Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav ekológie lesa SAV

Analýza revitalizačného procesu v bukových ekosystémoch po imisnom zaťažení
Analysis of revitalization process in beech ecosystems over the immission load
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Anotácia:Problematika revitalizácie bukových ekosystémov v imisne ovplyvnených oblastiach je aktuálnou nielen v strednej Európe, ale vo veľkej časti areálu výskytu buka. ...
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu.
Centre of the investigation of synthesis and transformation of nutritional substances in food chain in interaction with potentially risk substances of anthropogenic origin.
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.12.2022

Climate Smart lesníctvo v horských regiónoch
Climate Smart Forestry in Mountain Regions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ditmarová Ľubica PhD.
Anotácia:Project CLIMO sa zameriava na identifikáciu podmienok zachovania udržatelného manažmentu vysokohorského lesa Európy v podmienkach zmeny klímy. Sustreďuje sa na vývoj inovácií v technológií a manžmente lesa vhodné ako adaptačné opatrenia na mitigáciu zmeny klímy a zároveň podpory kvality života a resiliencie horských regiónov. Oddelenie SEA zabezpečuje v projekte vedenie WG4: Inovačné schémy platieb za ekosystémové služby (PES).
Doba trvania: 17.10.2016 - 16.10.2020

Climate Smart lesníctvo v horských regiónoch
Climate Smart Forestry in Mountain Regions
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Climate smart poľnohospodárstvo (CSA) zahŕňa tri dimenzie udržateľného rozvoja (ekonomickú, spoločenskú a environmentálnu) a zameriava sa na udržateľné zvyšovanie poľnohospodárskej produktivity a príjmov, adaptáciu a budovanie odolnosti voči klimatickým zmenám a zníženie emisií skleníkových plynov. CLIMO chce preklopiť koncept CSA pre climate smart lesníctvo (CSF). Zohľadnia sa tri hlavné piliere: zlepšenie života obyvateľov horských regiónov prostredníctvom zvyšovania poskytovaných lesných ekosystémových služieb (ES); zlepšenie adaptácie a odolnosti horských lesov na klimatickú zmenu; optimalizácia potenciálu horských lesov na mitigáciu na klimatickú zmenu, so zameraním na naefektívnejšie mitigačné opatrenia a využívať synergie adaptácie a mitigácie. Hlavným cieľom je definovať CSF v európskom kontexte, čo si bude vyžadovať identifikáciu kľúčových lesných charakteristík a harmonizáciu CSF v horských regiónoch s cieľom vytvoriť spoločné poznatky na európskej úrovni. "Smartness" európskych lesov bude definovaná v súlade s udržateľnosťou lesného hospodárstva a potenciálom na mitigáciu. "Smartness" bude definovaná na základe merateľných kritérií a navrhne sa kontrolný zoznam parametrov pre "smartnes" horských lesov. Experimentálne lesné lokality s dostupnými údajmi na kvantifikáciu "smartness" horských lesov budú určené na vybudovanie Európskej smart lesnej siete (ESFONET). Bude vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre vývoj kybernetickej technológie schopnej rýchlo preniesť data z monitorovacích lokalít k zainteresovaným stranám. Vyvinú sa inovačné schémy platieb za ES (PES), aby sa zmenil manažment horských lesov orientovaný na výrobu dreva na výrobu ES.
Doba trvania: 17.10.2016 - 16.10.2020

Molekulárne a fyziologické vlastnosti proteínov včelej materskej kašičky
Molecular and physiological properties of honeybee royal jelly proteins
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína PhD.
Doba trvania: 1.4.2014 - 31.3.2020

Monitorovanie fyziologického potenciálu včelej materskej kašičky na základe nových vedeckých poznatkov
Monitoring of the physiological potential of royal jelly based on new scientific knowledge
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bíliková Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Platby za ekosystémové služby
Payments for Ecosystem Services (Forests for Water)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Rámcová smernica EÚ o vode (RSV) má za cieľ zabezpečiť obnovenie európskych vodných plôch na "dobrý ekologický stav" do 2027. Pre mnoho členských štátov je tento cieľ výzva, pretože zhruba polovica EÚ povodí v súčasnosti hlási nižšiu ako štandardnú kvalitu vody. Difúzne znečistenie z poľnohospodárstva predstavuje veľký tlak, postihuje viac ako 90% povodí. Ukazuje sa, že nedávne zdokonalenie poľnohospodárskych postupov zlepšuje kvalitu vody, ale v mnohých prípadoch nebude stačiť na dosiahnutie cieľov RSV. Stále viac sa podporujú zmeny využívania pôdy ako nástroj na preklenutie týchto medzier, s osobitným dôrazom na cielenú výsadbu stromov pre zachytávanie a zníženie difúzne rozptýlených znečisťujúcich látok do vody. Táto forma integrovaného manažmentu povodí ponúka niekoľko výhod pre spoločnosť, ale so značnými nákladmi pre vlastníkov pôdy a manažérov. Je značné, že je potrebné rozvíjať nové ekonomické nástroje v kombinácii s priestorovým plánovaním s cieľom zabezpečiť nákladovo efektívne riešenia vrátane výsadby stromov pre benefity vody. Platby za ekosystémové služby (PES) sú flexibilné, na báze motivačných mechanizmov a mohli by hrať dôležitú úlohu pri presadzovaní zmien vo využívaní pôdy s cieľom zvyšovať kvalitu vody. PESFOR-W COST Action upevní poznatky z existujúcich lesov pre platby za vodné ekosystémové služby v Európe a pomôže normalizovať prístupy pre hodnoteniu environmentálnej efektívnosti a efektívnosť nákladov lesných opatrení. Vytvorí taktiež európsku sieť, cez ktorú realizácia platieb za ekosystémové služby bude jednoduchá, rozšírená a vylepšená, napríklad začlenením ďalších ekosystémových služieb nadväzujúcich na ciele politiky uhlíkového lesníctva.
Doba trvania: 18.10.2016 - 17.10.2020

