Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Archeologický ústav SAV

Archeológia Poľska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku
Archaeology of Poland and Slovakia from the Late Antiquity to the Late Middle Ages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šalkovský Peter DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je riešenie súčasných problémov vývoja barbarskej a stredovekej spoločnosti v strednom Podunajsku a na území Poľska na báze archeologických prameňov.
Doba trvania: 7.1.2019 - 31.12.2021

Archeologické postupy a práca s informáciami v digitálnom prostredí
Archaeological practices and knowledge work in the digital environment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bistáková Alena PhD.
Doba trvania: 6.10.2016 - 5.10.2020

Dohoda o spolupráci medzi AÚ SAV a Univerzitou v Kolíne
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Strategickým cieľom dohody je zjednotenie úsilia spolupracovníkov oboch inštitúcií v oblasti výskumu dávnych kultúr, tradícií a technologických inovácií v Európe. Realizácia spoločných konferencií, účasť pracovníkov oboch vedeckých inštitúcií v projektoch, vydávanie zborníkov, príspevkov a spoločných monografií, výmena archeologických publikácií.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2020

Dohoda o spolupráci s Historickým ústavom Čínskej akadémie sociálnych vied
Cooperation with the Institute of History Chinese Academy of Social Sciences
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 15.4.2016 - 15.4.2021

Dohoda o spolupráci s Laboratóriom Préhistoire et Technologie UMR 7055 CNRS
Collaborative research agreement with Laboratóry Préhistoire et Technologie UMR 7055 CNRS
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián PhD.
Doba trvania: 10.2.2016 - 10.2.2021

Dohoda o vedeckej spolupráci - Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art
Collaborative research agreement - Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Strategickým cieľom dohody je zjednotenie úsilia spolupracovníkov oboch inštitúcií v oblasti výskumu a rozšírenia človeka, dávnych kultúr, tradícií a inovácií v Európe. Štúdium materiálu, AMS radiokarbonové datovanie, zber a analýza vzoriek DNA a spolupráca v oblasti archeológie praveku a staršej doby bronzovej.
Doba trvania: 1.9.2015 - 31.8.2020

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Bibracte EPCC a AÚ SAV
Collaborative research agreement between Bibracte EPCC a AÚ SAV
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Milová Beáta
Anotácia:Strategickým cieľom bilaterálnej zmluvy je zjednotiť úsilie oboch inštitúcií pri výskume dávnych kultúr, tradícií a technologickej inovácie v Európe.
Doba trvania: 27.6.2018 - 26.6.2022

Europe Through Textiles: European Network for an integrated and interdisciplinary field in the Humanities
Europe Through Textiles: European Network for an integrated and interdisciplinary field in the Humanities
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štolcová Tereza PhD.
Anotácia:The scholarly vision is to re-write European history based on its massive production, trade, consumption and reuse of textiles and dress. The goal is to identify expertise across time in sustainable textile practices. For this purpose, ITCs are crucial for their experience in ancient techniques and cultural heritage in textile craft. EuroWeb offers multiple theoretical and practical training schools, mentors, targeted career development masterclasses for the ECIs, with the aim to increase EU funding for ITC scholars and ECIs. Each year, EuroWeb aims to host large international textile and dress conferences in the ITCs, to highlight their collections, capacities and scholarship. EuroWeb enables collaborations between researchers, engineers, scholars and other stakeholders and business by providing a platform for them to collaborate, co-create projects and training schools, and foster trust and shared ideas. Deliverables include collaborative publications, research workshops, theoretical reflection and advancement, digital infrastructure, EuroWeb digital Atlas, films and podcasts, and intense mentoring, training and career development for ECIs.
Doba trvania: 13.10.2020 - 12.10.2024

