Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Astronomický ústav SAV
Dynamika a magnetické vlastnosti oblúkovitých filamentárnych štruktúr
The dynamic and magnetic environment of arch filament systems
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum dynamických a magnetických vlastností slnečných oblúkových filamentárnych systémov (OFS). OFS je systém relatívne chladných oblúkov pozorovaných v chromosfére Slnka. Tieto oblúky pravdepodobne sledujú siločiary magnetického poľa. OFS sa objavujú v oblastiach vynárajúceho sa magnetického toku, kde dochádza k vzájomnej interakcii opačných polarít magnetického poľa. V projekte zapojíme do spoločných pozorovacích kampaní nemecké slnečné ďalekohľady s veľkým rozlíšením, menovite Vákuový vežový ďalekohľad (VTT) a GREGOR na ostrove Tenerife (Španielsko), a nový Slnečný chromosférický detektor (SCD) inštalovaný na ďalekohľade na Lomnickom štíte vo Vysokých Tatrách na Slovensku. Cieľom tohto projektu je pozorovať OFS súčasne v rôznych atmosférických vrstvách a odvodiť štruktúru pohybov plazmy a magnetického poľa v rôznych atmosférických hladinách. Tento cieľ môže byť úspešné dosiahnutý zapojením viacerých ďalekohľadov a prístrojov. SCD spolu s nemeckými ďalekohľadmi predstavujú veľký potenciál pre lepšie pochopenie formovania, vývoja a zániku OFS. Štúdium oblúkových systémov v atmosfére je hlavnou témou fyziky Slnka s priamymi dôsledkami pre modelovanie štruktúr slnečnej chromosféry, erupcií a samotného slnečného dynama.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Európsky projekt spolupráce astronómov: Španielsko-Česko-Slovensko
European Collaborating Astronomer ProjectS: Espana-Czechia-Slovakia
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakubík Marián PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je hľadanie, podnecovanie a následné vzdelávanie nových lídrov výskumu v oblasti astronómie a astrofyziky prostredníctvom medzinárodnej mobility. V rámci projektu budeme vzdelávať mladých začínajúcich vedcov v oblastiach, v ktorých je už naplno rozvinutý výskum na jednotlivých partnerských inštitúciách. Okrem toho budeme svoje know-how rozširovať externému publiku formou naživo vysielaných vedeckých seminárov, publikovaním vedeckých článkov o najaktuálnejších astronomických témach a organizovaním medzinárodných letných škôl. Do projektu zahrnieme aj vzdelávací komponent zahrnutím projektových prác žiakov na vybrané astronomické témy, ktoré podporujú pozitívny obraz prírodných vied a posilňujú väzby medzi vedeckými pracovníkmi a školami. Ďalšou časťou nášho projektu bude séria verejných prednášok zameraných na široké publikum, ktoré poskytnú hodnotné spojenie medzi výskumníkmi a širokou verejnosťou.
Doba trvania: 1.9.2020 - 31.8.2023
Fotometrický a spektroskopický výskum kandidátov na exoplanéty
Photometric and spectroscopic study of exoplanetary candidates
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hambálek Ľubomír PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá detekciou a následnou charakteristikou exoplanetárnych kandidátov nájdených misiami Kepler, K2 a TESS, z projektov Dwarf a YETI. Na potvrdenie objavu exoplanéty je potrebné dlhodobé fotometrické a spektroskopické monitorovanie danej sústavy. Analýza zahŕňa meranie zmien radiálnych rýchlostí (potvrdenie kandidátov) a následnú charakteristiku sústavy (dráhové elementy, minimálna hmotnosť exoplanéty) pomocou viacfarebnej fotometrie (parametre hviezdy a exoplanéty).
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Fyzikálne vlastnosti maloškálových výtryskov v slnečnej chromosfére
Physical Properties of Solar Chromospheric Small-Scale Jets
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Koza Július PhD.
