Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Európska sieť na prepájanie jazykového vzdelávania a techník crowdsourcingu
European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques; enetCollect
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šimková Mária Ph.D.
Anotácia:Projekt je zameraný na podporu a rozvoj jazykových zručností všetkých Európanov bez ohľadu na ich jazykové, sociálne či ekonomické zázemie. Na projekte spolupracujú odborníci z oblasti vzdelávania, výskumu a informačných technológií z 36 participujúcich krajín. Zástupcovia jednotlivých riešiteľských krajín spoločne budujú medzinárodnú a interdisciplinárnu komunitu prezentujúcu inovatívne trendy a metódy v oblasti jazykového vzdelávania s využívaním techník crowdsourcingu.
Doba trvania: 7.3.2017 - 6.3.2021

Globalizačné a domestikačné procesy v slovanských jazykoch na začiatku 21. storočia
Globalisation and domestication processes in Slavic languages at the beginning of the 21 century
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.
Anotácia:Projekt nadväzuje na predchádzajúce výskumné programy kontinuálne zachytávajúce dynamické zmeny predovšetkým v lexike slovanských jazykov. Po sústredení na jazykové inovácie a špecifiká v slovnej zásobe slovanských jazykov sa tento projekt zameriava na nový fenomén globalizácie, ktorý sa v národných spoločenstvách výrazne prejavuje už nielen v ekonomike, ale aj v jazyku a v komunikácii. Všetky slovanské jazyky sa musia vyrovnávať s veľkým tlakom angličtiny, s prílevom cudzích slov, termínov, ale aj nových globálnych štýlov komunikácie, tzv. formátov v médiách. Globalizuje sa komunikácia na sociálnych sieťach, globalizuje sa veda – globalizujú sa štandardy vedeckých výstupov a globalizačné tendencie sa prejavujú aj v bibliografii. Zámerom projektu je zistiť a opísať: kde a ako sa globalizácia prejavuje v jednotlivých slovanských jazykoch (predovšetkým však v slovenčine a v poľštine); akými postupmi a akými prostriedkami sa globalizačné tendencie vnášajú do jazyka; kde a akým spôsobom prebieha jazyková domestikácia (preberanie, udomácňovanie cudzích výrazových prostriedkov a vytváranie domácich alternatív k cudzorodým javom); ako prebieha spoločenská domestikácia globalizačných javov (udomácňovanie nových komunikačných štýlov, žánrov, mediálnych formátov, vedeckých a bibliografických štandardov); aká je úloha domácich štandardov, noriem a kodifikačných pravidiel národných jazykoch vo vzťahu ku globalizácii a k inováciám, ktoré prináša.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

K aktuálnym výskumom slovenských jazykových ostrovov v Maďarsku (spevnosť, jazyk, inštitúcie)
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balleková Katarína PhD.
Anotácia:Projekt má interdisciplinárny charakter (etnológia, etnomuzikológia, jazykoveda). Vychádza z terénnych a archívnych výskumov spoluriešiteľov a jeho cieľom je mapovanie vybraných segmentov kultúry (Krekovičová, Beňušková) a jazyka (Uhrinová-Hornoková, Balleková) v prostredí slovenskej menšiny v Maďarsku vo vzťahu k etnickej identifikácii jej príslušníkov. Štúdium dialektov (výskumy K. Ballekovej). Konkrétne lokálne nárečia spoluvytvárajú slovenskú identifikáciu minority najmä na úrovni lokálnej, kde dochádza k preferovaniu istých znakov dialektu lokality.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 3