Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Astronomický ústav SAV

Fyzikálne procesy v kataklizmatických dvojhviezdach
Physical processes in cataclysmic binaries
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Chochol Drahomír DrSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním štúdia vzplanutí v  kataklizmatických dvojhviezdach (CBs), inicializovaný v predchádzajúcom spoločnom projekte. Na základe získaných pozorovaní, pokračujeme v štúdiu CBs s dôrazom na klasické na trpasličie novy. Najdôležitejším parametrom je obežná perióda, ktorá určuje vzájomnú vzdialenosť zložiek dvojhviezdy a spôsob prenosu hmoty medzi nimi. Hlavným cieľom projektu je nájdenie absolútnych parametrov vybraných CBs: hmotností, polomerov a svietivostí zložiek a štúdium fyzikálneho mechanizmu, ktorý spôsobuje vzplanutia klasických a trpasličích nov. Zatiaľčo vzplanutia klasických nov sú spôsobené zapálením termojadrovej fúzie materiálu akreovaného na povrchu bieleho trpaslíka, vzplanutia v akréčnych diskoch trpasličích nov poskytujú cenné informácie o mechanizme akrécie a slapovej nestabilite. Na dosiahnutie cieľa využijeme dlhodobé viacfarebné fotometrické a multifrekvenčné spektroskopické pozorovania. Fotometrické a spektroskopické pozorovania CBs budú získavané ďalekohľadmi Hlavného Astronomického Observatória v Kijeve a Terskole a observatórií AsÚ SAV v Starej Lesnej a na Skalnatom Plese.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

Hľadanie obrích exoplanét okolo bielych trpaslíkov
Searching for giant exoplanets around white dwarfs
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garai Zoltán PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na hľadanie extrasolárnych planét obiehajúcich okolo bielych trpaslíkov na základe tranzitnej metódy. Ak takáto hviezda disponuje tranzitujúcou exoplanétou, je možné detegovať významný pokles jasnosti centrálnej hviezdy počas tranzitu. V rámci projektu plánujeme zhromažďovať a analyzovať vlastné fotometrické dáta, získané na rôznych observatóriách AsÚ SAV a MAO NASU. V prípade detekcie bude takáto planéta detailne preskúmaná.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019

Integrovaná kvantová informácia na nanoškálach
Integrated Quantum Information at the Nanoscale
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na kvantové previazanie, kvantovú kontrolu (kvantové filtrovanie a kontrolu spätnej väzby, jedno-slučkovú kontrolu, kvantovú informáciu a optické aplikácie) a integrované systémy. Jeho cieľom je vytvoriť bázu pre koherentný dlhodobý program o kvantovej informácii, ktorý bude založený na expertíze lokálnych výskumníkov.
Doba trvania: 1.3.2017 - 30.9.2020

Prípravná fáza pre Európsky slnečný ďalekohľad.
Preparatory Phase for the European Solar Telescope.
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Plánovaný Európsky slnečný ďalekohľad (EST – European Solar Telescope) bude patriť k revolučným vedeckým prístrojom, ktorý bude zohrávať hlavnú úlohu pri poskytovaní odpovedí na kľúčové otázky týkajúce sa modernej fyziky Slnka. Tento 4-metrový ďalekohľad, ktorý by mal byť umiestnený na Kanárskych ostrovoch, poskytne komunite slnečných fyzikov najpokročilejšie pozorovacie vybavenie nevyhnutné na zlepšenie chápania jednotlivých procesov ovládajúcich magnetickú aktivitu Slnka. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie detailného plánu výstavby a implementácie ďalekohľadu EST do bežnej prevádzky, ktorý by mohol byť predstavený medzinárodnému konzorciu slnečných fyzikov ako aj národným grantovým agentúram za účelom získania financií potrebných na realizáciu výstavby tohto prístroja. Jednotlivé čiastkové ciele projektu počas navrhovanej prípravnej fázy sú: 1) preskúmať možné právne rámce a súvisiace systémy riadenia, ktoré môžu byť použité grantovými agentúrami za účelom vytvorenia, výstavby a prevádzky ďalekohľadu EST ako novej výskumnej infraštruktúry spoločne so zavedením dočasnej organizačnej štruktúry potrebnej pre budúce fázy projektu; 2) preskúmať existujúce systémy financovania a možné finančné zdroje potrebné pre výstavbu a prevádzkovanie ďalekohľadu EST, vrátane návrhu finančných modelov, ktoré by umožnili kombináciu priamych finančných a nepeňažných príspevkov využiteľných na výstavbu a prevádzku ďalekohľadu EST; 3) porovnať kvalitu observačných podmienok na dvoch miestach (oba sú súčasťou astronomických observatórií na Kanárskych ostrovoch) , ktoré boli predbežne vybrané pre umiestnenie ďalekohľadu EST a pripraviť konečné dohody o vybranej lokalite; 4) snaha o získanie súhlasu finančných/grantových agentúr a politikov na národných úrovniach s dohodou o dlhodobom záväzku, ktorý by zaručoval financovanie fázy výstavby a následnej prevádzky teleskopu; 5) zapojiť organizácie z priemyslu do procesu navrhovania kľúčových prvkov ďalekohľadu EST za účelom získania konečnej definície a validácie týchto komponent ďalekohľadu nevyhnutnej pre ich finálnu výrobu; 6) posilniť a zintenzívniť popularizačné činnosti a strategické väzby s národnými agentúrami a užívateľskými komunitami ďalekohľadu EST.
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.3.2021

Spoločne cez prekážky ku hviezdam
Per aspera ad astra simul (Throught difficulties to the stars together)
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Budaj Ján CSc.
Doba trvania: 1.9.2017 - 31.8.2020

Štúdium zvetrávania a rejuvenizačných processov pôsobicich na malých telesách Slnečnej sústavy. Experimentálny a teoretický prístup.
Study of the ageing and rejuvenating processes affecting the small Solar system bodies. Experimental and theoretical approach.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 6