Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Archeologický ústav SAV

Archeológia Poľska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku
Archaeology of Poland and Slovakia from the Late Antiquity to the Late Middle Ages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šalkovský Peter DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Archeologické postupy a práca s informáciami v digitálnom prostredí
Archaeological practices and knowledge work in the digital environment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bistáková Alena PhD.
Doba trvania: 6.10.2016 - 5.10.2020

Dohoda o spolupráci - Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Beljak Ján PhD.
Anotácia:Dohoda uzatvorená v nadväznosti na riešenie projektu ITMS 2620120059 "Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska", v snahe zvýšiť vzájomnú kooperáciu a spolupráci pri riešení úloh archeologického bádania v oblastiach spoločného záujmu v rámci výskumných a vzdelávacích aktivít. Ťažiskovo sústredená najmä na aktuálne otázky výskumu: včasného a vrcholného stredoveku; hradov; dávnovekých technológií; oblasti konzervačných a prospekčných metód.
Doba trvania: 1.7.2014 - 31.12.2018

Dohoda o spolupráci - Friedrich-Schiller-Universität Jena
Agreement on co-operation Friedrich-Schiller-Universität Jena
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 2.3.2016 - 31.12.2018

Dohoda o spolupráci - Instytut archeologie Jagellonskej Univerzity, Kraków
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.
Anotácia:Spolupráca pri sprístupňovaní vedeckých výsledkov formou organizovania spoločných projektov, odborných konferencií, seminárov, pracovných stretnutí, ako aj publikovania odborných štúdií v periodikách partnerskej inštitúcie.
Doba trvania: 1.4.2015 - 31.12.2018

Dohoda o spolupráci s Historickým ústavom Čínskej akadémie sociálnych vied
Cooperation with the Institute of History Chinese Academy of Social Sciences
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 15.4.2016 - 15.4.2021

Dohoda o spolupráci s Laboratóriom Préhistoire et Technologie UMR 7055 CNRS
Collaborative research agreement with Laboratóry Préhistoire et Technologie UMR 7055 CNRS
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián PhD.
Doba trvania: 10.2.2016 - 10.2.2021

Dohoda o vedeckej spolupráci - Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art
Collaborative research agreement - Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Strategickým cieľom dohody je zjednotenie úsilia spolupracovníkov oboch inštitúcií v oblasti výskumu a rozšírenia človeka, dávnych kultúr, tradícií a inovácií v Európe. Štúdium materiálu, AMS radiokarbonové datovanie, zber a analýza vzoriek DNA a spolupráca v oblasti archeológie praveku a staršej doby bronzovej.
Doba trvania: 1.9.2015 - 31.8.2020

Dohoda o vedeckej spolupráci s Institutom für Ur- und Frühgeschichte Univerzität zu Köln
Collaborative research agreement the University of Cologne
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Kaminská Ľubomíra DrSc.
Doba trvania: 4.7.2016 - 4.7.2020

Dohoda o vedeckej spoluprácie medzi Zavodom za podvodno Arheologijo ZAPA, (Slovinsko) a Trnavskou Univerzitou
Agreement on scientific cooperation.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Dohoda bola vypracovaná s cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu pri riešení špecifických úloh archeologického bádania v oblasti výskumu, vzdelávania a kultúry zameraných na archeológiu pod vodou.
Doba trvania: 1.1.2017 - 1.1.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AMS 14C datovanie archeologických vzoriek - Foundation of the A. Mickiewicz University
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby v rámci zákazky AMS 14C datovanie archeologických vzoriek.
Doba trvania: 1.10.2015 - 31.12.2018

Vizualizovať a valorizovať pre lepšie využitie skrytého archeologického dedičstva v strednej Európe
Visualize to Valorize – For a better utilisation of hidden archaeological heritage in Central Europe
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Zmluva o vedeckej spolupráci - Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.
Anotácia:Obe zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu v nadväznosti na riešenie projektu ITMS 26220120059 „Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska“, s cieľom zvýšiť vzájomnú kooperáciu a spoluprácu pri riešení spoločných úloh archeologického a historického výskumu Čiech a Slovenska, s využitím dostupných technických i metodických prostriedkov oboch inštitúcií.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2018

Zmluva o vedeckej spolupráci - Slezská univerzita Opava
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Spolupráca pri sprístupňovaní výsledkov vedy formou organizovania spoločných odborných konferencií, seminárov, pracovných stretnutí a výstav, ako aj publikovania odborných štúdií a recenzií v periodikách partnerskej inštitúcie.
Doba trvania: 1.3.2015 - 31.12.2018

Zmluva o vedeckej spolupráci- Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Obe zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu v nadväznosti na riešenie projektu ITMS 26220120059 „Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska“, s cieľom zvýšiť vzájomnú kooperáciu a spoluprácu pri riešení spoločných úloh archeologického a historického výskumu Čiech a Slovenska, s využitím dostupných technických i metodických prostriedkov oboch inštitúcií.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2018

Zmluva o vzájomnej spolupráci - Österreichisches archäologisches Institut Wien
Agreement on co-operation
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Elschek Kristián CSc.
Anotácia:Vzájomná spolupráca v oblasti interdisciplinárneho archeologického výskumu
Doba trvania: 1.1.2009 - 9.8.2019

Zmluva o vzájomnom vysielaní na vedecké pobyty - Europäisches Burgeninstitut Braubach
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.
Anotácia:Študijné a pracovné pobyty vedeckých a odborných pracovníkov na pracoviskách partnerskej inštitúcie
Doba trvania: 1.4.2015 - 31.12.2018

Zmluva o vzájomnom vysielaní pracovníkov na vedecké pobyty - Ústav archeologické památkové péče, v.v.i. Brno
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Financovanie jednotlivých pobytov sa uskutoční po vzájomnej dohode a podľa možností pozývajúcej strany. Dĺžka študijných pobytov jednotlivých pracovníkov neprekročí dobu 2 mesiacov.
Doba trvania: 1.3.2015 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 18