Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Astronomický ústav SAV

Fotometrický a spektroskopický výskum kandidátov na exoplanéty
Photometric and spectroscopic study of exoplanetary candidates
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hambálek Ľubomír PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá detekciou a následnou charakteristikou exoplanetárnych kandidátov nájdených misiami Kepler, K2 a TESS, z projektov Dwarf a YETI. Na potvrdenie objavu exoplanéty je potrebné dlhodobé fotometrické a spektroskopické monitorovanie danej sústavy. Analýza zahŕňa meranie zmien radiálnych rýchlostí (potvrdenie kandidátov) a následnú charakteristiku sústavy (dráhové elementy, minimálna hmotnosť exoplanéty) pomocou viacfarebnej fotometrie (parametre hviezdy a exoplanéty).
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Fyzikálne procesy v kataklizmatických dvojhviezdach
Physical processes in cataclysmic binaries
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Chochol Drahomír DrSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním štúdia vzplanutí v  kataklizmatických dvojhviezdach (CBs), inicializovaný v predchádzajúcom spoločnom projekte. Na základe získaných pozorovaní, pokračujeme v štúdiu CBs s dôrazom na klasické na trpasličie novy. Najdôležitejším parametrom je obežná perióda, ktorá určuje vzájomnú vzdialenosť zložiek dvojhviezdy a spôsob prenosu hmoty medzi nimi. Hlavným cieľom projektu je nájdenie absolútnych parametrov vybraných CBs: hmotností, polomerov a svietivostí zložiek a štúdium fyzikálneho mechanizmu, ktorý spôsobuje vzplanutia klasických a trpasličích nov. Zatiaľčo vzplanutia klasických nov sú spôsobené zapálením termojadrovej fúzie materiálu akreovaného na povrchu bieleho trpaslíka, vzplanutia v akréčnych diskoch trpasličích nov poskytujú cenné informácie o mechanizme akrécie a slapovej nestabilite. Na dosiahnutie cieľa využijeme dlhodobé viacfarebné fotometrické a multifrekvenčné spektroskopické pozorovania. Fotometrické a spektroskopické pozorovania CBs budú získavané ďalekohľadmi Hlavného Astronomického Observatória v Kijeve a Terskole a observatórií AsÚ SAV v Starej Lesnej a na Skalnatom Plese.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

Fyzikálne vlastnosti kometárneho prachu z fotometrických, spektrálnych a polarimetrických pozorovaní
hysical properties of cometary dust from photometric, spectral, and polarimetric observations
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivanova Viktorovna Oleksandra PhD.
Anotácia:Polarimetrické údaje sa použijú na odhad stupňa lineárnej polarizácie rozptýleného žiarenia vybraných komét a na získanie kriviek polarizácie od fázového uhla. Avšak s niekoľkými výnimkami je prakticky nemožné mať fázovú závislosť polarizácie kométy v širokom rozsahu fázových uhlov. V tomto prípade sa používa zložená fázovo-závislá polarizácia založená na pozorovaní rôznych komét. Tento prístup umožňuje získať priemerné parametre polarizácie pre rôzne skupiny komét v závislosti od ich dynamických charakteristík, ako aj oddelených komét s jedinečnými individuálnymi charakteristikami polarizovaného svetla. Pre náš výskum a analýzu budú použité nielen nové pozorovania, ale aj údaje z databázy kometárnej polarimetrie (DBCP-2).
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Hľadanie obrích exoplanét okolo bielych trpaslíkov
Searching for giant exoplanets around white dwarfs
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garai Zoltán PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na hľadanie extrasolárnych planét obiehajúcich okolo bielych trpaslíkov na základe tranzitnej metódy. Ak takáto hviezda disponuje tranzitujúcou exoplanétou, je možné detegovať významný pokles jasnosti centrálnej hviezdy počas tranzitu. V rámci projektu plánujeme zhromažďovať a analyzovať vlastné fotometrické dáta, získané na rôznych observatóriách AsÚ SAV a MAO NASU. V prípade detekcie bude takáto planéta detailne preskúmaná.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

Integrovaná kvantová informácia na nanoškálach
Integrated Quantum Information at the Nanoscale
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na kvantové previazanie, kvantovú kontrolu (kvantové filtrovanie a kontrolu spätnej väzby, jedno-slučkovú kontrolu, kvantovú informáciu a optické aplikácie) a integrované systémy. Jeho cieľom je vytvoriť bázu pre koherentný dlhodobý program o kvantovej informácii, ktorý bude založený na expertíze lokálnych výskumníkov.
Doba trvania: 1.3.2017 - 30.9.2020

