Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
Covid-19: obnova cestovného ruchu - aspekty rizika a neistoty
'COVID-19: Tourism recovery, risk and uncertainty
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Baláž Vladimír PhD., DrSc.
Anotácia:Projekt charakterizuje, ako riziko a neistota vplývajú na aktívny a pasívny zahraničný cestovný ruch a domáci cestovný ruch v Británii. Projekt má dve fázy. V prvej fáze sa budú analyzovať výsledky špeciálneho prieskuu na vzorke na vzorke 17 500 respondentov z V. Británie, Francúzska, Nemecka, USA a Číny. V druhej fáze sa na základe špeciálneho experimentálneho sotvéru vyhodnotí, ako by turisti reagovali na rôzne budúce kontrastné scenáre týkajúce sa Covid-19 a obmedzení cestovania.
Doba trvania: 30.9.2020 - 31.8.2021
Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií
European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Anotácia:Energetická chudoba je vo všeobecnosti chápaná ako neschopnosť domácností zabezpečiť nevyhnutnú úroveň energetických služieb. Viac ako 50 miliónov domácností v rámci Európskej únie si nevie zabezpečiť dostatočné teplo, platiť účty za služby načas, či žiť v prostredí bez vlhkosti a plesní. Cieľom projektu je rozšíriť a prehĺbiť znalosti o energetickej chudobe v Európe so zapojením dôležitých stakeholderov – európskych inštitúcií, akadémie, biznisu, think-tankov, využijúc poznatky z rôznych sfér – sociológia, ekonómia. Potenciálny vplyv energetickej chudoby ako segment štúdia a riešenia problematiky sociálneho vylúčenia a chudoby a na podporu sociálnej a regionálnej kohézie, začal byť na Slovensku vnímaný len nedávno. Zároveň je to téma, ktorá čoraz viac rezonuje v praxi a má do budúcnosti silný výskumný potenciál. V nadväznosti na podporu akademického výskumu sa plánuje prepojenie na praktické aplikácie pre tvorbu verejných politík na úrovni EÚ a jednotlivých štátov.
Doba trvania: 7.11.2017 - 6.11.2021
Mestá v rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA)
Cities in the Enlarged European Area: Joint Development of Capacities of Public Institutions by Slovak-Ukrainian Cross-border Cooperation and Improving Integrity in Public Affairs
Program: FM EHP/NFM
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna
Anotácia:Cieľom projektu je dosiahnuť zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy na Slovensku a Ukrajine, rozvoj cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, zlepšenie informovanosti zamestnancov miest Užhorodu a Charkova s cieľom posilniť transparentnosť a kvalitu verejnej správy, vytváranie nových sietí a partnerstiev zameraných na približovanie Ukrajiny k EÚ, podpora dlhodobej a udržateľnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami v blízkych regiónoch Slovenska a Ukrajiny, prenos prístupov a skúsenosti v oblasti klimatickej a environmentálnej politiky, výmena skúseností a budovanie kapacít.
Doba trvania: 20.7.2020 - 30.4.2023
Podpora ďalšej generácie akademikov v oblasti sociálneho podnikania
Empowering the next generation of social enterprise scholars
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 27.11.2017 - 26.11.2021
Podunajský región za zlepšenie prístupu a umožnenie rozvoja Rómov
Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kalistová Anna
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je premostenie existujúcej medzery medzi Rómami a nerómami vo sfére informačnej, digitálnej a funkčnej gramotnosti. Na dosiahnutie projektových zámerov bola vyvinutá špeciálna metodológia, ktorá v prvej etape zahŕňa zostavenie „skrinky s náradím“ (toolbox), obsahujúcej inteligentné participatívne metódy na zaangažovanie Rómov do vzdelávacieho procesu. Toolbox umožní vznik a sfunkčnenie vedomostných laboratórií (learning labs), teda komunitných priestorov pre posilňovanie informačnej, digitálnej a literárnej gramotnosti. Táto fáza vedomostného transferu sa bude odohrávať s pomocou špeciálne vyškolených mediátorov, ktorých úlohou bude vzbudiť záujem v radoch miestnych Rómov pre vytvorenie a udržanie komunity sústrednej okolo či už mobilných alebo stabilných vedomostných laboratórií. Vo finálnej etape projektu sa počíta s informatívnou a vzdelanostnou kampaňou v radoch zamestnancov štátnych a samosprávnych úradov a ostatných verejných inštitúcií, ktorá bude zameraná na prekonávanie existujúcich mentálnych bariér pri práci s marginalizovanými rómskymi komunitami.