Anotácia:Slnečná chromosféra je dynamickým rozhraním medzi chladnou fotosférou a horúcou korónou. Pozorovania s vysokým rozlíšením ukazujú, že chromosféra je posiata výtryskom podobnými štruktúrami. Tieto môžu prispievať k ohrevu chromosféry a môžu dodávať požadovaný ohrev a hmotu do koróny. Cieľom projektu je preskúmať mechanizmy chromosférického a koronálneho ohrevu jemne štruktúrovanými výtryskami a tvorbu plazmových prúdov. K úspešnému naplneniu tohto cieľa použijeme kombináciu pozorovaní s vysokým rozlíšením získaných prístrojmi CRISP/SST a IRIS s tzv. „cloud“ modelom výtryskov a ich dvojfluidných numerických simulácií vykonaných pomocou kódu JOANNA.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Integrácia slnečnej fyziky s vysokým rozlíšením
Integrating High Resolution Solar Physics
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na integráciu hlavných európskych infraštruktúr používaných v oblasti výskumu Slnka s vysokým priestorovým a spektrálnym rozlíšením. V rámci projektu sa bude: i) realizovať medzinárodný prístup k veľkým slnečným teleskopom; (ii) rozvíjať integrácia malých komunít zameraných na výskum Slnka a podporovať ďalšia Európska spolupráca; iii) rozširovať znalosť v oblasti získavania a spracovania slnečných meraní; iv) zvyšovať pridanú hodnotu meraní získaných s vysokým rozlíšením poskytnutím dát už v predspracovanom stave, ktoré sú pripravené priamo na vedecké účely; v) podporovať simultánne používanie vesmírnych a pozemských meraní poskytovaním jednotného prístupu k príslušným archívom dát; vi) podporovať zosilnenie spolupráce medzi pozorovateľskými a teoretickými výskumnými komunitami organizovaním stretnutí a pomocou najmodernejších metodológií; vii) uskutočňovať výcvik novej generácie vedcov prostredníctvom študentských škôl, programov mobility a grantových programov na podporu ich účasti na konferen-ciách; viii) uskutočňovať vývoj inovačných prístrojových vybavení určených na kompenzáciu vplyvov atmosférických turbulencií na pozorovania Slnka; ix) vyvíjať metodika simultánneho používania synoptických pozorovaní Slnka a pozorovaní Slnka získaných s vysokým rozlíšením; x) realizovať poskytovanie najnovších informácií pre verejnosť. Projekt SOLARNET zahŕňa všetky relevantné európske výskumné inštitúcie, infraštruktúry a archívy dát zamerané na výskum Slnka. Výsledky získané v rámci tohto projektu budú mať zásadný význam pri definovaní využívania budúceho 4-metrového Európskeho slnečného ďalekohľadu (EST).
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Magnetoakustické vlny a dynamika vybraných magnetických/plazmových štruktúr pozorovaných v slnečných aktívnych oblastiach
Magnetoacoustic waves and dynamics of selected magnetic/plasma structures observed in solar active regions
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rybák Ján CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium charakteristických fyzikálnych parametrov a vzájomných väzieb medzi vybranými magnetickými (plazmovými) štruktúrami ktoré se vyskytujú v aktívnych oblastiach slnečnej atmosféry. Fyzikálne parametre 'spúšťačov' vzniku explozívnych udalostí, penumbrálna aktivita, oblasti turbulentnej plazmy, vzťahy medzi pozorovanými štrúkturami a chromosférickým/koronálnym ohrevom, generovanie vzplanutí so súvisiacimi vysoko-energetickými výronmi hmoty budú skúmané vrátane impulzívne generovaných magnetoakustických vĺn a ich vlnovodov. K tomuto štúdiu budú použité dáta pozorované vo viacerých vlnových dĺžkach s vysokým priestorovým a časovým rozlíšením z pozemských (napr. Ondřejovské rádiospektrografy, GREGOR) i kozmických (napr. SDO/AIA/HMI, IRIS, STEREO/SECHHI) prístrojov. Výsledky projektu budú publikované v medzinárodných recenzovaných časopisoch a prezentované na medzinárodných konferenciách.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Modelovanie prenosu žiarenia v jemnej štruktúre slnečných protuberancií s využitím simultánnej spektroskopie UV čiar vodíka a horčíka získanej kozmickými spektrografmi SUMER a IRIS
Modelling of solar prominence fine structures using simultaneous SUMER and IRIS UV spectroscopy of hydrogen and magnesium lines
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schwartz Pavol PhD.
