Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Bulharsko-slovenská medzijazyková homonymia v kontexte slovanských jazykov
Bulgarian-Slovak interlingual homonymy in the context of Slavic languages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košková Mária CSc.
Anotácia: Problematika homonymie priťahovala pozornosť lingvistov už oddávna a z rozličných aspektov sa skúmala vo všetkých slovanských jazykoch, ale lingvistické výskumy venované tomuto fenoménu v slovenčine a bulharčine sú značne obmedzené. V obidvoch jazykoch je tento špecifický jav interpretovaný v nedostatočnom rozsahu a má fragmentárny charakter, pričom lexikografické spracovanie medzijazykových homonymných lexém zaostáva za ich teoretickým výskumom. Projekt bude súčasťou plánovaného širšie koncipovaného výskumu medzijazykovej homonymie v slovanských jazykoch. Hlavným cieľom projektu je výskum a teoretický opis bulharsko-slovenskej medzijazykovej homonymie ako aj lexikografické spracovanie jazykového materiálu v praktickej časti.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov
Jazyk a kultúra pod Karpatmi z hľadiska aktuálnych slovensko-českých výskumov
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia:Spoločný slovensko-český výskum podkarpatského areálu na východnom Slovensku a v priestore dnešnej Zakarpatskej Ukrajiny nadväzuje na celý rad starších i novších výskumov českých, slovenských, ukrajinských i ruských historikov, paleoslavistov a dialektológov. Projekt sa zameria na zhrnutie a systematizáciu výsledkov nielen starších výskumov, ale prinesie aj nové pohľady na problematiku vývinu cirkevnej i svetskej duchovnej písomnej kultúry v kontexte stretania sa dvoch slovanských kultúrnych priestorov poznačených západnou (latinskou) a východnou (byzantsko-slovanskou) kresťanskou tradíciou. Práve na tejto úrovni môže v rámci projektu kontinuovať výskum každodenných reálií života duchovných i svetských zložiek spoločnosti i vzťahy medzi ľuďmi ako príslušníkmi konfesií i rozličných spoločenských vrstiev, ich katechizáciu a didaktizáciu prostredníctvom písomností, kázní, poučných príbehov a ďalších zložiek kultúry.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Jazykové a etnokultúrne procesy späté s tradičnými a netradičnými hodnotami v slovanskom kontexte
Linguistic and Ethnocultural Dynamics of Traditional and Non-traditional Values in the Slavic World
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia:Projekt sa realizuje prostredníctvom troch skupín vedcov: ruských (koordinátori a hlavní riešitelia), bulharských a slovenských, ktorí sa intenzívne už spolupodieľali na podobných výskumných projektoch za ostatných 10 rokov. Hlavným cieľom projektu je identifikácia a analýza rozmanitosti procesov tradičných a netradičných hodnôt z etnolingvistického a etnokultúrneho hľadiska v slovanskom prostredí Európy (najmä v Rusku, Bulharsku, na Slovensku so srbskými, macedónskymi a českými paralelami). Projekt je zameraný na poznávanie podobností a osobitostí slovanského kultúrneho dedičstva, slovanská jazykovej a kultúrnej jednoty v historicko-kultúrnej perspektíve a v kontexte základných konceptov (napr. rodina, život, láska, práca, zdravie, príroda, duša atď.).
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2020

Vydanie rukopisných pamiatok z východného Slovenska z 15.-19. storočia
Edition of 15th to 19th Century Manuscripts from Eastern Slovakia
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Pontificio Istituto Orientale (Pápežským východným ústavom) v Ríme a Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka Trnavskej univerzity v Košiciach realizuje základný výskum cyrilských a latinských rukopisných i tlačených pamiatok byzantskej tradície. V prvom rade sa uskutočňujú terénne zbery a archívne výskumy. Skúmajú sa cyrilské a latinské pamiatky byzantskej tradície, ktoré vznikli v našom prostredí, alebo sa na Slovensko dostali rozličnými cestami z prostredia, kde byzantská tradícia prevláda. Hoci naše aktivity sústreďujeme najmä na región východného Slovenska a predovšetkým na nositeľov byzantskej tradície, venujeme sa aj celému radu aktuálnych otázok dotýkajúcich sa jazykového, etnického, kultúrneho, konfesionálneho pluralizmu, ktorý je typický práve pre skúmaný región a slúži ako príklad súžitia viacerých jazykových, etnických (Slováci, Rusíni, Ukrajinci, Maďari, Poliaci, Rómovia a i.) a náboženských (gréckokatolíci, rímskokatolíci, pravoslávni, protestanti augsburského i helvétskeho vyznania a i.) skupín. Ak hovoríme o stredoeurópskom či karpatskom priestore z pohľadu 17.–19. storočia, uvedomujeme si, že tento priestor v tom čase nerozdeľovali politické hranice. V našom výskume však v prvom rade sledujeme, ako sa jazykové, etnické i kultúrne vedomie vyvíjalo práve v rovine konfesionality, príslušnosti k istému religiózno-obradovému spoločenstvu, skúmame vývin, tvárnosť, mobilitu a identifikáciu jednotlivca i spoločenstva v súvislosti s príslušnosťou k byzantskej kultúrnej a liturgicko-obradovej tradícii. Významnú zložku našich výskumov tvorí budovanie elektronickej databázy pamiatok byzantskej tradície a ich príprava na vydanie.
Doba trvania: 1.1.2005 - 31.12.2025

Celkový počet projektov: 4