Exploring Bronze Age Society: The rise and fall of fortified settlement in Spišský Štvrtok (Slovakia)
Exploring Bronze Age Society: The rise and fall of fortified settlement in Spišský Štvrtok (Slovakia)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.
Anotácia:Nosnou témou projektu je výšinné opevnené sídlisko z prelomu staršej a strednej doby bronzovej v Spišskom Štvrtku, ktoré je situované v predpolí Západných Karpát v severovýchodnej oblasti Slovenska. Nálezisko dlhodobo vzbudzuje pozornosť odbornej verejnosti, pričom výsledky niekoľkoročného celoplošného výskumu zaradili lokalitu k dôležitým prameňom pre poznanie fenoménu opevnených osád vo východnej časti strednej Európy. Vzácna zhoda nálezových okolností podtrhuje unikátny potenciál sídliska, ktoré prispieva k riešeniu kľúčových sociálnych otázok v období mladšieho praveku. Reprezentatívnosť materiálnej kultúry, je motiváciou k detailnejšej multidisciplinárnej analýze artefaktov. Módy produkcií a odlišnosti v stratégii výberu výrobných techník odrážajú ako environmentálne parametre, tak aj socio-ekonomické a kultúrno-chronologické ukazovatele. Ustálené či ojedinelé výrobné postupy, schémy práce s nástrojmi a ich kauzálne vzťahy odzrkadľujú vlastnosti lokálneho technického systému, ktorý je nosným prvkom pri rekonštrukcii hospodársko-sociálnych väzieb minulých komunít. Práve transmisie prvkov technických systémov môžu byť v budúcnosti dôležitou indíciou pri interpretácii sociálnych väzieb komunít z rôznych sídlisk naprieč regiónmi v Karpatskej kotline. V posledných rokoch je viac ako aktuálna diskusia o datovaní kamenných múrov, ktoré sú súčasťou dômyselného opevnenia polohy. Keďže na lokalite boli nájdené sporadické nálezy datovateľné do doby laténskej, absentujú podklady pre ich exaktné zaradenie do staršej doby bronzovej. Ako jedna z možností pre potvrdenie príslušnosti kamenných štruktúr dobe bronzovej alebo dobe laténskej, sa javí realizácia revízneho výskumu za účelom verifikácie stratigrafických vzťahov a získania vzoriek datovateľných absolútno-chronologickými metódami. V prípade preukázania ich datovania do doby bronzovej by predstavovali dôležitý diel mozaiky o vyspelosti súvekého obyvateľstva.
Doba trvania: 1.10.2019 - 31.1.2021

Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.
Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Hlavnými cieľmi projektu je výskum dopadu mobility na včasnostredovekú populáciu, spresnenie metód archeogenetického výskumu a vytvorenie multidisciplinárneho modelu pre budúci výskum. Archeologický ústav je asociovaným partnerom ELTE, s ktorým bola podpísaná bilaterálna dohoda o spolupráci na projekte. AÚ SAV bude zabezpečovať selekciu a dodanie vzoriek kostrového materiálu z vybraných slovenských lokalít.
Doba trvania: 1.3.2020 - 1.3.2026