Anotácia:Slnečné protuberancie sú oblakom podobné štruktúry formované relatívne chladnou a hustou plazmou vyskytujúce sa v horúcej a riedkej vrchnej atmosfére Slnka − koróne. Sú stabilné počas dlhších časových úsekov (dni), ale môžu sa rýchlo destabilizovať, čo často vedie k výronom koronálnej hmoty do medziplanetárneho priestoru. Keď vyvrhnutá hmota tvorená vysokoenergetickými iónmi zasiahne Zem, môže spôsobiť vážne poškodenia družíc, výpadky telekomunikačných a elektrických sietí. Preto lepšie poznanie fyzikálnych procesov prebiehajúcich v protuberanciách, chemického zloženia ich plazmy a štruktúry ich magnetického poľa sú jedny z hlavných tém súčasného výskumu Slnka. Cieľom tohto projektu je pokračovať vo vývoji modelovania jemnej štruktúry slnečných protuberancií pomocou dvojdimenzionálneho prenosu žiarenia rozšírením jeho súčasných vodíkových modelov o ionizované magnézium, čo nám umožní po prvý raz v histórii analyzovať ich spektrálne pozorovania v UV spektrálnych čiarach vodíka a ionizovaného magnézia získané simultánne na družicových spektrografoch SoHO/SUMER a IRIS.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad.
Preparatory Phase for the European Solar Telescope.
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Plánovaný Európsky slnečný ďalekohľad (EST – European Solar Telescope) bude patriť k revolučným vedeckým prístrojom, ktorý bude zohrávať hlavnú úlohu pri poskytovaní odpovedí na kľúčové otázky týkajúce sa modernej fyziky Slnka. Tento 4-metrový ďalekohľad, ktorý by mal byť umiestnený na Kanárskych ostrovoch, poskytne komunite slnečných fyzikov najpokročilejšie pozorovacie vybavenie nevyhnutné na zlepšenie chápania jednotlivých procesov ovládajúcich magnetickú aktivitu Slnka. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie detailného plánu výstavby a implementácie ďalekohľadu EST do bežnej prevádzky, ktorý by mohol byť predstavený medzinárodnému konzorciu slnečných fyzikov ako aj národným grantovým agentúram za účelom získania financií potrebných na realizáciu výstavby tohto prístroja. Jednotlivé čiastkové ciele projektu počas navrhovanej prípravnej fázy sú: 1) preskúmať možné právne rámce a súvisiace systémy riadenia, ktoré môžu byť použité grantovými agentúrami za účelom vytvorenia, výstavby a prevádzky ďalekohľadu EST ako novej výskumnej infraštruktúry spoločne so zavedením dočasnej organizačnej štruktúry potrebnej pre budúce fázy projektu; 2) preskúmať existujúce systémy financovania a možné finančné zdroje potrebné pre výstavbu a prevádzkovanie ďalekohľadu EST, vrátane návrhu finančných modelov, ktoré by umožnili kombináciu priamych finančných a nepeňažných príspevkov využiteľných na výstavbu a prevádzku ďalekohľadu EST; 3) porovnať kvalitu observačných podmienok na dvoch miestach (oba sú súčasťou astronomických observatórií na Kanárskych ostrovoch) , ktoré boli predbežne vybrané pre umiestnenie ďalekohľadu EST a pripraviť konečné dohody o vybranej lokalite; 4) snaha o získanie súhlasu finančných/grantových agentúr a politikov na národných úrovniach s dohodou o dlhodobom záväzku, ktorý by zaručoval financovanie fázy výstavby a následnej prevádzky teleskopu; 5) zapojiť organizácie z priemyslu do procesu navrhovania kľúčových prvkov ďalekohľadu EST za účelom získania konečnej definície a validácie týchto komponent ďalekohľadu nevyhnutnej pre ich finálnu výrobu; 6) posilniť a zintenzívniť popularizačné činnosti a strategické väzby s národnými agentúrami a užívateľskými komunitami ďalekohľadu EST.
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.12.2021
Vývoj horúcich podtrpaslíkov
Evolution pathways for blue horizontal branch stars
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kundra Emil PhD.
Anotácia:V projekte študujeme fyzikálne procesy prebiehajúce počas interakcií v dvojhviezdnych sústavách. Objektom sú dve nasledujúce vývojove skupiny hviezd, červení obri a hviezdy horizontálnej vetvy HR diagramu. Cieľom je príprava modelu-kódu schopného predikovať vývoj červených obrov a porovnanie s pozorovaniami.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 9