Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
Dohoda o spolupráci medzi Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ondrejovič Slavomír DrSc.
Anotácia:Pracovníci partnerských inštitúcií sa aktívne zúčastňujú na vedeckých konferenciách, spolupracujú na vedeckých projektoch.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2022
Európska jazyková sieť
European Language Grid
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan
Anotácia:ELG bude vyvíjať a zavádzať škálovateľnú cloudovú platformu, ktorá bude ľahko integrovateľným spôsobom zabezpečovať prístup k stovkám komerčných a nekomerčných jazykových technológií pre všetky európske jazyky vrátane existujúcich nástrojov a služieb, ako aj prístup k dátovým zdrojom. Projekt umožní komerčnej a nekomerčnej európskej komunite jazykových technológií ukladať a exportovať svoje technológie a súbory údajov do zdieľanej centrálnej platformy, pristupovať k nim a prepájať ich aj s inými zdrojmi. JÚĽŠ nie je riešiteľská organizácia, ale zúčastňuje sa v úlohe National Competence Centre. Na riešení participuje 9 spoluriešiteľských inštitúcií.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Európska lexikografická infraštruktúra
European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Benko Vladimír PhD.
Anotácia:Zámerom projektu ELEXIS je vybudovať infraštruktúru podporujúcu spoluprácu a výmenu poznatkov medzi rôznymi výskumnými komunitami v lexikografii s cieľom preklenúť priepasť medzi jazykmi s menej rozvinutými zdrojmi a tými, ktoré disponujú pokročilými nástrojmi a skúsenosťami s elektronickou lexikografiou. V priebehu projektu sa vypracujú spoločné stratégie, normy a riešenia týkajúce sa vývoja, extrahovania, štruktúrovania a spájania lexikografických zdrojov. Infraštruktúra ELEXIS umožní vedeckým komunitám aj subjektom z priemyselnej sféry prístup k metódam, nástrojom a lexikografickým dátam. Podporí kultúru otvoreného prístupu v rámci lexikografie v súlade s odporúčaním Európskej komisie o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2022
Európska sieť na prepájanie jazykového vzdelávania a techník crowdsourcingu
European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques; enetCollect
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Anotácia:Projekt je zameraný na podporu a rozvoj jazykových zručností všetkých Európanov bez ohľadu na ich jazykové, sociálne či ekonomické zázemie. Na projekte spolupracujú odborníci z oblasti vzdelávania, výskumu a informačných technológií z 36 participujúcich krajín. Zástupcovia jednotlivých riešiteľských krajín spoločne budujú medzinárodnú a interdisciplinárnu komunitu prezentujúcu inovatívne trendy a metódy v oblasti jazykového vzdelávania s využívaním techník crowdsourcingu.
Doba trvania: 7.3.2017 - 6.3.2021
Európska sieť pre webovocentrickú lingvistickú dátovú vedu (zväzok jazykov)
European network for Web-centred linguistic data science (Nexus Linguarum)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan
Anotácia:Projekt kladie dôraz na využitie otvorených prelinkovaných lingvistických dát (LLOD) v lingvistike a dátovej vede, čomu sa prispôsobuje aj spolupráca slovenskej riešiteľskej organizácie, so zameraním sa na tvorbu a aplikácie LLOD v slovenskom jazykovednom prostredí. Na projekte pracuje 41 spoluriešiteľských inštitúcií.
Doba trvania: 28.10.2019 - 27.10.2023
Jazyk v ľudsko-prístrojovej dobe
Language In The Human-Machine Era
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Molnár Satinská Lucia PhD.
