Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
ATHENA - Implementácia plánov rodovej rovnosti s cieľom podpory výskumného potenciálu výskumných a výskum-financujúcich organizácií v Európe
ATHENA - Implementing gender equality plans to unlock research potential of RPOs and RFOs in Europe
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Bianchi Gabriel CSc.
Anotácia: Jedným z hlavných cieľov európskych spoločností je odstránenie všetkých druhov diskriminácie súvisiacich s rodom. Výskumnú kariéru si vyberá stále len málo žien z inak vysokému počtu vysokokvalifikovaných absolventiek. Z takmer 60% absolventiek v EÚ sa iba jedna tretina stane výskumnými pracovníčkami. Cieľom projektu ATHENA je odstránenie prekážok pri nábore, udržaní a kariérnom postupe výskumníčok, riešenie rodovej nerovnováhy v rozhodovacích procesoch a vytváranie organizačno-kultúrnej zmeny tak, aby sa v budúcnosti predišlo zaujatosti a diskriminačným praktikám. Hlavným nástrojom na dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov je implementácia plánov rodovej rovnosti (GEPs – Gender Equality Plans) v 6 výskumných inštitúciách a v 2 organizáciách financujúcich výskum. Zapojené organizácie patria do krajín strednej a východnej EÚ a vzdialenejších regiónov EÚ, z krajín, ktoré vykazujú jedny z najnižších indexov rodovej rovnosti v EÚ. Prostredníctvom implementácie plánov rodovej rovnosti projekt prispeje k rozvoju výskumného potenciálu zapojených organizácií a celkovej výkonnosti Európskeho výskumného priestoru. Pomôže prekonať inovačnú priepasť medzi krajinami tým, že zabráni plytvaniu talentom a neefektívnemu uplatneniu kvalifikovaných žien. Projekt má ambíciu dosiahnuť systémovú zmenu. Prvým krokom projektu je analýza súčasného stavu v zapojených inštitúciách, vrátane analýzy vnútroštátnych právnych predpisov a politických rámcov. Zároveň predstaví participatívny proces tvorby plánu rodovej rovnosti, ktorého súčasťou bude mapovanie potrieb zainteresovaných aktérov, vrátane ich zaškolenia v problematike rodovej rovnosti. Súčasťou projektu je aj následná implementácia a monitoring plánu rodovej rovnosti. Na tento projekt boli poskytnuté finančné prostriedky z programu Európskej únie pre výskum a inováciu Horizont 2020 na základe dohody o grante číslo 101006416
Doba trvania: 1.2.2021 - 31.1.2025
Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe
Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Prvým cieľom projektu je identifikovať vplyv politického diskurzu na predsudky voči Rómom a na negatívne a pozitívne formy kolektívnej akcie zameranej voči Rómom. Predpokladáme, že normatívny kontext, ktorý je nastolený v politickom diskurze, má vplyv aj na postoje voči Rómom. Druhým cieľom je evalvovať antidiskriminačné intervencie, so zameraním na to, ako zmierňujú predsudky a ako ovplyvňujú kolektívnu akciu v prospech a neprospech Rómov, a ponúknuť príklady dobrej praxe. V rámci projektu budeme analyzovať politický diskurz a uskutočníme reprezentatívne prieskumy v 5 krajinách EÚ (Slovensko, Maďarsko, rumunsko, Írsko a Francúzsko). Zrealizujeme tiež laboratórne experimenty a kvalitatívnu analýzu už uskutočnených antidiskriminačných intervencií. Výstupom projektu budú okrem vedeckých článkov aj odporúčania pre tvorcov politík a iných zainteresovaných aktérov. Projekt je podporený "Rights, Equality and Citizenship Programme" DG Justice and Consumers, číslo grantu 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.8.2021
Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny
Using contact interventions to promote engagement and mobilisation for social change
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:ENGAGE sa zaoberá diskrimináciou Rómov v Európe pričom vychádza z predpokladu, že anticiganizmus a nepriateľský normatívny politický kontext vytvárajú prekážky pre inklúziu Rómov a ich sociálnej angažovanosti. Našim cieľom je: (1) riešenie problému anticiganizmu a ľahostajnosti medzi členmi nerómskej väčšiny; (2) zvyšovanie rómskeho aktivizmu a angažovanosti; (3) mobilizácia Nerómov ako spojencov pre sociálnu zmenu. Navrhujeme identifikovať nový prístup ku kontaktným intervenciám na zmierňovanie predsudkov, aby sa splnil cieľ vytvorenia harmónie v spoločnosti pri zachovaní povedomia o sociálnych nerovnostiach. Náš projekt bude mať dva hlavné piliere: (1) realizácia a evalvácia kontaktných intervenčných programov pomocou akčného výskumu a identifikácia príkladov dobrej praxe; (2) randomizované laboratórne a terénne experimenty, analýza dát z veľkých európskych prieskumov (napr. ESS, EDS) a metaanalýza predchádzajúcich výskumov. Zameriame sa na Maďarsko, Slovensko a Španielsko, ale zachováme európsku perspektívu v zbere a diseminácii údajov. Na základe tohto projektu pomocou multimetódového prístupu vypracujeme (1) spoločné metodiky pre kontaktné intervencie a (2) online interaktívny súbor nástrojov na hodnotenie intervencií z hľadiska vhodnosti pre daný normatívny kontext, zmierňovanie predsudkov a mobilizáciu pre sociálnu zmenu. Zorganizujeme neformálne vzdelávacie workshopy v Maďarsku a Španielsku s Nerómami a rómskou mládežou (~ N = 250), vytvorené na základe iteračného procesu akčného výskumu. Príklady dobrej praxe, experimentálne dôkazy a analýza sekundárnych dát poskytnú faktografické informácie akademickým pracovníkom, verejnosti, lokálnym politikom, politikom inštitúcií EÚ a mimovládnym organizáciám. Informácie budeme diseminovať prostredníctvom tradičných a sociálnych médií, vytvorením krátkeho videa a tlačových správ.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 3