitú úlohu pri presadzovaní zmien vo využívaní pôdy s cieľom zvyšovať kvalitu vody. PESFOR-W COST Action upevní poznatky z existujúcich lesov pre platby za vodné ekosystémové služby v Európe a pomôže normalizovať prístupy pre hodnoteniu environmentálnej efektívnosti a efektívnosť nákladov lesných opatrení. Vytvorí taktiež európsku sieť, cez ktorú realizácia platieb za ekosystémové služby bude jednoduchá, rozšírená a vylepšená, napríklad začlenením ďalších ekosystémových služieb nadväzujúcich na ciele politiky uhlíkového lesníctva.
Doba trvania: 18.10.2016 - 17.10.2020

Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych oblastiach
Social Innovation in Marginalised Rural Areas
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom SIMRA projektu je rozvinúť pojem spoločenských inovácií v marginalizovaných vidieckych regiónoch a ich prepojenie na mechanizmy riadenia v poľnohospodárstve a lesníctve, ako aj v oblasti rozvoja vidieka. Oddelenie SEA je ako líder pracovnej skupiny WP2 zodpovedné najmä za vývoj chápania pojmu spoločenské inovácie a rozvoj teórií pre ich klasifiáciu v marginalizovaných vidieckych regiónoch. Oddelenie SEA riadi aj transdisciplnárnu stratégiu zapojenia aktérov do riešenia projektu.
Doba trvania: 1.4.2016 - 1.4.2020

Transfer poznatkov pre zlepšenie manažmentu Európskych riečnych ekosystémov a ich služieb
Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.
Doba trvania: 9.11.2017 - 8.11.2021

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín
Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Doba trvania: 11.11.2016 - 11.11.2021

Využitie trojstranných interakcií medzi rastlinou, mikroorganizmami a článkonožcami na zvýšenie produktivity a ochrany plodín
Using three-way interactions between plants, microbes and arthropods to enhance crop protection and production
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michalko Jaroslav PhD.
Anotácia:Poľnohospodárske plodiny vstupujú do interakcií s článkonožcami aj mikroorganizmami, vrátane škodlivého hmyzu, ktorý znižuje výnosy (v Európe každoročne až do 20 % z celkovej úrody) a mutualistických organizmov, ktoré naopak úrodnosť zvyšujú. Priame a nepriame interakcie medzi mikroorganizmamai a článkonožcami na plodinách dokážu výrazne modifikovať ich dopad na úrodu. Napríklad, herbivory a patogény navzájom umocňujú svoj negatívny účinok, čím spôsobujú dodatočné straty na úrode. Na druhej strane, prospešné mikroorganizmy dokážu indukovať obranné mechanizmy, ktoré chránia rastliny pred herbivormi. Preto, ak dokážeme lepšie predpovedať a riadiť interakcie medzi plodinami, článkonožcami a mikroorganizmami v prospech človeka, existuje potenciál pre zvýšenie produktivity poľnohospodárskych plodín a zníženie používania pesticídov. V súčasnosti sú poznatky o týchto interakciách limitované kvôli historickej separácii vedných disciplín z tejto oblasti. Táto COST akcie má preto za úlohu prepojiť existujúce výskumné tímy pracujúce v tejto oblasti v Európe, a to od základného a strategického výskumu až po firmy pracujúce v agrosektore a vytvoriť interdisciplinárnu platformu pre výskum mechanizmov, dopadu a praktického využitia interakcií medzi plodinami, článkonožcami a mikroorganizmami pre zvýšenie produktivity plodín. Táto COST akcia taktiež posilní kariéru mladých vedcov, vytvorí prepojenie najnovšieho výskumu v oblasti s praxou a vytvorí nové monitorovacie a riadiace podporné systémy a aplikácie.
Doba trvania: 10.3.2015 - 9.3.2019

Celkový počet projektov: 13