Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Archeologický ústav SAV

Archeológia Poľska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku
Archaeology of Poland and Slovakia from the Late Antiquity to the Late Middle Ages
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Šalkovský Peter DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je riešenie súčasných problémov vývoja barbarskej a stredovekej spoločnosti v strednom Podunajsku a na území Poľska na báze archeologických prameňov.
Doba trvania: 7.1.2019 - 31.12.2021

Archeologické postupy a práca s informáciami v digitálnom prostredí
Archaeological practices and knowledge work in the digital environment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bistáková Alena PhD.
Doba trvania: 6.10.2016 - 5.10.2020

Dohoda o spolupráci s Historickým ústavom Čínskej akadémie sociálnych vied
Cooperation with the Institute of History Chinese Academy of Social Sciences
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 15.4.2016 - 15.4.2021

Dohoda o spolupráci s Laboratóriom Préhistoire et Technologie UMR 7055 CNRS
Collaborative research agreement with Laboratóry Préhistoire et Technologie UMR 7055 CNRS
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián PhD.
Doba trvania: 10.2.2016 - 10.2.2021

Dohoda o vedeckej spolupráci - Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art
Collaborative research agreement - Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Strategickým cieľom dohody je zjednotenie úsilia spolupracovníkov oboch inštitúcií v oblasti výskumu a rozšírenia človeka, dávnych kultúr, tradícií a inovácií v Európe. Štúdium materiálu, AMS radiokarbonové datovanie, zber a analýza vzoriek DNA a spolupráca v oblasti archeológie praveku a staršej doby bronzovej.
Doba trvania: 1.9.2015 - 31.8.2020

Dohoda o vedeckej spolupráci s Institutom für Ur- und Frühgeschichte Univerzität zu Köln
Collaborative research agreement the University of Cologne
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Kaminská Ľubomíra DrSc.
Doba trvania: 4.7.2016 - 4.7.2020

Dohoda o vedeckej spoluprácie medzi Zavodom za podvodno Arheologijo ZAPA, (Slovinsko) a Trnavskou Univerzitou
Agreement on scientific cooperation.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Dohoda bola vypracovaná s cieľom posilniť vzájomnú spoluprácu pri riešení špecifických úloh archeologického bádania v oblasti výskumu, vzdelávania a kultúry zameraných na archeológiu pod vodou.
Doba trvania: 1.1.2017 - 1.1.2020

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb - AMS 14C datovanie archeologických vzoriek - Foundation of the A. Mickiewicz University
-
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby v rámci zákazky AMS 14C datovanie archeologických vzoriek.
Doba trvania: 1.10.2015 - 31.12.2020

The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin
The Dynamics of Settlement Concentration Processes and Land-use in Early Farming Communities in the North-western Carpathian Basin
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Exploring processes of agglomeration and dispersion in this way involves attention drawn to socio-environmental processes of great complexity and variability in detail. Currently, our knowledge about such processes in the Neolithic and Bronze Age is still very insufficient. Even for a purely descriptive account of settlement patterns in a diachronic perspective, intensive fieldwork and data analysis within a multi-disciplinary and multi-scalar approach is necessary. It can however, be managed by a directed, intensive, and long-term effort such as that provided by a CRC. For a case study, the excellent preservation conditions in the Žitava Valley area enable us to study socio-economic and environmental processes leading to and away from social agglomerations, and social complexity among early horticulturalists and early metallurgists.
Doba trvania: 1.8.2013 - 31.12.2028

Vizualizovať a valorizovať pre lepšie využitie skrytého archeologického dedičstva v strednej Európe
Visualize to Valorize – For a better utilisation of hidden archaeological heritage in Central Europe
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Zmluva o vzájomnej spolupráci - Österreichisches archäologisches Institut Wien
Agreement on co-operation
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Elschek Kristián CSc.
Anotácia:Vzájomná spolupráca v oblasti interdisciplinárneho archeologického výskumu
Doba trvania: 1.1.2009 - 9.8.2019

Celkový počet projektov: 11