Konečné geometrie stelesňujúce kvantovú informáciu
Finite geometries shaping quantum information
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Anotácia:Posledné desaťročie je svedkom vzrastajúcej role konečných geometrií v teórii kvantovej informácie. Spomenieme najmä obyčajné a Hjelmslevove projektívne priestory (MUBs, kvantové kódovanie), projektívne priamky nad konečnými okruhmi (jedno-kuditové Pauliho grupy), konečné symplektické a ortogonálne polárne priestory (multi-kubitové Pauliho grupy), konečné zovšeobecnené polygóny (magické konfigurácie pozorovateľných, dôkazy Kochen-Speckerovej vety a takzvaná korešpondencia čierna-diera–kubit) a „dessins d'enfants“ (kvantová kontextualita). Cieľ projektu je dvojaký. Na jednej strane je to nový pohľad na niektoré z vyššie uvedených pojmov, ako sú projektívne okruhové priamky s neunimodulárnymi bodmi, špecifické rozšírenia polárnych priestorov s priamkami veľkosti tri alebo geometrie relevantné pre kvantové kódovanie. Na druhej strane ide o vyselektovanie dalších konečných geometrií, ktoré môžu byť pre danú oblasť dôležité, ako sú Veldkampove priestory s vlastnosťou "bod-vnútri-bodu", miery kvantového previazania ponímané ako bodovo-priamkové incidenčné štruktúry, vlnovkové geometrie a/alebo geometrie, ktoré obsahujú snarky. Jedným z hlavných výsledkov projektu by mal byť hlboký koncepčný náhľad na konečno-geometrickú povahu ako kvantovej informácie, tak aj korešpondencie čierna-diera–kubit.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Magnetoakustické vlny a dynamika vybraných magnetických/plazmových štruktúr pozorovaných v slnečných aktívnych oblastiach
Magnetoacoustic waves and dynamics of selected magnetic/plasma structures observed in solar active regions
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Rybák Ján CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium charakteristických fyzikálnych parametrov a vzájomných väzieb medzi vybranými magnetickými (plazmovými) štruktúrami ktoré se vyskytujú v aktívnych oblastiach slnečnej atmosféry. Fyzikálne parametre 'spúšťačov' vzniku explozívnych udalostí, penumbrálna aktivita, oblasti turbulentnej plazmy, vzťahy medzi pozorovanými štrúkturami a chromosférickým/koronálnym ohrevom, generovanie vzplanutí so súvisiacimi vysoko-energetickými výronmi hmoty budú skúmané vrátane impulzívne generovaných magnetoakustických vĺn a ich vlnovodov. K tomuto štúdiu budú použité dáta pozorované vo viacerých vlnových dĺžkach s vysokým priestorovým a časovým rozlíšením z pozemských (napr. Ondřejovské rádiospektrografy, GREGOR) i kozmických (napr. SDO/AIA/HMI, IRIS, STEREO/SECHHI) prístrojov. Výsledky projektu budú publikované v medzinárodných recenzovaných časopisoch a prezentované na medzinárodných konferenciách.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Modelovanie prenosu žiarenia v jemnej štruktúre slnečných protuberancií s využitím simultánnej spektroskopie UV čiar vodíka a horčíka získanej kozmickými spektrografmi SUMER a IRIS
Modelling of solar prominence fine structures using simultaneous SUMER and IRIS UV spectroscopy of hydrogen and magnesium lines
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schwartz Pavol PhD.
Anotácia:Slnečné protuberancie sú oblakom podobné štruktúry formované relatívne chladnou a hustou plazmou vyskytujúce sa v horúcej a riedkej vrchnej atmosfére Slnka − koróne. Sú stabilné počas dlhších časových úsekov (dni), ale môžu sa rýchlo destabilizovať, čo často vedie k výronom koronálnej hmoty do medziplanetárneho priestoru. Keď vyvrhnutá hmota tvorená vysokoenergetickými iónmi zasiahne Zem, môže spôsobiť vážne poškodenia družíc, výpadky telekomunikačných a elektrických sietí. Preto lepšie poznanie fyzikálnych procesov prebiehajúcich v protuberanciách, chemického zloženia ich plazmy a štruktúry ich magnetického poľa sú jedny z hlavných tém súčasného výskumu Slnka. Cieľom tohto projektu je pokračovať vo vývoji modelovania jemnej štruktúry slnečných protuberancií pomocou dvojdimenzionálneho prenosu žiarenia rozšírením jeho súčasných vodíkových modelov o ionizované magnézium, čo nám umožní po prvý raz v histórii analyzovať ich spektrálne pozorovania v UV spektrálnych čiarach vodíka a ionizovaného magnézia získané simultánne na družicových spektrografoch SoHO/SUMER a IRIS.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad.
Preparatory Phase for the European Solar Telescope.
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Plánovaný Európsky slnečný ďalekohľad (EST – European Solar Telescope) bude patriť k revolučným vedeckým prístrojom, ktorý bude zohrávať hlavnú úlohu pri poskytovaní odpovedí na kľúčové otázky týkajúce sa modernej fyziky Slnka. Tento 4-metrový ďalekohľad, ktorý by mal byť umiestnený na Kanárskych ostrovoch, poskytne komunite slnečných fyzikov najpokročilejšie pozorovacie vybavenie nevyhnutné na zlepšenie chápania jednotlivých procesov ovládajúcich magnetickú aktivitu Slnka. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie detailného plánu výstavby a implementácie ďalekohľadu EST do bežnej prevádzky, ktorý by mohol byť predstavený medzinárodnému konzorciu slnečných fyzikov ako aj národným grantovým agentúram za účelom získania financií potrebných na realizáciu výstavby tohto prístroja. Jednotlivé čiastkové ciele projektu počas navrhovanej prípravnej fázy sú: 1) preskúmať možné právne rámce a súvisiace systémy riadenia, ktoré môžu byť použité grantovými agentúrami za účelom vytvorenia, výstavby a prevádzky ďalekohľadu EST ako novej výskumnej infraštruktúry spoločne so zavedením dočasnej organizačnej štruktúry potrebnej pre budúce fázy projektu; 2) preskúmať existujúce systémy financovania a možné finančné zdroje potrebné pre výstavbu a prevádzkovanie ďalekohľadu EST, vrátane návrhu finančných modelov, ktoré by umožnili kombináciu priamych finančných a nepeňažných príspevkov využiteľných na výstavbu a prevádzku ďalekohľadu EST; 3) porovnať kvalitu observačných podmienok na dvoch miestach (oba sú súčasťou astronomických observatórií na Kanárskych ostrovoch) , ktoré boli predbežne vybrané pre umiestnenie ďalekohľadu EST a pripraviť konečné dohody o vybranej lokalite; 4) snaha o získanie súhlasu finančných/grantových agentúr a politikov na národných úrovniach s dohodou o dlhodobom záväzku, ktorý by zaručoval financovanie fázy výstavby a následnej prevádzky teleskopu; 5) zapojiť organizácie z priemyslu do procesu navrhovania kľúčových prvkov ďalekohľadu EST za účelom získania konečnej definície a validácie týchto komponent ďalekohľadu nevyhnutnej pre ich finálnu výrobu; 6) posilniť a zintenzívniť popularizačné činnosti a strategické väzby s národnými agentúrami a užívateľskými komunitami ďalekohľadu EST.
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.3.2021