Od neskororímskej hranice po barbarské vnútrozemie: štúdium kožených a textilných predmetov nájdených v germánskych elitných hroboch zo 4. a 5. storočia nášho letopočtu, so zameraním na územie Slovenska.
From the Late Roman Border to the Barbarian Hinterland: A Study of Leather and Textile Objects Found in Germanic Elite Graves of the 4th and 5th Centuries AD, with a Focus on the Territory of Slovakia
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štolcová Tereza PhD.
Anotácia:Projekt BELT (Barbarian Elite Leather Textiles) navrhuje inovatívny a komplexný vedecký prístup k analýze a zhodnoteniu kožených a textilných nálezov z germánskych elitných hrobov na území Slovenska z neskorej doby rímskej a počiatku obdobia sťahovania národov (4. a 5. stor. n. l.). Východiskom projektu je unikátna kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec, v ktorej sa miešajú barbarské a rímske prvky, čo možno sledovať aj v prípade kožených a textilných nálezov. Cieľom je poskytnúť nové poznatky o ich výrobnej technológii v kontexte súčasných elitných hrobov, identifikovať ich funkciu a podrobnou analýzou týchto nálezov vyvinúť metódu rozpoznávania a diferencovania statusu pochovaných jedincov. Koža je materiál, ktorý zatiaľ nebol v archeologických prameňoch na Slovensku študovaný, preto je tento projekt pre slovenskú archeológiu kľúčový. Vzhľadom na to, že na Slovensku nie sú odborníci na analýzu archeologickej kože alebo textilu, počas plánovaného štipendia v Centre pre výskum textilu (CTR) na Kodanskej univerzite a v Dánskom národnom múzeu som chcela získať praktické skúsenosti i technický tréning. Vedomosti o analýze textilných vlákien by som preto v rámci projektu SAV - Seal of Excellence chcela rozšíriť o určovanie druhov kože a spoznať aj moderné techniky analýzy, ako napríklad proteomiku alebo genomiku. Projekt BELT tak vytvorí solídny základ pre metódy systematického výskumu kože a textilu na Slovensku i za jeho hranicami. Vzhľadom na zameranie sa na kožu v archeologickom materiáli bude projekt tvoriť novú oblasť výskumu, ktorá je dôležitá aj v širšom európskom kontexte. V rámci projektu budem naďalej posilňovať interdisciplinárnu spoluprácu nielen medzi výskumnými pracovníkmi na Slovensku, ale aj so špecializovanými inštitúciami v Európe. Vzhľadom na to, že projekt nie je uskutočniteľný v celom jeho rozsahu tak, ako bol pôvodne podaný v programe Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships, ciele projektu som zredukovala na tie, ktoré sú realizovateľné zo Slovenska a počas krátkodobých zahraničných služobných ciest.
Doba trvania: 1.5.2019 - 30.4.2022

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AMS 14C datovanie archeologických vzoriek - Foundation of the A. Mickiewicz University
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby v rámci zákazky AMS 14C datovanie archeologických vzoriek.
Doba trvania: 1.10.2015 - 31.12.2020

Spolupráca při genetickom výskume dávných populácií so špeciálnym dôrazom na rekonštrukciu populačních zmien, zdravotného stavu dávných populácií.
“Scientific collaboration on the archaeogenetics and anthropology of prehistoric population from Slovakia and neighbouring countries”
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum dávnych populácií, rekonštrukciu populačných zmien a zdravotného stavu populácií.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin
The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Exploring processes of agglomeration and dispersion in this way involves attention drawn to socio-environmental processes of great complexity and variability in detail. Currently, our knowledge about such processes in the Neolithic and Bronze Age is still very insufficient. Even for a purely descriptive account of settlement patterns in a diachronic perspective, intensive fieldwork and data analysis within a multi-disciplinary and multi-scalar approach is necessary. It can however, be managed by a directed, intensive, and long-term effort such as that provided by a CRC. For a case study, the excellent preservation conditions in the Žitava Valley area enable us to study socio-economic and environmental processes leading to and away from social agglomerations, and social complexity among early horticulturalists and early metallurgists.
Doba trvania: 1.8.2013 - 31.12.2028

Zmluva o spolupráci medzi AÚ SAV a EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST
Agreement of Co-operation between IA SAS and EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Cieľom zmluvy je záujem na spoločnom postupe v oblasti riešenia projektov, publikácií, výmeny vedeckej literatúry a organizácií konferencií.
Doba trvania: 16.12.2019 - 16.12.2024

Zmluva o vedeckej spolupráci medzi Mariupolskou štátnou univezitou - Ukrajina a Archeologickým ústavom SAV - SR
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Bilaterálna dohoda je zameraná na vedeckú spoluprácu v oblasti riešenia spoločných výskumných projektov, pri organizovaní spoločných vedeckých konferencií, pri výmene vedeckých pracovníkov a výmene vedeckej a odbornej literatúry a informačných zdrojov.
Doba trvania: 9.5.2019 - 9.5.2023

Celkový počet projektov: 16