Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií
European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Anotácia:Energetická chudoba je vo všeobecnosti chápaná ako neschopnosť domácností zabezpečiť nevyhnutnú úroveň energetických služieb. Viac ako 50 miliónov domácností v rámci Európskej únie si nevie zabezpečiť dostatočné teplo, platiť účty za služby načas, či žiť v prostredí bez vlhkosti a plesní. Cieľom projektu je rozšíriť a prehĺbiť znalosti o energetickej chudobe v Európe so zapojením dôležitých stakeholderov – európskych inštitúcií, akadémie, biznisu, think-tankov, využijúc poznatky z rôznych sfér – sociológia, ekonómia. Potenciálny vplyv energetickej chudoby ako segment štúdia a riešenia problematiky sociálneho vylúčenia a chudoby a na podporu sociálnej a regionálnej kohézie, začal byť na Slovensku vnímaný len nedávno. Zároveň je to téma, ktorá čoraz viac rezonuje v praxi a má do budúcnosti silný výskumný potenciál. V nadväznosti na podporu akademického výskumu sa plánuje prepojenie na praktické aplikácie pre tvorbu verejných politík na úrovni EÚ a jednotlivých štátov.
Doba trvania: 7.11.2017 - 6.11.2021

Podpora ďalšej generácie akademikov v oblasti sociálneho podnikania
Empowering the next generation of social enterprise scholars
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 27.11.2017 - 26.11.2021

Súčasný stav a fungovanie slovenského národnostného školstva – reflexia pedagógov, reflexia študentov a reflexia rodičov
Current state and functioning of Slovak national education - reflection of teachers, reflection of students and reflection of parents
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu bude skúmanie súčasného stavu a fungovania slovenského národnostného školstva v Maďarsku z aspektu posudzovania pedagógov, študentov a rodičov. Okrem teoretickej analýzy problematiky, ktorá upriami pozornosť na špecifické charakteristiky a aktuálne problémy slovenského národnostného školstva v Maďarsku, pôjde aj o realizáciu empirického výskumu (uplatňujúc kvantitatívny aj kvalitatívny prístup skúmania). So zámerom dosiahnutia komplementarity výsledkov skúmanej problematiky budú v metodike výskumu aplikované prostriedky sociologickej, sociolingvistickej, sociálnopsychologickej a etnologickej analýzy. Interdisciplinárny charakter projektu má prispieť ku komplexnejšiemu obrazu problematiky.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2024

Urbánna história: 20. storočie a európsky urbanizmus
UrbanHist: History of European Urbanism in the 20th Century
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PaedDr. Šutaj Štefan DrSc.
Anotácia:V 20. storočí bol urbanizmus dôležitý nástroj spoločenského vývoja. Európy sa to týkalo viac než ktoréhokoľvek iného kontinentu. Urbanizácia významne prispela k prosperite štátu, silnej ekonomike a pomerne vyváženej sídlenej štruktúre. Avšak spôsobila aj potlačenie a zánik niektorých skupín obyvateľstva a prírodných a kultúrnych zdrojov. Väčšina štúdií 20. storočia týkajúcich sa urbanizmu prijala národnú perspektívu, zatiaľ čo niektoré poskytujú prehľad sústrediaci sa na urbanizmus vybraných krajín. Okrem spomenutého heterogénny je aj metodologický prístup. Cieľom historikov zaoberajúcich sa urbanizmom je rozvinúť a podporovať porozumenie histórii urbanizmu v 20. storočí z európskej perspektívy. Doplňujúce príspevky akademických i neakademických partnerov zvýšia level vedeckosti projektu. Nové poznatky, kritické debaty zlepšia propagáciu problematiky. Historici zaoberajúci sa urbanizmom sa snažia o prelom v rozhovoroch o Európskom plánovaní histórie, ktorá je v súčasnosti v počiatočnej fáze vývoja. Podporovanie zahraničných doktorandov je súčasťou univerzitnej činnosti. Štyri do projektu zapojené univerzity už dosiahli vzhľadom na danú podporu a internacionalizáciu doktorandov vysoký štandard.
Doba trvania: 1.9.2016 - 30.8.2020

Celkový počet projektov: 4