Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Centrum biovied SAV

Bakteriocíny a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich, biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a z prostredia ich výroby
Bacteriocins and their benefits in reduction of spoilage, biofilm-producing bacteria from food products and food industry environment
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Bezpečnosť potravín, ale aj hygiena a bezpečnosť prostredia, v ktorom sú potraviny produkované je prvoradým zámerom nielen producentov potravín, ale aj ich konzumentov.Najviac sú v pozornosti potraviny mliekarenského a mäsového priemyslu. Napriek dodržiavaniu všetkých zásad správnej praxe (ISO, HACCP), môže v reťazci od výrobcu po spotrebiteľa dochádzať ku prípadnej kontaminácii, a tým aj k zníženiu kvality produktov. V súčasnosti sú veľkým problémom biofilm-produkujúce baktérie, ktoré práve tým, že sú v biofilme chránené sa stávajú odolnejšími. Pokiaľ teda ide o nežiaduce biofilm-produkujúce baktérie, môžu spôsobiť nižšiu kvalitu produktu.Predkladaný projekt preto bude riešiť využitie bakteriocínov (antimikrobiálnych substancií produkovaných niektorými baktériami) a ich prospešnosť pri redukcii nežiaducich biofilm-produkujúcich baktérií z potravín a prostredia ich výroby.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020

Bakteriocíny, bezpečný spôsob redukovania na antibiotiká rezistentné baktérie pre zachovanie zdravého chovu prasiat
Bacteriocins, a safe way to inhibit antibiotic resistant bacteria from pigs for healthy farming
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:V Srbsku je chov prasiat sústredený na tzv. komerčných farmách alebo na rodinných farmách, na dvoroch. Väčšina farmárov sa potýka s finančnými a zdravotnými ťažkosťami v chovoch, a preto siahajú po antibiotikách jednak na profylaktické, ale aj na terapeutické účely, čoho dôsledkom je vysoká rezistencia Git mikrobioty na antibiotiká. Cieľom EU je však redukovanie ATB záťaže v chovoch prasiat a tieto ciele sledujú aj v Srbsku z hľadiska zachovávania verejného zdravia a zdravého farmárčenia, keďže ide o potravinové zvieratá. Preto sa hľadajú nové stratégie na zredukovanie ATB záťaže v chovoch a takouto je aj využitie antimikrobiálnych substancií (bakteriocínov/enterocínov). Preto cieľom predkladaného projektu je eliminácia prevažne koliformných na ATB rezistentných baktérií izolovaných z prasiat použitím enterocínov (od SK) produkovaných probiotickými kmeňmi enterokokov. Originálne výsledky bude možné previesť postupne do praxe na dosiahnutie zdravých ATB nezaťažovaných fariem.
Doba trvania: 15.2.2019 - 31.12.2020

Barthov syndróm - Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli.
Barth syndrome - Study of mitochondrial morphology in a novel yeast model.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Mária PhD.
Anotácia:Barthov syndróm (BTHS) je závažné dedičné mitochondriálne ochorenie charakterizované zníženým množstvom kardiolipínu a akumuláciou jeho prekurzora monolyzokardiolipínu, ktorých zmenu spôsobuje strata transacylázy taffazínu. Molekulárna podstata vzniku tohto ochorenia je však stále nejasná. Cieľom tohto projektu je charakterizácia nového kvasinkového modelu BTHS (pgc1∆taz1∆ mutant) a jeho využitie pre štúdium úlohy rozdielnych lipidov (fosfolipidov a sfingolipidov) v mitochondriálnej morfológii. Využitie tohto kvasinkového systému zvýši možnosti k identifikácii molekulárnych mechanizmov, s pomocou ktorých zmeny membránových lipidov vedú k defektom mitochondriálnej funkcie a morfológie nie len u BTHS, ale taktiež u iných mitochondriálnych ochorení.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Brillouinova svetelná mikrospektrometria v biologickom a biomedicínskom základnom a aplikovanom výskume.
Brillouin Light Scattering Microspectroscopy for Biological and Biomedical Research and Applications.
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bágeľová Poláková Silvia PhD.
Anotácia:Cieľom celého projektu je vytvoriť skupinu vedcov spolupracujúcich v oblasti Brillouinovej svetelnej spektroskopie (BLSS) a podporiť jej využitie v biomedicínskom a biologickom výskume. BLSS využíva viditeľné a infračervené svetlo z lejzrového zdroja na testovanie mechaniky materiálov cez rozptyl svetla z teplom indukovaných akustických módov. Takýmto spôsobom sa dajú získať informácie o vizkóznoelastických vlastnostiach a štruktúre materiálov nedeštruktívnym nekontaktným spôsobom. Navyše v kombinácii s konfokálnou mikroskopiou BLSS predstavuje unikátnu metódu využiteľnú v biomedicínskom výskume. Preto cieľom tejto skupiny je prepojiť výskumníkov z oblasti fyziky, chémie, biológie a klinickej medicíny a vytvoriť nové stimulujúce spolupráce a umožniť rutinné používanie tejto metódy v biológii a medicíne.
Doba trvania: 28.2.2017 - 27.2.2021

