Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Analýza bulharsko-slovenských/slovensko-bulharských lexikálnych dát pomocou metód počítačového spracovania jazyka
IT-based Analyses of Bulgarian-Slovak/Slovak-Bulgarian Lexical Data
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je analýza bulharských a slovenských lexikálnych jednotiek použitím metód počítačového spracovania jazyka, pričom výskum je zameraný na bežné, ako aj na terminologické a frazeologické lexikálne jednotky. V rámci projektu sa očakáva rozšírenie existujúcich lexikálnych zdrojov, predovšetkým bulharsko-slovenského a slovenského-bulharského paralelného korpusu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Dohoda o spolupráci medzi Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied a Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ondrejovič Slavomír DrSc.
Anotácia:Pracovníci partnerských inštitúcií sa aktívne zúčastňujú na vedeckých konferenciách, spolupracujú na vedeckých projektoch.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2022

Európska jazyková sieť
European Language Grid
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan
Anotácia:ELG bude vyvíjať a zavádzať škálovateľnú cloudovú platformu, ktorá bude ľahko integrovateľným spôsobom zabezpečovať prístup k stovkám komerčných a nekomerčných jazykových technológií pre všetky európske jazyky vrátane existujúcich nástrojov a služieb, ako aj prístup k dátovým zdrojom. Projekt umožní komerčnej a nekomerčnej európskej komunite jazykových technológií ukladať a exportovať svoje technológie a súbory údajov do zdieľanej centrálnej platformy, pristupovať k nim a prepájať ich aj s inými zdrojmi. JÚĽŠ nie je riešiteľská organizácia, ale zúčastňuje sa v úlohe National Competence Centre. Na riešení participuje 9 spoluriešiteľských inštitúcií.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Európska lexikografická infraštruktúra
European Lexicographic Infrastructure (ELEXIS)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Benko Vladimír PhD.
Anotácia:Zámerom projektu ELEXIS je vybudovať infraštruktúru podporujúcu spoluprácu a výmenu poznatkov medzi rôznymi výskumnými komunitami v lexikografii s cieľom preklenúť priepasť medzi jazykmi s menej rozvinutými zdrojmi a tými, ktoré disponujú pokročilými nástrojmi a skúsenosťami s elektronickou lexikografiou. V priebehu projektu sa vypracujú spoločné stratégie, normy a riešenia týkajúce sa vývoja, extrahovania, štruktúrovania a spájania lexikografických zdrojov. Infraštruktúra ELEXIS umožní vedeckým komunitám aj subjektom z priemyselnej sféry prístup k metódam, nástrojom a lexikografickým dátam. Podporí kultúru otvoreného prístupu v rámci lexikografie v súlade s odporúčaním Európskej komisie o prístupe k vedeckým informáciám a ich uchovávaní.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2022

Európska sieť na prepájanie jazykového vzdelávania a techník crowdsourcingu
European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques; enetCollect
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Anotácia:Projekt je zameraný na podporu a rozvoj jazykových zručností všetkých Európanov bez ohľadu na ich jazykové, sociálne či ekonomické zázemie. Na projekte spolupracujú odborníci z oblasti vzdelávania, výskumu a informačných technológií z 36 participujúcich krajín. Zástupcovia jednotlivých riešiteľských krajín spoločne budujú medzinárodnú a interdisciplinárnu komunitu prezentujúcu inovatívne trendy a metódy v oblasti jazykového vzdelávania s využívaním techník crowdsourcingu.
Doba trvania: 7.3.2017 - 6.3.2021

Európska sieť pre webovocentrickú lingvistickú dátovu vedu (zväzok jazykov)
European network for Web-centred linguistic data science (Nexus Linguarum)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan
Anotácia:Projekt kladie dôraz na využitie otvorených prelinkovaných lingvistických dát (LLOD) v lingvistike a dátovej vede, čomu sa prispôsobuje aj spolupráca slovenskej riešiteľskej organizácie, so zameraním sa na tvorbu a aplikácie LLOD v slovenskom jazykovednom prostredí. Na projekte pracuje 41 spoluriešiteľských inštitúcií.
Doba trvania: 28.10.2019 - 27.10.2023

Nové kvality a hodnoty v súčasných slovanských jazykoch
New Qualities and Values in Current Slavonic Languages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Slovanský jazykový atlas
The Slavic Linguistic Atlas
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chochol Martin PhD.
Anotácia: Vedecký projekt opisu nárečí všetkých slovanských jazykov na základe výskumov v 850 výskumných bodoch od Jadranského mora po Ural, aj v lokalitách s výskytom slovanského etnika v neslovanských štátoch. Na projekte participuje 13 štátov, doteraz vydaných 12 zväzkov, v ktorých sú spracované hláskoslovné a lexikálno-slovotvorné špecifiká nárečí jednotlivých slovanských jazykov z hľadiska integračných aj diferenciačných znakov. Lexikálno-slovotvorný zväzok (pripravuje A. Ferenčíková a M. Chochol) interpretuje pomenovania z poľnohospodárskej oblasti v širších slovanských súvislostiach a medzijazykových kontaktoch (lexika, sémantika, slovotvorba, areálová distribúcia, kontaktové javy), morfologický zväzok (príprava koncepcie, prezentácia a oponentúra ukážkových máp, riešiteľ P. Žigo) sa zameriava na typologickú charakteristiku tvaroslovia ako komunikačnej dominanty v širších slovanských súvislostiach a metodologických paralelách výskumu ostatných slovných druhov (zámená z významového a funkčného hľadiska spracúva macedónska komisia).
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2021

Viacjazyčné zdroje pre CEF.AT v oblasti práva (MARCELL)
Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain (MARCELL)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Garabík Radovan
Anotácia:Cieľom projektu je spracovanie dvoch zdrojov, ktoré sú k dispozícii vo všetkých siedmich príslušných jazykoch partnerských organizácií, a to a) viacjazyčného, na ontológii založeného tezaura EUROVOC a b) korpusov všetkých vnútroštátnych právnych predpisov v príslušných jazykoch. Očakávané výsledky: 1) Sedem rozsiahlych predbežne spracovaných (tokenizovaných a morfologicky anotovaných) jednojazyčných korpusov národných legislatívnych dokumentov klasifikovaných podľa EUROVOC deskriptorov, obohatených o anotáciu pojmov/tém EUROVOC a IATE. 2) Porovnateľný korpus siedmich jazykov zarovnaných na úrovni tém určených podľa EUROVOC deskriptorov. 3) Chorvátsko-anglický paralelný korpus pozostávajúci z približne 1 800 legislatívnych dokumentov.
Doba trvania: 1.10.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 9