Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Centrum experimentálnej medicíny SAV
-
Anti-inflammatory effect of astaxanthin, sulforaphane and Crocus sativus extract evaluated in two rodent models of age related diseases.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
EU-NETVAL Medzinárodná validačná štúdia tyroidnej disrupcie
EU-NETVAL International Thyroid Validation Study
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT
Anotácia:Characterising, validating and standardising new non-animal methods and approaches are important steps towards their regulatory use and international adoption. Various thyroid methods, targeting different modes of action of thyroid disruption, are currently under validation by EURL ECVAM and its network of validation laboratories EU-NETVAL. Chemicals that disrupt thyroid homeostasis have the potential to be endocrine disruptors and thus associated with several adverse health effects. About EU-NETVAL: EU-NETVAL is a large network of 39 highly qualified test facilities across Europe, coordinated by the JRC to support the in vitro method validation process. It represents a wide range of expertise and competences and includes laboratories experienced in advanced in vitro procedures, biological test systems and measurement techniques.
Doba trvania: 1.1.2021 - 1.1.2023
Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení
Catalysing transcriptomic research in cardiovascular disease
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.
Doba trvania: 3.10.2018 - 2.10.2022
Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics
Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír PhD.
Anotácia:A dysfunction of cells lining the inner walls of blood vessels, i.e. the endothelium, is the primary cause of many lifestyle related diseases. According to the WHO, those diseases accounted for 60% of all deaths worldwide in 2005. Tailor-made diagnostic tools for early and reliable identification of endothelial dysfunction are urgently needed both in fundamental research and clinical routine, respectively. The Marie Skłodowska-Curie action LOGIC LAB objects to develop and characterize innovative molecular logic gates that can be applied as advanced diagnostic tools for parallel analyte sensing in live mammalian cells. Thereby, providing a unique method to discover endothelial dysfunction and the onset of diseases much easier and earlier than so far. LOGIC LAB creates a multi-faceted and multi-sectoral research environment for the next generation of scientists in order to establish a novel type of molecular logic sensors that reliably operate in biological media – a crucial requirement for their application i.e. as rapid and easy-to-handle tools for intracellular diagnostics. With excellent cross-disciplinary scientific and complementary training provided in the network, we aim to educate highly-skilled young scientists in the fields of chemistry, physics and biology, who will significantly strengthen the international research community in the domain of molecular logic sensing. Thus, in the long term, LOGIC LAB aims to finally bridge the gap between lab bench and biological or medical practice. It is this gap, that so far prevents a wide-ranging use of existing molecular logic gates e.g. for the diagnosis of lifestyle-associated diseases.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.10.2022
Protizápalový účinok prírodných látok izolovaných z vietnamských liečivých rastlín
Anti-inflammatory effects of natural compounds isolated from Vietnam medicinal plants
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií
Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS
Anotácia:COST action OC-2016-2-21616, ID CA16225 - Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies
Doba trvania: 19.10.2017 - 18.10.2021
Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch
Collaboration on a complex pharmacological assessment of inflammatory diseases of the musculo-skeletal system and gastrointestinal tract on experimental animal models
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok - fokus na ústnu dutinu
Training Network for improving of safety of medical devices - focus on oral cavity
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT
Anotácia:The TraiN-SafeMDs (i.e. Training Network for improving knowledge on the safety of medical devices) project brings together the unique expertise of the Czech National Institute of Public Health located in Prague (NIPH), the expertise of the Centre of Experimental Medicine in Bratislava (CEM) and the Austrian Institute of Technology in Vienna (AIT). The research team of the project has extensive expertise in tissue engineering of models of oral epithelium and/or in safety testing of different MD materials. The project also aims into the training of PhD students and early career scientist in the use of in vitro methods for the safety assessment of MDs.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.8.2022
Testovanie opakovanej toxicity chemických látok na základe ontológie a umelej inteligencie za účelom hodnotenia rizík metódami NGRA
Ontology-driven and artificial intelligence-based repeated dose toxicity testing of chemicals for next generation risk assessment
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Dr.rer.nat., Ing. Kanďárová Helena ERT
Anotácia:Víziou projektu ONTOX je poskytnúť funkčné riešenia a udržateľný vedecký pokrok v oblasti hodnotenia rizík chemických látok bez použitia laboratórnych zvierat v súlade so zásadami testovania toxicity 21. storočia a tzv. NGRA princípom. Konzorcium ONTOX poskytne všeobecnú stratégiu na vytvorenie nových metodík tzv. NAMs (z angl. New Approach Methodologies) s cieľom predpovedať účinky systémovej toxicity po opakovanej dávke, ktoré v kombinácii s prispôsobeným hodnotením expozície umožnia posúdenie rizika relevantné pre ľudí. Táto stratégia hodnotenia bude aplikovateľná pre skúmanie akéhokoľvek typu chemického a systémovo-toxického účinku po opakovanej dávke látky. Pre preukázanie vhodnosti koncepcie sa pozornosť projektu zameria na šesť oblastí, ktoré riešia ochorenia pečene (steatóza a cholestáza), obličiek (tubulárna nekróza a kryštalopatia) a účinky na vyvíjajúci sa mozog (uzavretie nervovej trubice a kognitívne funkcie) vyvolané rôznymi chemikáliami z farmaceutického, kozmetického, potravinárskeho a biocídneho sektora. Každá zo stratégií pre vybrané oblasti bude pozostávať z výpočtového systému založeného na využití umelej inteligencie a vstupmi budú dostupné biologické/mechanistické, toxikologické, epidemiologické, fyzikálno-chemické a kinetické údaje. Tieto údaje sa budú postupne integrovať do fyziologických máp, kvantitatívnych sietí nepriaznivých účinkov a ontologických rámcov. Nedostatky v údajoch identifikované umelou inteligenciou budú doplnené cieleným testovaním in vitro a in silico modelovaním. Týchto šesť oblastí bude skúmaných a hodnotených v spolupráci so zainteresovaným priemyslom a regulačnými orgánmi s cieľom maximalizovať akceptáciu výsledkov u koncových užívateľov a vzbudiť dôveru u regulátorov. Očakáva sa, že sa tým urýchli implementácia výsledkov do praxe v hodnotení rizík látok, a zároveň sa tak uľahčí aj ich komercializácia. Projekt ONTOX bude mať hlboký a dlhodobý vplyv na mnohých úrovniach, najmä pre konsolidáciou vedúcej pozície Európy v oblasti vývoja, využívania, regulácie a uplatňovania alternatívnych metód pre hodnotenie rizika v oblasti chemických látok.
Doba trvania: 1.5.2021 - 1.5.2026

Celkový počet projektov: 9