Identifikácia príčin a riešení poškodenia hrebeňa prsnej kosti u nosníc
Identifying causes and solutions of keel bone damage in laying hens
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia:Cieľom akcie COST KeelBoneDamage je poskytnúť európskemu hydinárskemu priemyslu (chovu nosníc) inovácie v oblasti chovu, výživy a manažmentu potrebné na vyriešenie problému poškodenia hrebeňa prsnej kosti s cieľom zachovať vysoké štandardy dobrých životných podmienok (welfare) a vysokú produktivitu, tak ako to požaduje európske spoločenstvo. Extrémne vysoká frekvencia a závažnosť poškodení (zlomenín) hrebeňa prsnej kosti predstavuje podľa hodnotenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) jeden z najvážnejších problémov welfaru ktorým čelí toto výrobné odvetvie. Situácia ohľadom poškodenia hrebeňa prsnej kosti sa zhoršila nedávnymi zmenami chovných technológií vyplývajúcimi zo zmeny právnych predpisov EÚ, ktorými bolo od januára 2012 zakázané používanie konvenčných klietkových batérií. V dôsledku tejto dobre zamýšľanej legislatívy sa chov nosníc potýka s nečakanou výzvou značne zvýšeného výskytu poškodení (zlomenín) hrebeňa prsnej kosti vedúcemu k zníženiu dobrých životných podmienok (welfaru) zvierat a produktivity. Navrhovaná COST akcia sa snaží poskytnúť platformu pre spoluprácu v oblasti štúdia príčin poškodení hrebeňa prsnej kosti a hľadania riešení ako znížiť ich závažnosť a frekvenciu. Akcia umoží výmenu názorov medzi účastníkmi z rôznych disciplín, v rôznom štádiu vedeckej kariéry a z rôznych geografických oblastí a napomôže novým interdisciplinárnym prístupom a metódam, čo umožní priniesť aplikovateľné a merateľné výstupy. Pre dosiahnutie pokroku je nevyhnutná spolupráca s priemyselnými partnermi predstavujúcimi špičku v danej oblasti, čo je zárukou toho že vývoj bude nasmerovaný na konkrétne výstupy, ktoré zlepšia životné podmienky zvierat a produktivitu poľnohospodárskych podnikov.
Doba trvania: 18.10.2016 - 17.10.2020

Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Messingerová Lucia PhD.
Doba trvania: 11.9.2018 - 10.9.2022

Prospešnosť aplikácie bakteriocínov v diéte koní
Benefits of bacteriocins application in horse diet
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Lauková Andrea CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je štúdium prospešného účinku enterocínov u koní na SK a v Poľsku. Naturálne substancie (Slov. partner) budú využité na udržanie dobrej kondície u koní. Študované budú mikrobiota, hematológia, biochémia, fagocytárna aktivita a enzymatický/metabolický profil. V rámci možností sa pokúsime aj o izolovanie antimikrobiálnej substancie z produkčného kmeňa izolované zo vzorky faeces z koňa. V oblasti mikrobioty koní existujú len limitované informácie a vlastne aj ohľadom využitia bakteriocínov pre optimalizáciu fyziol. parametrov. in those animals. Výsledky budú jednak prínosom ku vedomostiam o mikrobiote koní ako aj prínosom ku podpore ich kondície. Najmä využite ngs metód pri mikrobiote umožní popísania mikrobioty od fyla až po spécie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Štúdium molekúl zúčastnených vo fertilizačnom procese cicavcov
Study of molecules involved in fertilization process of mammals
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jankovičová Jana PhD.
Anotácia:Reprodukcia je proces esenciálny pre všetky živé organizmy. Hoci priebeh procesu oplodnenia cicavcov je vo všeobecnosti známy, zoznam zúčastnených molekúl a mechanizmov ich pôsobenia nie je stále kompletný. Fertilizačný proces u cicavcov vykazuje určité spoločné črty, avšak procesy prebiehajúce na molekulárnej úrovni a expresia proteínov na úrovni gamét a tkanív sú odlišné. Preto charakterizácia dosiaľ neidentifikovaných molekúl, resp. molekúl popísaných u rôznych hospodárskych zvierat ako modelových organizmov je signifikantná nielen z hľadiska základného výskumu v oblasti reprodukčnej biológie, ale aj z hľadiska pochopenia patologických zmien na molekulárnej úrovni. Cieľom predkladaného projektu je štúdium molekúl s významom v procese oplodnenia hovädzieho dobytka, ošípanej a prípadne iných druhov. Na základe subcelulárnej lokalizácie týchto proteínov v jednotlivých štádiách zrelosti gamét, distribúcie týchto proteínov v reprodukčných systémoch, a tiež biochemickej charakterizácie sa pokúsime prispieť k objasneniu konkrétnych funkcií, ktoré majú tieto molekuly v oplodnení.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Výskum molekulárnych determinantov a funkčných dôsledkov dimerizácie T-typu vápnikových kanálov
Exploring the molecular determinants and functional role of T-type channel dimerization
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.
Anotácia:Vápnikové kanály T-typu, pre ktoré je charakteristická aktivácia nízkym napätím, majú zásadnú úlohu v excitabilite nervových buniek a podstatným spôsobom prispievajú k fyziológii a patofyziológii neurónov a k neurotransmisii. Zmeny v excitabilite neurónov spôsobené zmenami expresie T-typu vápnikových kanálov sú späté s viacerými neuronálnymi ochoreniami vrátane epilepsie a neuropatickej bolesti. Poznanie mechanizmov, ktorými je riadená expresia a funkcia týchto kanálov vo fyziologických a patologických podmienkach, je preto veľmi dôležité. Nedávno sa zistilo, že funkcia T-typu kanálov môže byť regulovaná ich priamou interakciou s inými iónovými kanálmi. Cieľom navrhovaného projektu je výskum signalizácie v komplexoch tvorených iónovými kanálmi a objasnenie významu homodimerizácie T-typu vápnikových kanálov pre ich expresiu, transport do membrány a funkciu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 9