Pôdna biogeografia pre štúdie biodiverzity pôdnych spoločenstiev
International soil biogeography consortium for biodiversity studies & conservatorium of soil comunities
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Doba trvania: 23.7.2018 - 30.9.2024

Priestorové analýzy v populačno-genetických štúdiách patogénov drevín
Spatial analyses in population genetic studies of tree pathogens
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.
Anotácia:Aplikácia priestorových analýz pri populačno-genetických štúdiách vedie v súčasnosti k vzniku vednej disciplíny krajinná genetika, ktorá vykazuje významnú dôležitosť pri porozumení šírenia sa rôznych organizmov v krajine. Združená analýza priestorových a genetických dát sa rýchlo stala štandardom v populačnej genetike. Pochopenie priestorových charakteristík populácií patogénov alebo chorých rastlinných populácií je nevyhnutné pre rozvoj modelov alebo programov pre manažment danej choroby a jej epidemiológie. Napriek vzrastajúcemu záujmu o krajinnú genetiku, poznatky o spôsobe, ktorými geografické a environmentálne faktory ovplyvňujú populačno-genetickú štruktúru druhov, sú v tomto kontexte stále obmedzené, zvlášť vo vzťahu k parazitickým organizmom. Vedecké aktivity projektu budú zamerané na spracovanie a analýzu údajov o pohlavných typoch, výsledkoch multiplexovej PCR použitím SSR markerov pre hubového patogéna Dothistroma septosporum a D. pini a údajov o ich rozšírení a krajinných, klimatických a abiotických prvkov. Cieľom projektu je identifikovať možný pôvod a model šírenia oboch patogénov, identifikovať stratégie ich reprodukcie a rozširovania a stanoviť vplyv rozhodujúcich krajinných, klimatických, abiotických prvkov vo vzťahu k šíreniu sa patogénov. Slovenský výskumný kolektív disponuje vstupnými údajmi o ochorení DNB, ale chýbajú im skúsenosti a zručnosti so spracovaním dát, priestorovými analýzami a krajinnou genetikou. Navrhovaná bilaterálna spolupráca prispeje k transferu vedomosti, znalostí a skúseností francúzskeho výskumného tímu s populačno-genetickými analýzami a s priestorovo modelovými analýzami prepojených na genetické údaje a terénne experimenty.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Spoločenské inovácie v marginalizovaných vidieckych oblastiach
Social Innovation in Marginalised Rural Areas
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom SIMRA projektu je rozvinúť pojem spoločenských inovácií v marginalizovaných vidieckych regiónoch a ich prepojenie na mechanizmy riadenia v poľnohospodárstve a lesníctve, ako aj v oblasti rozvoja vidieka. Oddelenie SEA je ako líder pracovnej skupiny WP2 zodpovedné najmä za vývoj chápania pojmu spoločenské inovácie a rozvoj teórií pre ich klasifiáciu v marginalizovaných vidieckych regiónoch. Oddelenie SEA riadi aj transdisciplnárnu stratégiu zapojenia aktérov do riešenia projektu.
Doba trvania: 1.4.2016 - 1.4.2020

Spoločenstvá článkonožcov v drevokazných hubách
Arthropod communities in fungal fruitbodies
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištín Anton DrSc.
Anotácia:Friess N., Müller J.C., Abrego N., Aramendi P., Bässler C., Bouget Ch., Brin A., Bussler H., Georgiev K., Gil R., Gossner M.M., Heilmann-Clausen J., Isaacson G., Krištín A., Lachat T., Larrieu L., Los S., Magnanou E., Maringer A., Mergner U., Mikolas M., Opgenoorth L., Schmidl J., Svoboda M., Thorn S., Vrezec A., Vanderkhoven K., Winter B, Wagner T., Zapponi L., Brandl R. & S. Seibold, 2018: The species-rich arthropod communities in fungal fruitbodies are weakly structured by climate and biogeography across European beech forests. Diversity and Distributions, DOI: 10.1111/ddi.12882
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Transfer poznatkov pre zlepšenie manažmentu Európskych riečnych ekosystémov a ich služieb
Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems and services
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.
Doba trvania: 9.11.2017 - 8.11.2021

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín
Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.
Anotácia:Dohoda o spolupráci medzi ÚEL SAV a ČZU v Prahe (2016–2021). Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán zameraná hlavne na: 1. získavanie a analýzy terénneho materiálu 2. vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky 3. organizovanie medzinárodných konferencií 4. príprava spoločných publikácií
Doba trvania: 11.11.2016 - 11.11.2021

Výskum systémov anti-atraktantov domácich a inváznych druhov podkôrneho hmyzu v Euroázii
The study of anti-attactant systems of native and invasive coniferous bark beetles in Euroasia
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Zmeny v počte a aktivite pôdnych mikroorganizmov počas invázie agátom bielym
Changes in the number and activity of soil microorganisms during black locust invasion
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 15