Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe
Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Prvým cieľom projektu je identifikovať vplyv politického diskurzu na predsudky voči Rómom a na negatívne a pozitívne formy kolektívnej akcie zameranej voči Rómom. Predpokladáme, že normatívny kontext, ktorý je nastolený v politickom diskurze, má vplyv aj na postoje voči Rómom. Druhým cieľom je evalvovať antidiskriminačné intervencie, so zameraním na to, ako zmierňujú predsudky a ako ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech a neprospech Rómov, a ponúknuť príklady dobrej praxe. V rámci projektu budeme analyzovať politický diskurz a uskutočníme reprezentatívne prieskumy v 5 krajinách EÚ (Slovensko, Maďarsko, rumunsko, Írsko a Francúzsko). Zrealizujeme tiež laboratórne experimenty a kvalitatívnu analýzu už uskutočnených antidiskriminačných intervencií. Výstupom projektu budú okrem vedeckých článkov aj odporúčania pre tvorcov politík a iných zainteresovaných aktérov. Projekt je podporený "Rights, Equality and Citizenship Programme" DG Justice and Consumers, číslo grantu 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.8.2021

Nedostatočne reprezentované oblasti výskumu v sociálnej psychológii
Underrepresented research areas in social psychology
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Výskum systémov produkcie vedeckého poznania opakovane ukázal, že je nerovné, založené na mocenských štruktúrach uprednostňujúcich historicky dominantné skupiny a krajiny a predstavuje zložitý problém pre vedcov na globálnom juhu. Tieto systémy legitimizujú a uprednostňujú medzinárodný výskum pred miestnou produkciou a zároveň spájajú kariérny rozvoj a financovanie výskumu s „medzinárodnými“ hodnoteniami založenými na anglofónnej a severoatlantickej vede. Mnoho sociálnych vedcov používa na identifikáciu, vysvetlenie a riešenie týchto problémov dekoloniálne prístupy. Cieľom projektu je poskytnúť vyvážené chápanie stavu súčasnej produkcie sociálneho psychologického výskumu s využitím sociologickej a dekoloniálnej teórie a kvalitatívnych a kvantitatívnych vedeckých dôkazov.
Doba trvania: 1.9.2017 - 31.8.2020

Celkový počet projektov: 2