Skúmanie vzájomných vzťahov štruktúr v slnečnej atmosfére - veľké priestorové rozlíšenie
Coupling effects in solar atmosphere structures – high resolution approach
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kučera Aleš CSc.
Anotácia:Slnko a slnečná aktivita výrazne ovplyvňujú okolie našej Zeme. V súčasnosti je stále naliehavejšou otázka predpovedania slnečnej aktivity (erupcie, výrony koronálnej hmoty, slnečný vietor) z pohľadu vplyvu týchto javov na technológie našej civilizácie. Ich zlyhanie v dôsledku slnečnej činnosti môže mat rozsiahle následky (zlyhanie GPS pri navigácii lietadiel, havárie energetických zariadení, strata drahých satelitov, ohrozenie astronautov). V súčasnosti máme nové prístroje pre výskum Slnka, ktoré umožňujú diagnostikovať magnetické polia v slnečnej atmosfére, hlavne horných vrstvách chromosféry a koróny. To umožňuje robiť spoľahlivejšie predpovede slnečnej činnosti. Cieľom tohto projektu je určenie fyzikálnych parametrov vo vybraných štruktúrach pozdĺž celej výšky slnečnej atmosféry až do slnečnej koróny pre lepšie porozumenie procesu šírenia energie do vyšších vrstiev slnečnej atmosféry. Využité budú spektro-polarimetrické a spektroskopické pozorovania uskutočnené s veľkým priestorovým rozlíšením na veľkých slnečných teleskopoch na Kanárskych ostrovoch spolu s pozorovaniami uskutočnenými na observatóriu na Lomnickom štíte s Chromosférickým slnečným detektorom (SCD) a Koronálnym multi-kanálovým polarimetrom (COMP-S) a budú kombinované so satelitnými dátami. Na interpretáciu budú použité moderné výpočtové programy, inverzný kód SIR (Stokes Inversion based on Response functions) pre interpretáciu dát zo slnečnej fotosféry a kód HAZEL (HAnle and ZEeman Light) pre chromosférické štruktúry, prípadne novo vyvíjaný 2,5D magnetohydrodynamický kód pre simulácie v slnečnej atmosfére. Navrhované interpretačné nástroje ako aj kvalita pozorovacích dát ktoré sa použijú predstavujú najvyšší štandard v slnečnej fyzike.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Spoločne cez prekážky ku hviezdam
Per aspera ad astra simul (Throught difficulties to the stars together)
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Budaj Ján CSc.
Doba trvania: 1.9.2017 - 31.8.2020

Celkový počet projektov: 11