Anotácia:Projektové práce sú rozdelené do ôsmich pracovných skupín: Počítačová lingvistika – Jazyk a právo – Jazykové práva – Jazyková diverzita, vitalita a ohrozenie – Jazyková didaktika – Ideológie, názory, postoje – Jazyková práca, jazykoví profecionáli – Jazykové variety/zmeny/kontakty, pragmatika, interakcia. Projekt má dva hlavné ciele: pripraviť lingvistiku a jej subdisciplíny na budúcnosť a facilitovať dlhodobejší dialóg medzi lingvistickou obcou a technologickým vývojom. Ako pervazívna technológia zasahujúca ľudské telo ovplyvňuje jazyk v oblastiach ako medzinárodné právo, preklad, tlmočenie a ďalšie formy jazykovej práce? Čo to bude znamenať v súvislosti s tým, ako sa ľudia identifikujú s konkrétnymi jazykmi? Môže zvyšovanie spoľahnutia sa na jazykové technológie ukotvené v reálnom čase zmeniť štruktúru jazyka? Mohol by v širšom časovom horizonte vývoj v prístrojoch ovplyvňujúcich mozgovú činnosť nahradiť jazyk úplne? Lingvistika bude oveľa silnejšia, ak bude mať náhľad do technológií a ich vývinu, zatiaľ čo pre vývojárov bude kľúčové lepšie pochopenie potenciálnych jazykových a spoločenských dopadov ich výtvorov. Akcia zároveň osvetlí etické implikácie nových jazykových technológií. Medzi kľúčové témy budú patriť kritické záležitosti ako napríklad nerovnosť prístupu k technológiám, otázky súkromia a bezpečnosti či nové vektory podvodov a zločinu. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra sa dlhodobo venuje sprístupňovaniu obrovských dátových zdrojov. Ide predovšetkým o slovníky a korpusy, ale aj iné lingvistické zdroje. Pripravujú sa tu aj základné nástroje na spracovávanie prirodzeného jazyka pre slovenčinu. Zároveň sa výskum v ústave orientuje aj na jazykové práva, ideológie či jazykovú politiku. Tieto aspekty sa v akcii zhodnotia a poprepájajú.
Doba trvania: 1.10.2020 - 31.10.2024
Nové kvality a hodnoty v súčasných slovanských jazykoch
New Qualities and Values in Current Slavonic Languages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Slovanský jazykový atlas
The Slavic Linguistic Atlas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chochol Martin PhD.
Anotácia: Vedecký projekt opisu nárečí všetkých slovanských jazykov na základe výskumov v 850 výskumných bodoch od Jadranského mora po Ural, aj v lokalitách s výskytom slovanského etnika v neslovanských štátoch. Na projekte participuje 13 štátov, doteraz vydaných 12 zväzkov, v ktorých sú spracované hláskoslovné a lexikálno-slovotvorné špecifiká nárečí jednotlivých slovanských jazykov z hľadiska integračných aj diferenciačných znakov. Lexikálno-slovotvorný zväzok (pripravuje A. Ferenčíková a M. Chochol) interpretuje pomenovania z poľnohospodárskej oblasti v širších slovanských súvislostiach a medzijazykových kontaktoch (lexika, sémantika, slovotvorba, areálová distribúcia, kontaktové javy), morfologický zväzok (príprava koncepcie, prezentácia a oponentúra ukážkových máp, riešiteľ P. Žigo) sa zameriava na typologickú charakteristiku tvaroslovia ako komunikačnej dominanty v širších slovanských súvislostiach a metodologických paralelách výskumu ostatných slovných druhov (zámená z významového a funkčného hľadiska spracúva macedónska komisia).
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2021
Spravované viacjazyčné jazykové zdroje CEF AT
Curated Multilingual Language Resources for CEF AT
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan
Anotácia:Cieľom projektu je zostaviť aktuálne korpusy textov v siedmich jazykoch konzorcia (bulharský, chorvátsky, maďarský, poľský, rumunský, slovenský a slovinský) v oblastiach relevantných pre strojový preklad v kontexte európskych inštitúcií. Hlavné pokrytie bude v oblastiach relevantných pre DSI v rámci CEF, ako sú eHealth, Europeana alebo eGovernment. Cieľom riešiteľov z JÚĽŠ SAV je identifikácia nevyváženej štýlovo-žánrovej distribúcie textov, koordinácia zabezpečenia možnosti použitia autorských diel na základe autorských zákonov, získavanie dodatočných textov; získanie textov, kompilácia a komplexná lingvistická anotácia korpusu slovenských textov.
Doba trvania: 1.6.2020 - 31.5.2023
Viacjazyčné zdroje pre CEF AT v oblasti práva (MARCELL)
Multilingual Resources for CEF AT in the legal domain (MARCELL)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan
Anotácia:Cieľom projektu je spracovanie dvoch zdrojov, ktoré sú k dispozícii vo všetkých siedmich príslušných jazykoch partnerských organizácií, a to a) viacjazyčného, na ontológii založeného tezaura EUROVOC a b) korpusov všetkých vnútroštátnych právnych predpisov v príslušných jazykoch. Očakávané výsledky: 1) Sedem rozsiahlych predbežne spracovaných (tokenizovaných a morfologicky anotovaných) jednojazyčných korpusov národných legislatívnych dokumentov klasifikovaných podľa EUROVOC deskriptorov, obohatených o anotáciu pojmov/tém EUROVOC a IATE. 2) Porovnateľný korpus siedmich jazykov zarovnaných na úrovni tém určených podľa EUROVOC deskriptorov. 3) Chorvátsko-anglický paralelný korpus pozostávajúci z približne 1 800 legislatívnych dokumentov.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 10