Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Archeologický ústav SAV

Archeológia Poľska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku
Archaeology of Poland and Slovakia from the Late Antiquity to the Late Middle Ages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šalkovský Peter DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je riešenie súčasných problémov vývoja barbarskej a stredovekej spoločnosti v strednom Podunajsku a na území Poľska na báze archeologických prameňov.
Doba trvania: 7.1.2019 - 31.12.2021

Archeologické postupy a práca s informáciami v digitálnom prostredí
Archaeological practices and knowledge work in the digital environment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bistáková Alena PhD.
Doba trvania: 6.10.2016 - 5.10.2020

Dohoda o spolupráci s Historickým ústavom Čínskej akadémie sociálnych vied
Cooperation with the Institute of History Chinese Academy of Social Sciences
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 15.4.2016 - 15.4.2021

Dohoda o spolupráci s Laboratóriom Préhistoire et Technologie UMR 7055 CNRS
Collaborative research agreement with Laboratóry Préhistoire et Technologie UMR 7055 CNRS
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián PhD.
Doba trvania: 10.2.2016 - 10.2.2021

Dohoda o vedeckej spolupráci - Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art
Collaborative research agreement - Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Strategickým cieľom dohody je zjednotenie úsilia spolupracovníkov oboch inštitúcií v oblasti výskumu a rozšírenia človeka, dávnych kultúr, tradícií a inovácií v Európe. Štúdium materiálu, AMS radiokarbonové datovanie, zber a analýza vzoriek DNA a spolupráca v oblasti archeológie praveku a staršej doby bronzovej.
Doba trvania: 1.9.2015 - 31.8.2020

Dohoda o vedeckej spolupráci s Institutom für Ur- und Frühgeschichte Univerzität zu Köln
Collaborative research agreement the University of Cologne
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Kaminská Ľubomíra DrSc.
Doba trvania: 4.7.2016 - 4.7.2020

Dohoda o vedeckej spoluprácie medzi Zavodom za podvodno Arheologijo ZAPA, (Slovinsko) a Trnavskou Univerzitou
Agreement on scientific cooperation.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Dohoda bola vypracovaná s cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu pri riešení špecifických úloh archeologického bádania v oblasti výskumu, vzdelávania a kultúry zameraných na archeológiu pod vodou.
Doba trvania: 1.1.2017 - 1.1.2020

Exploring Bronze Age Society: The rise and fall of fortified settlement in Spišský Štvrtok (Slovakia)
Exploring Bronze Age Society: The rise and fall of fortified settlement in Spišský Štvrtok (Slovakia)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.
Anotácia:Nosnou témou projektu je výšinné opevnené sídlisko z prelomu staršej a strednej doby bronzovej v Spišskom Štvrtku, ktoré je situované v predpolí Západných Karpát v severovýchodnej oblasti Slovenska. Nálezisko dlhodobo vzbudzuje pozornosť odbornej verejnosti, pričom výsledky niekoľkoročného celoplošného výskumu zaradili lokalitu k dôležitým prameňom pre poznanie fenoménu opevnených osád vo východnej časti strednej Európy. Vzácna zhoda nálezových okolností podtrhuje unikátny potenciál sídliska, ktoré prispieva k riešeniu kľúčových sociálnych otázok v období mladšieho praveku. Reprezentatívnosť materiálnej kultúry, je motiváciou k detailnejšej multidisciplinárnej analýze artefaktov. Módy produkcií a odlišnosti v stratégii výberu výrobných techník odrážajú ako environmentálne parametre, tak aj socio-ekonomické a kultúrno-chronologické ukazovatele. Ustálené či ojedinelé výrobné postupy, schémy práce s nástrojmi a ich kauzálne vzťahy odzrkadľujú vlastnosti lokálneho technického systému, ktorý je nosným prvkom pri rekonštrukcii hospodársko-sociálnych väzieb minulých komunít. Práve transmisie prvkov technických systémov môžu byť v budúcnosti dôležitou indíciou pri interpretácii sociálnych väzieb komunít z rôznych sídlisk naprieč regiónmi v Karpatskej kotline. V posledných rokoch je viac ako aktuálna diskusia o datovaní kamenných múrov, ktoré sú súčasťou dômyselného opevnenia polohy. Keďže na lokalite boli nájdené sporadické nálezy datovateľné do doby laténskej, absentujú podklady pre ich exaktné zaradenie do staršej doby bronzovej. Ako jedna z možností pre potvrdenie príslušnosti kamenných štruktúr dobe bronzovej alebo dobe laténskej, sa javí realizácia revízneho výskumu za účelom verifikácie stratigrafických vzťahov a získania vzoriek datovateľných absolútno-chronologickými metódami. V prípade preukázania ich datovania do doby bronzovej by predstavovali dôležitý diel mozaiky o vyspelosti súvekého obyvateľstva.
Doba trvania: 1.10.2019 - 31.1.2021

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AMS 14C datovanie archeologických vzoriek - Foundation of the A. Mickiewicz University
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby v rámci zákazky AMS 14C datovanie archeologických vzoriek.
Doba trvania: 1.10.2015 - 31.12.2020

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin
The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Exploring processes of agglomeration and dispersion in this way involves attention drawn to socio-environmental processes of great complexity and variability in detail. Currently, our knowledge about such processes in the Neolithic and Bronze Age is still very insufficient. Even for a purely descriptive account of settlement patterns in a diachronic perspective, intensive fieldwork and data analysis within a multi-disciplinary and multi-scalar approach is necessary. It can however, be managed by a directed, intensive, and long-term effort such as that provided by a CRC. For a case study, the excellent preservation conditions in the Žitava Valley area enable us to study socio-economic and environmental processes leading to and away from social agglomerations, and social complexity among early horticulturalists and early metallurgists.
Doba trvania: 1.8.2013 - 31.12.2028

Vizualizovať a valorizovať pre lepšie využitie skrytého archeologického dedičstva v strednej Európe
Visualize to Valorize – For a better utilisation of hidden archaeological heritage in Central Europe
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 11