Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Centrum biovied SAV
Aplikácia tymolu ako kŕmneho aditiva vo výžive králikov.
Application of thymol as feed additive in rabbit nutrition.
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Plachá Iveta PhD
Anotácia:Fytogénne kŕmne aditiva sú schopné pozitívne ovplyvňovať využitelnosť a absorpciu živín a redukciu patogénnych mikroorganizmov v tráviacom trakte. Ich pozitívne účinky sa pripisujú najmä ich bioaktívnym molekulám (karvakrol, tymol, cineol, linalool). Za silné antioxidačné vlastnosti tymolu je zodpovedná hlavne jeho fenolická OH skupina. Jeho antimikrobialne účinky už boli popísané v mnohých štúdiach a jeho benefitom vo výžive zvierat je zamedzenie vzniku antibiotickej rezistencie na farmách. Hlavným problémom pri aplikácii rastlinných zložiek je ich zlá dostupnosť v cieľových orgánoch a tkanivách s čím úzko súvisí ich nedostatečný efekt. Z tohto dôvodu je naša štúdia zameraná na sledovanie procesov absorpcie a depozície tymolu v živočíšnom organizme, čo nám pomôže navrhnúť vhodnú dávku s pozitívnym vplyvom na zdravie zvierat s dôrazom na produkciu bezpečných potravín.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby
Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Bezpečnosť potravín, ale aj hygiena a bezpečnosť prostredia, v ktorom sú potraviny produkované je prvoradým zámerom nielen producentov potravín, ale aj ich konzumentov.Najviac sú v pozornosti potraviny mliekarenského a mäsového priemyslu. Napriek dodržiavaniu všetkých zásad správnej praxe (ISO, HACCP), môže v reťazci od výrobcu po spotrebiteľa dochádzať ku prípadnej kontaminácii, a tým aj k zníženiu kvality produktov. V súčasnosti sú veľkým problémom biofilm-produkujúce baktérie, ktoré práve tým, že sú v biofilme chránené sa stávajú odolnejšími. Pokiaľ teda ide o nežiaduce biofilm-produkujúce baktérie, môžu spôsobiť nižšiu kvalitu produktu.Predkladaný projekt preto bude riešiť využitie bakteriocínov (antimikrobiálnych substancií produkovaných niektorými baktériami) a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a prostredia ich výroby.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat
Bacteriocins, a safe way to inhibit antibiotic resistant bacteria from pigs for healthy farming
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:V Srbsku je chov prasiat sústredený na tzv. komerčných farmách alebo na rodinných farmách, na dvoroch. Väčšina farmárov sa potýka s finančnými a zdravotnými ťažkosťami v chovoch, a preto siahajú po antibiotikách jednak na profylaktické, ale aj na terapeutické účely, čoho dôsledkom je vysoká rezistencia Git mikrobioty na antibiotiká. Cieľom EU je však redukovanie ATB záťaže v chovoch prasiat a tieto ciele sledujú aj v Srbsku z hľadiska zachovávania verejného zdravia a zdravého farmárčenia, keďže ide o potravinové zvieratá. Preto sa hľadajú nové stratégie na zredukovanie ATB záťaže v chovoch a takouto je aj využitie antimikrobiálnych substancií (bakteriocínov/enterocínov). Preto cieľom predkladaného projektu je eliminácia prevažne koliformných na ATB rezistentných baktérií izolovaných z prasiat použitím enterocínov (od SK) produkovaných probiotickými kmeňmi enterokokov. Originálne výsledky bude možné previesť postupne do praxe na dosiahnutie zdravých ATB nezaťažovaných fariem.
Doba trvania: 15.2.2019 - 31.12.2021
Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia PhD.
Doba trvania: 11.9.2018 - 10.9.2022
Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku
Pan-European Network in Lipidomics and Epilipidomics
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.
Doba trvania: 13.10.2020 - 12.10.2024
Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní
Benefits of bacteriocins application in horse diet
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je štúdium prospešného účinku enterocínov u koní na SK a v Poľsku. Naturálne substancie (Slov. partner) budú využité na udržanie dobrej kondície u koní. Študované budú mikrobiota, hematológia, biochémia, fagocytárna aktivita a enzymatický/metabolický profil. V rámci možností sa pokúsime aj o izolovanie antimikrobiálnej substancie z produkčného kmeňa izolované zo vzorky faeces z koňa. V oblasti mikrobioty koní existujú len limitované informácie a vlastne aj ohľadom využitia bakteriocínov pre optimalizáciu fyziol. parametrov. in those animals. Výsledky budú jednak prínosom ku vedomostiam o mikrobiote koní ako aj prínosom ku podpore ich kondície. Najmä využite ngs metód pri mikrobiote umožní popísania mikrobioty od fyla až po spécie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 6