Doba trvania: 1.7.2020 - 31.12.2022
PREKLENUTIE ROZDIELOV MEDZI LEGISLATÍVOU A PRAXOU VO VYSIELANÍ PRACOVNÍKOV
BRIDGING THE GAP BETWEEN LEGISLATION AND PRACTICE IN THE POSTING OF WORKERS
Program: EaSI (Employment and Social Innovations)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu POW-Bridge je skúmanie rozdielov medzi legislatívou a praktickými skúsenosťami vo vysielaní pracovníkov, identifikovanie výziev, rozvoj a zdieľanie účinných riešení s vysielajúcimi zamestnávateľmi a ďalšími aktérmi, ktorí sú poverení zabezpečovaním dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa vysielania pracovníkov. Osobitná pozornosť je venovaná potenciálnym výzvam, ktoré vyplývajú z interakcií medzi novelizovanou smernicou o vysielaní pracovníkov prijatou v roku 2018 a ďalšou legislatívou prijatou na úrovni EÚ a členských štátov.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2021
Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov
Current state and functioning of Slovak national education - reflection of teachers, reflection of students and reflection of parents
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu bude skúmanie súčasného stavu a fungovania slovenského národnostného školstva v Maďarsku z aspektu posudzovania pedagógov, študentov a rodičov. Okrem teoretickej analýzy problematiky, ktorá upriami pozornosť na špecifické charakteristiky a aktuálne problémy slovenského národnostného školstva v Maďarsku, pôjde aj o realizáciu empirického výskumu (uplatňujúc kvantitatívny aj kvalitatívny prístup skúmania). So zámerom dosiahnutia komplementarity výsledkov skúmanej problematiky budú v metodike výskumu aplikované prostriedky sociologickej, sociolingvistickej, sociálnopsychologickej a etnologickej analýzy. Interdisciplinárny charakter projektu má prispieť ku komplexnejšiemu obrazu problematiky.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2024
Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť
ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskumnú tému H2020 „Aspekty sociálnych a humanitných vied v oblasti prechodu na čistú energiu“ a zameriava sa na „výzvy, ktorým čelia regióny náročné na uhlík.“ Cieľom projektu je analýza vplyvov prebiehajúcej a plánovanej zmeny spôsobu výroby a spotreby energie v multikontextovom rámci: 1) politiky dekarbonizácie; 2) prebiehajúce procesy odstraňovania teritorializácie; a 3) územný rozmer prechodu na čistú energiu. Tieto kontextové prvky definované v projekte následne poskytnú údaje a informácie pre interpretáciu hlavných výskumných otázok: a) Riziká ukončenia ťažby uhlia a transformácie regiónov s vysokým podielom spotreby uhlíka môžu viesť s rôznym dopadom. Spolu s týmito procesmi sa objavujú aj konflikty, ktoré sa presúvajú z miestnej na národnú a európsku úroveň a naopak. Hlavným zameraním projektu je analýza týchto konfliktov a vyjednávacích procesov, ktoré sa ich týkajú, ako aj kontextu verejných politík a politickej kultúry formujúcich priebeh a intenzitu konfliktov; b) Výzvy, ktorým čelia uhoľné regióny a regióny náročné na uhlík, sa skúmajú na základe prebiehajúceho procesu na územnej úrovni. Ďalšou líniou implementácie projektu je identifikovať faktory de teritorializácie pôsobiace v rôznych uhoľných a uhlíkovo náročných regiónoch a analyzovať a vysvetliť ich dynamiku a vzájomné pôsobenie; c) Prechod k čistej energie nemožno chápať iba ako technologickú zmenu alebo priemyselný posun a je preto potrebné ho analyzovať ako sociálno-ekonomicko-psychologický proces ovplyvňujúci život miestnych spoločenstiev. V tomto ohľade je projekt zameraný na štúdium stratégií zvládania procesu zo širokého spektra perspektív: viacrozmerná perspektíva kombinujúca rôzne disciplinárne rámce; porovnávacia perspektíva, vypracovanie komplexného súboru prípadových štúdií; viacúrovňová perspektíva do ktorej sú zapojení rôzni kľúčoví aktéri na územnej, regionálnej, národnej, európskej a globálnej úrovni. Každá z týchto stratégií bude rozpracovaná v špecifickom segmente výskumu: Teoretická oblasť, Analytická časť a Proaktívna oblasť.
Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2023
Urbánna história: 20. storočie a európsky urbanizmus
UrbanHist: History of European Urbanism in the 20th Century
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PaedDr. Šutaj Štefan DrSc.
Anotácia:V 20. storočí bol urbanizmus dôležitý nástroj spoločenského vývoja. Európy sa to týkalo viac než ktoréhokoľvek iného kontinentu. Urbanizácia významne prispela k prosperite štátu, silnej ekonomike a pomerne vyváženej sídlenej štruktúre. Avšak spôsobila aj potlačenie a zánik niektorých skupín obyvateľstva a prírodných a kultúrnych zdrojov. Väčšina štúdií 20. storočia týkajúcich sa urbanizmu prijala národnú perspektívu, zatiaľ čo niektoré poskytujú prehľad sústrediaci sa na urbanizmus vybraných krajín. Okrem spomenutého heterogénny je aj metodologický prístup. Cieľom historikov zaoberajúcich sa urbanizmom je rozvinúť a podporovať porozumenie histórii urbanizmu v 20. storočí z európskej perspektívy. Doplňujúce príspevky akademických i neakademických partnerov zvýšia level vedeckosti projektu. Nové poznatky, kritické debaty zlepšia propagáciu problematiky. Historici zaoberajúci sa urbanizmom sa snažia o prelom v rozhovoroch o Európskom plánovaní histórie, ktorá je v súčasnosti v počiatočnej fáze vývoja. Podporovanie zahraničných doktorandov je súčasťou univerzitnej činnosti. Štyri do projektu zapojené univerzity už dosiahli vzhľadom na danú podporu a internacionalizáciu doktorandov vysoký štandard.
Doba trvania: 1.9.2016 - 31.7.2021

Celkový počet projektov: 9